Iné

Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2013

Zákon o Audiovizuálnom fonde od roku 2009 právne zakotvuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávnu inštitúciu zriadenú s cieľom podporiť a rozvíjať audiovizuálnu kultúru na Slovensku. V Národnej rade SR bola schválená novela uvedeného zákona, ktorá je reakciou na pretrvávajúcu nedostatočnú konkurencieschopnosť vo viacerých sférach audiovizuálnej produkcie.

Poslanci Národnej rady schválili dňa 22. októbra 2013 novelu zákona č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“). Podľa súčasne platného právneho stavu Audiovizuálny fond vykonáva v zmysle ust. § 2 činnosti, ktoré majú charakter poskytovania finančných príspevkov pre fyzické a právnické osoby s cieľom podporiť šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel a okrem toho vytvárať podmienky pre rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Dôvodová správa k novele zákona uvádza, že napriek konštantnému rozvoju a pozitívnym výsledkom v oblasti audiovizuálnej kultúry nie je toto prostredie dostatočne konkurencieschopné vo vzťahu k technologickému, infraštrukturálnemu a finančnému zázemiu, ktoré by v prípade jeho väčšieho rozvinutia bolo možné potenciálne ponúknuť aj zahraničným subjektom so záujmom tvorby svojich diel aj na Slovensku.

Novela zákona prináša systematické sprehľadnenie štruktúry s ohľadom na niektoré nové ustanovenia. Primárna činnosť Audiovizuálneho fondu sa rozširuje o ďalšiu, ktorá nie je v aktuálnom znení upravená. Okrem ostatných aktivít uvedených v ust. § 2, ktoré ostávajú v platnosti, bude audiovizuálny fond po nadobudnutí účinnosti zákona poskytovať osobám finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Význam, respektíve detailnejšiu právnu úpravu uvedeného ďalej rozvíjajú ostatné ustanovenia zákona.

Podporná činnosť Audiovizuálneho fondu sa systematicky rozdelila na dve časti, na podporu audiovizuálnej kultúry a na podporu audiovizuálneho priemyslu. Právna úprava druhej uvedenej podpory v súčasnom znení zákona absentuje.

Vo sfére finančnej podpory dochádza k zavedeniu pojmu podpora audiovizuálnej kultúry, ktorý nahradí súčasne platný pojem poskytovanie finančných prostriedkov. Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry, a to na tvorbu, vývoj a prípravu realizácie a výroby (1) slovenských audiovizuálnych diel, (2) hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel, na (3) postprodukciu a distribúciu slovenských audiovizuálnych diel a distribúciu audiovizuálnych diel, (4) na realizáciu a distribúciu koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel, (5) na podporu festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, (6) na vydanie a rozširovanie periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, (7) na rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike, a (8) na rozvoj vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. Audiovizuálny fond poskytuje finančnú podporu aj pre niektoré ostatné činnosti vymenované v ust. § 18 odsek 2, napríklad na vyhotovovanie scenárov, slovesných diel, vydávanie publikácií, na výskumné aktivity a podobne.

Zákon uvádza ako formu poskytnutia pomoci (1) dotáciu, (2) pôžičku so splatnosťou najviac 5 rokov alebo (3) štipendium. Pokiaľ ide o výšku dotácií, novelou nedošlo k ich zmene a môžu byť poskytnuté najviac do výšky 50 % rozpočtu výroby audiovizuálneho diela. V prípade obtiažneho alebo nízkorozpočtového diela môže byť dotácia poskytnutá až do výšky 90 % rozpočtu výroby takého audiovizuálneho diela. Dotáciu na podporu audiovizuálnej kultúry fond poskytne žiadateľovi, ktorý písomne preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov.

O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry sa rozhodne v lehote 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry a predmetné rozhodnutie býva zverejnené na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Podkladom rozhodnutia o poskytnutí podpory je hodnotenie odborných komisií po predošlom odporučení zo strany odborných komisií. Zároveň platí, že poskytnutie podpory musí byť v súlade s pravidlami primárneho práva Európskej únie upravujúcimi podmienky dovolenej a nedovolenej štátnej pomoci.

Požiadať o podporu audiovizuálnej kultúry môže fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba s oprávnením na výkon činnosti, na ktorú sa podpora poskytuje. Zároveň platí, že žiadateľ nesmie byť v konkurze, likvidácii, musí mať vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy a nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania.

Základom v procese poskytovania podpory je žiadosť, v ktorej žiadateľ uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada. Formulár žiadosti bude zverejnený webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Formálne a materiálne náležitosti žiadosti podrobne upravuje ust. § 20 odsek 2 zákona.

Novela zákona ďalej prináša legálne formulovanie upravujúce aj podporu filmových projektov. Súčasná podoba audiovizuálneho zákona možnosť podpory projektov nepozná. Novela prostredníctvom doplnenia štvrtej časti do zákona prináša možnosť poskytnúť finančnú pomoc aj filmovým projektom cez právnu úpravu podpory audiovizuálneho priemyslu.

Odsek 1 ust. § 22a definuje filmový projekt ako audiovizuálne dielo, ktoré je (1) hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo; je dielo, (2) ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené, spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, alebo ktorému bol oprávnenou osobou vydaný koprodukčný štatút, a (3) v súvislosti s vytvorením ktorého boli uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo. Dôvodová správa uvádza rozsah filmového diela podľa bodu 1 najmenej 70 minút; pre viacdielny filmový projekt sa uvádza priemerný rozsah jednej časti najmenej 40 minútMinimálny plánovaný rozpočet filmového diela by mal byť 2.500.000 Eur, ako uvádza dôvodová správa.

Podľa odseku 6 predmetného ustanovenia Audiovizuálny fond bude môcť poskytnúť finančnú pomoc v rámci podpory audiovizuálneho priemyslu vo výške 20 % oprávnených nákladov. Do oprávnených nákladov sa v zmysle odseku 3 započítajú všetky výdavky priamo súvisiace s realizáciou filmového projektu, teda náklady na úhrady za tovary, služby a odmeny alebo mzdy fyzickým osobám, ktoré boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii filmového projektu. Je potrebné zdôrazniť, že poskytnutie podpory nie je po splnení podmienok automatické, podľa odseku 7 nie je na poskytnutie podpory právny nárok.

Podať žiadosť o poskytnutie podpory je oprávnený žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou a je zároveň producentom alebo koproducentom filmového diela. Ak je filmový projekt realizovaný v koprodukcii, môže byť žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu iba jeden koproducent písomne splnomocnený ostatnými koproducentmi. Podmienky, komu nie je možné podporu poskytnúť sú totožné,  ako v prípade podpory audiovizuálnej kultúry.

Novelizovaná podoba zákona predpokladá dva druhy žiadostí, pričom ich predloženie je vzájomne podmienené. Ustanovenie § 22c upravuje tzv. žiadosť o registráciu filmového projektu a ust. § 22e adaptuje tzv. žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu. Druhú menovanú je žiadateľ oprávnený podať výlučne po podaní prvej menovanej a zároveň ak disponuje platným osvedčením o registrácii filmového projektu.

Žiadosť o registráciu obsahuje prílohy, ktorými sú (1) vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo koprodukčný štatút vydaný oprávnenou osobou, (2) obsahový zámer registrovaného filmového projektu, (3) investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov, (4) časový plán realizácie registrovaného filmového projektu, (5) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku Audiovizuálnemu fondu vo výške 1000 Euro a (6) písomnú dohodu, ktorú uzatvorila právnická osoba s producentom alebo koproducentom o realizácii filmového projektu.

Zahraniční žiadatelia budú povinní predložiť žiadosť aj v preloženej jazykovej mutácii do štátneho jazyka SR.

Pokiaľ žiadosť spĺňa podmienky po formálnej aj materiálnej stránke, Audiovizuálny fond vydá osvedčenie o registrácii filmového projektu. Jeho platnosť bude tri roky odo dňa vydania.

Následná žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu sa môže zo strany žiadateľa podať až po ukončení realizácie filmového projektu vo vzťahu k všetkým realizovaným oprávneným výdavkom, samozrejme spolu s platným osvedčením o registrácii. Povinné prílohy uvedenej žiadosti sú taxatívne vymenované v ust. § 22e odsek 3. Zákon prináša možnosť podávať uvedené žiadosti aj priebežne, vždy po skončení kalendárneho štvrťroka. Pre zahraničných žiadateľov platí povinné predloženie prekladu všetkých príloh do štátneho jazyka SR obdobne ako je uvedené vyššie.

Audiovizuálny fond v lehote 30 dní od doručenia žiadosti preverí, či bola podaná oprávneným subjektom, či spĺňa formálne náležitosti a zároveň preverí zhodu a správnosť oprávnených výdavkov. Audiovizuálny fond poskytne oprávnenému subjektu po zistení nedostatkov žiadosti dodatočných minimálne 30 dní na doplnenie, respektíve odstránenie nedostatkov. Fond bude tiež oprávnený písomne vyžiadať kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich oprávnené výdavky.

V prípade splnenia podmienok fond môže žiadateľovi vydať potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov, z ktorej sa následne v zmysle 20 % oprávnených výdavkov vypočíta výška poskytnutých finančných prostriedkov. Finančné prostriedky poskytne fond na základe zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu, ktorá podľa ust. § 22f obsahuje záväzok fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v lehote maximálne 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Zmluva bude zároveň obsahovať záväzok žiadateľa (1) zabezpečiť, aby filmový projekt spĺňal hore uvedené podmienky ust. § 22a odsek 1 zákona a (2) preložiť kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov.

Finančné prostriedky, ktoré bude môcť Audiovizuálny fond žiadateľom poskytovať pochádzajú zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov Ministerstva kultúry SR.

Podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona zákonodarca očakáva, že uvedené zmeny povedú k vyvolaniu väčšieho záujmu filmových produkcií zo zahraničia o zrealizovanie zámeru tvorby audiovizuálnych diel na Slovensku, k vytvoreniu impulzov pre rozvoj moderných technológií v oblasti audiovizuálnej výroby, prípadne dôjde k prínosu väčšej propagácie a prezentácie Slovenskej republiky na poli filmovej tvorby.

Tuzemskí a zahraniční žiadatelia budú môcť podávať žiadosti o uvedenú podporu od 1. januára 2014, kedy novelizovaná podoba zákona nadobudne účinnosť.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....