Podnikatelia

Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Nazretie do obsahu pripravovanej Politiky pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev, známych vo svete ako Public Private Partnership projects.POLITIKA PRE REALIZÁCIU PROJEKTOV VEREJNO-SÚKROMNÝCH PARTNERSTIEV

V týchto dňoch je v pripomienkovom konaní materiál vypracovaný Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády č. 245 zo 6. apríla 2005 k Správe o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom, nazvaný Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev.


POJEM A DRUHY PPP PROJEKTOV

Verejno-súkromné partnerstvo (známe v zahraničí ako PPP – Public Private Partnership) je zvláštny druh obstarávania, ktorý v prípade dodržania správneho postupu pri príprave, realizácii a monitorovania môže zabezpečiť kvalitnejšie verejné služby v porovnaní s klasickým obstarávaním. Navrhované znenie materiálu definuje PPP ako formu spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom za účelom financovania, výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry a poskytovania služieb pomocou tejto infraštruktúry. K najznámejším druhom PPP patria PPP na báze dopytu (súkromný partner nesie okrem rizika výstavby aj riziko dopytu, napríklad keď subjekt verejnej správy platí súkromnému partnerovi poplatky v závislosti od počtu užívateľov infraštruktúry, napríklad v podobe diaľnic s tzv. tieňovým mýtom) a PPP na báze dostupnosti (súkromný partner nesie okrem rizika výstavby aj riziko dostupnosti, kedy subjekt verejnej správy platí poplatky nezávisle od počtu užívateľov, platby sa však zastavujú respektíve obmedzujú, ak infraštruktúra nie je prevádzkyschopná, prípadne nespĺňa stanovené parametre, teda je nedostupná).

NOVÉ MOŽNOSTI BUDOVANIA INFRAŠTRUKTÚRY

Zabezpečenie financovania formou verejno-súkromného partnerstva poskytuje nové možnosti budovaniu infraštruktúry vo verejnom záujme, s využitím súkromných zdrojov financovania za súčasného zvýšenia efektívnosti z pohľadu verejnej správy. Najcharakteristickejšie pre PPP je, že ide súčasne o významnú investíciu a dlhodobé poskytovanie služieb. Súkromný partner zabezpečuje financovanie a výstavbu investične náročnej infraštruktúry, na druhej strane však ako protihodnotu získava právo na prevádzku a poskytovanie služieb prostredníctvom tejto infraštruktúry.

DLHODOBÝ CHARAKTER PPP PROJEKTOV

K ďalším charakteristickým znakom PPP patrí ich dlhodobosť a deľba rizík medzi súkromný a verejný sektor. Vo všeobecnosti platí, že projekty PPP vylučujú problémy s nárastom skutočne vynaložených investičných nákladov oproti pôvodne schváleným a s meškaním termínov odovzdania projektov, ktoré sú doteraz typické pre klasické verejné obstarávanie. Dlhodobosť ako charakteristický znak si však tiež vyžaduje, aby sa zvláštna pozornosť venovala ochrane verejného záujmu, podmienkam, ktoré nastanú v prípade zlyhania projektu, monitorovaniu a kontrole PPP a zabezpečeniu údržby hodnôt vytvorených PPP.  

RIZIKÁ PPP PROJEKTOV

Princíp PPP umožňuje prenesenievýznamných rizík spojených s projektom na súkromného partnera, pričom miera prenesených rizík ovplyvňuje spôsob vykazovania dlhu verejnej správy. Preto môžu mať projekty PPP v prípade zlyhania kritický dopad na rozpočet verejnej správy. V prípade PPP projektov v strednej Európe sú známe ťažkosti v Maďarsku (diaľnica M1) a úplné zlyhanie v Česku (diaľnica D47). Skúsenosti s PPP, ktorých realizácia zlyhala, vyžadujú prijatie takých právnych i ďalších opatrení, ktoré riziká a značný finančný tlak na rozpočet verejnej správy budú čo možno najviac minimalizovať. Ministerstvo financií SR bude podľa znenia predloženého materiálu vydávať stanovisko ku každému projektu PPP, akým spôsobom ovplyvní vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.

LEGISLATÍVNY RÁMEC PPP
Dlhodobosť projektov verejno-súkromných partnerstiev, ich mimoriadna komplikovanosť a možné neželané dôsledky pre rozpočty verejnej správy vyžadujú špecifický dohľad štátu. Ministerstvo financií predpokladá predovšetkým zásah do súčasnej úpravy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Za zváženie by však stála i možnosť prípravy regulácie tejto problematiky v podobe osobitného zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....