Iné

Poskytovanie dotácií na obstarávanie náhradných nájomných bytov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2011

Dňa 15. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov, ktorý rieši spôsob ukončenia niektorých nájomných vzťahov kde je prenajímateľom súkromná osoba a cena nájmu je doposiaľ regulovaná právnym predpisom. Tento zákon umožnil poskytnutie bytovej náhrady pôvodnému nájomníkovi, ktorú poskytuje obec. Nový zákon č. 261/2011 Z. z. umožňuje na zabezpečenie predmetnej bytovej náhrady poskytovanie dotácií za súčasného splnenia podmienok upravených týmto zákonom.

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Č. 08/2011 sme Vás informovali o novom zákone č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov. Následne Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2011.

Zákon vecne a procesne rieši obstaranie náhradných nájomných bytov prostredníctvom účelových dotácií pre túto oblasť, ako aj základné charakteristiky a štandardy týchto bytov. Dotácie pritom môžu žiadatelia dostať nielen na obstaranie náhradných nájomných bytov, ale aj na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti a obstaranie pozemkov pod objekty s nájomnými bytmi.

Dotácie sa podľa zákona poskytujú na financovanie obstarania (1) náhradného bytu, (2) technickej vybavenosti, (3) pozemku. Technickou vybavenosťou sa rozumie (1) vodovodná prípojka a verejný vodovod, (2) kanalizačná prípojka a verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, (3) prípojka elektrickej energie, (4) prípojka plynu alebo (5) miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec. Podmienkou na poskytnutie dotácie podľa § 7 je, že žiadateľ (1) preukáže, že obstarávaním náhradných bytov zabezpečuje plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 260/2011 Z. z., (2) prenajme náhradné byty len nájomcom podľa zákona č. 260/2011 Z. z., (3) neprevedie vlastnícke právo k náhradnému bytu okrem nájomcu na inú osobu, nezriadi ani inej osobe neumožní zriadiť k bytu záložné právo alebo vecné bremeno, nepoužije náhradný byt na iný účel ako na bývanie a neprevedie náhradný byt ako vklad do obchodnej spoločnosti, (4) pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorý vykonáva fyzická osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor podľa zákona č. 136/ 1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe ktorá nemá zmluvný vzťah, pracovnoprávny vzťah a ani iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby, (5) súčasne s kolaudačným rozhodnutím predloží ministerstvu záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby s menným zoznamom nájomcov a členov, ktorí žijú spoločne v domácnosti jednotlivých bytov, (6) preukáže oprávnenosť nákladov spôsobom podľa § 6 ods. 1 až 4.

Postup pri predkladaní žiadosti o dotáciu je uvedený v ust. § 8. Tento postup predpokladá nevyhnutnú spoluúčasť krajských stavebných úradov, ktoré preberajú žiadosti a overujú ich úplnosť. Žiadosti, ktoré splnia podmienky zákona, spracuje krajský stavebný úrad (ďalej len „úrad“) a následne ich zašle na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do výšky stanoveného limitu, pričom bude vychádzať z časového poradia ich doručenia. Žiadosti sa podávajú na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Opatrenie stanoví aj doklady, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti. Ostatné vyhovujúce žiadosti zostanú v zásobníku pripravených projektov a budú posudzované v nasledujúcom kalendárnom roku. Ministerstvo posudzuje splnenie podmienok zákona u predložených žiadostí a poskytuje dotáciu do výšky limitu prostriedkov schválených v štátnom rozpočte na daný účel.

Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie, vráti úrad žiadateľovi každoročne do 30. apríla. Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená môže podať podnet na preskúmanie správnosti postupu úradu. Podnet sa predkladá ministerstvu prostredníctvom úradu v lehote do 30 dní odo dňa vrátenia žiadosti. Ministerstvo následne v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnet preskúma a v prípade zistenia nesprávneho postupu úradu ho vyzve na opätovné zaradenie žiadosti do zoznamu žiadostí podľa pôvodného termínu jej doručenia.

Dotáciu je možné poskytnúť len na základe zmluvy, ktorá upraví základné práva a povinnosti zmluvných strán. Ust. § 9 upravuje základné náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Okrem údajov o zmluvných stranách, údajoch o stavbe, výške poskytnutej dotácie a podmienkach jej čerpania, spôsobe plnenia záväzkov zmluvných strán musí zmluva upravovať aj spôsob použitia dotácie resp. postup pri realizovaní úhrad faktúr. Pred realizáciou úhrady faktúry však bude krajským stavebným úradom overený súlad fakturácie so skutočne vykonanými prácami. Tieto činnosti v súlade so zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sú oprávnené vykonávať krajské stavebné úrady.

Správu údajov o poskytnutých dotáciách a jednotlivých žiadateľoch nie je možné zabezpečiť bez vytvorenia informačného systému. Informačný systém, ktorý obsahuje údaje uvádzané v žiadosti a prílohách k žiadosti, výšku poskytnutej dotácie a plnenie zmluvných podmienok spravuje ministerstvo. Tieto údaje uchováva najmenej 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. Uvedený informačný systém nepredstavuje novovytvorený systém. Údaje o dotáciách budú zaraďované do jestvujúceho informačného systému, ktorý ministerstvo využíva pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....