Podnikatelia

Poskytovanie dotácií v oblasti pôdohospodárstva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2010

Jednou z reakcií na následky povodní v mesiacoch máj a jún 2010 bolo aj prijatie nového zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Novým zákonom by sa mala zabezpečiť pomoc pri značných hospodárskych škodách, ktoré v dôsledku povodní vznikli, a to nielen v tomto, ale i v nasledujúcich rokoch.

Nový zákon č. 267/2010 Z. z. z dielne Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou (ďalej len „nový zákon“ alebo len „zákon“) nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2010.

Zákon je reakciou na situáciu, ktorá na Slovensku vznikla v dôsledku poveternostných podmienok v mesiaci máj a začiatkom júna 2010. Rozsiahle povodne mali zásadný vplyv na poľnohospodárstvo v Slovenskej republike, a to vo všetkých jeho odvetviach.

Prostredníctvom nového zákona sa má zabezpečiť pomoc pri značných hospodárskych škodách, ktoré v dôsledku povodní vznikli, a to nielen priamo v roku 2010, ale následne aj v ďalších rokoch.

Zákon ustanovuje (1) vymedzenie sektorov pôdohospodárstva, v ktorých sa dotácia poskytuje, (2) vymedzenie osôb, ktorým sa dotácia poskytuje a (3) podmienky poskytovania dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe, v lesnom hospodárstve a v chove rýb.

S účinnosťou odo dňa 15. júna 2010 sa poskytuje dotácia na kompenzáciu strát spôsobených (1) nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, (2) prírodnou katastrofou, ktorou je zemetrasenie, zosuv pôdy, víchrica, záplava alebo iná prírodná katastrofa za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis alebo (3) mimoriadnou udalosťou, ktorou je protipovodňové opatrenie.

V zmysle ust. § 4 zákona je možné poskytnúť dotáciu podnikateľovi podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý je (1) poľnohospodárskym prvovýrobcom (ďalej len „farmár“), (2) obhospodarovateľom lesa, (3) obhospodarovateľom lesnej škôlky, alebo (4) producentom výrobkov akvaduktúry (ďalej len „chovateľ rýb“).

Dotáciu na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch podľa § 2 písm. a) a písm. b) nového zákona možno v zmysle § 5 a § 6 zákona poskytnúť farmárovi. Uvedené ustanovenia komplexne riešia situáciu s kompenzáciou strát spôsobených v prvom prípade nepriaznivou poveternostnou udalosťou a v druhom prípade prírodnou katastrofou v poľnohospodárskej prvovýrobe. V ust. § 5 a § 6 zákona sú určené limity hrubej hodnoty dotácie vypočítanej na rôzne okolnosti vzniku škody. Napríklad v prvom prípade hrubá hodnota dotácie nesmie presiahnuť 40% straty, ak nie je farmár poistený alebo uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu menej ako 50% jeho priemernej ročnej produkcie alebo príjmu z výroby príslušného poľnohospodárskeho výrobku v rámci podniku.

Stratu farmára zákon v ust. § 5 ods. 4 definuje ako zníženie príjmu z predaja poľnohospodárskeho výrobku v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti. Na vypočítanie zníženia príjmu sa použije čl. 11 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006. Výška minimálnej straty za účelom poskytnutia dotácie je pri nepriaznivej poveternostnej udalosti a pri prírodnej katastrofe stanovená na 2 000 Eur.

Dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve na (1) lesných porastoch a (2) reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach, spôsobených prírodnou katastrofou, možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa alebo obhospodarovateľovi lesnej škôlky. Stratou sa na účely uvedenej dotácie rozumie (1) hodnota sadbového materiálu na zalesnenie lesného pozemku a na zabezpečenie lesného porastu na pozemku, na ktorom ku stratám došlo a ostatné náklady súvisiace s týmito činnosťami, (2) náklady na likvidáciu poškodeného lesného porastu, (3) hodnota reprodukčného materiálu v lesnej škôlke, na ktorom strata vznikla, (4) náklady na likvidáciu poškodeného reprodukčného materiálu v lesnej škôlke a (5) náklady na opätovný osev alebo výsadbu reprodukčného materiálu v lesnej škôlke. Hrubá hodnota dotácie je najviac 100% horeuvedených strát. Dotáciu možno poskytnúť do 100% straty zníženej o poistné plnenie. Dotáciu na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve pri prírodnej katastrofe možno poskytnúť, pokiaľ je strata v minimálnej výške 5 000 Eur.

Dotácie na kompenzáciu strát v chove rýb spôsobených prírodnou katastrofou je možné poskytnúť chovateľovi rýb v chove rýb osvedčenom Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Stratou v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona rozumieme hodnotu uhynutých rýb alebo rýb, ktorých stratu spôsobila prírodná katastrofa. Výška minimálnej straty na získanie dotácie v chove rýb je podľa zákona najmenej 2 000 Eur.

Pri stratách spôsobených mimoriadnou udalosťou je výška minimálnej straty stanovená na najmenej 2 000 Eur.

Nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, oznamuje Slovenský hydrometeorologický ústavPrírodnú katastrofu podľa nového zákona oznamuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Samostatný envirorezort zanikol odo dňa 1. júla 2010 z dôvodu účinnosti novely kompetenčného zákona zlúčením s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré od uvedeného dátumu v zmysle § 3 písm. d) kompetenčného zákona vystupuje pod názvom Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Po uvedenom oznámení môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) zverejniť výzvu, ktorej súčasťou je aj termín predloženia žiadostí o poskytnutie dotácií podľa nového zákona. Žiadosti o poskytnutie dotácií sa predkladajú platobnej agentúre. Súčasťou žiadosti musia byť aj prílohy taxatívne vymenované v ust. § 10 ods. 4 zákona, napr. výpis z obchodného registra nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu; kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, ak je žiadateľ jej platcom a pod.

Dotácie sa podľa § 5 až § 9 nového zákona vypočítajú tak, že platobná agentúra na základe prijatých žiadostí spočíta všetky oprávnené požiadavky predložené podľa jednotlivých ustanovení nového zákona na poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku. Ak súčet oprávnených požiadaviek bude prevyšovať disponibilný objem limitu finančných prostriedkov pre jednotlivé ustanovenia zákona, platobná agentúra určí prepočítací koeficient pre každé ustanovenie nového zákona, ktorým každému žiadateľovi prepočíta oprávnenú požiadavku na poskytnutie dotácie.

V zmysle ust. § 11 nového zákona je možné poskytnúť dotáciu aj na nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnú katastrofu alebo mimoriadnu udalosť, ktorá vznikla pred 15. júnom 2010, t.j. pred účinnosťou nového zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....