Podnikatelia

Poskytovanie individuálnej štátnej pomoci investorom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Oboznámime Vás s pravidlami v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom, ktoré schválila vláda SR uznesením č. 588/2005.
Rozhodnutia investorov o realizácii investičných stimulov sa v prípade rovnocenného postavenia ekonomických faktorov opierajú predovšetkým o objem a štruktúru štátnej pomoci, ktorú môže investor získať vo forme tzv. investičného stimulu. Zohľadňujúc potrebu preklenutia obdobia do prijatia novej právnej úpravy týkajúcej sa poskytovania štátnej pomoci podnikom vo forme investičných stimulov, vláda SR na svojej schôdzi dňa 26.10.2005 uznesením č. 855/2005 schválila návrh pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom (ďalej len „Pravidlá“). Hlavným cieľom vytvorenia jasných pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom je zabezpečiť efektívnejší a transparentnejší systém jej udeľovania. Pravidlá vychádzajú z platných právnych predpisov SR a platných noriem EÚ a ich úlohou je tak najmä odstránenie neistoty investorov ohľadne možnej výšky a štruktúry štátnej pomoci pri realizácii investície v konkrétnom odvetví a regióne.

PÔSOBNOSŤ PRAVIDIEL

Pravidlá sa nevzťahujú na poskytovanie pomoci de minimis (pomoc, ktorá počas troch po sebe nasledujúcich rokov neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 Eur pre jedného podnikateľa), štátnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov, štátnej pomoci v sektore životného prostredia, štátnej pomoci na základe schválených schém štátnej pomoci a štátnej pomoci v oblasti netrhových služieb.

ROZDELENIE ÚZEMIA SLOVENSKA DO ZÓN

V súlade s hospodárskymi záujmami Slovenskej republiky sú na účely podpory investícií jednotlivé regióny Slovenska rozdelené do troch základných zón. Základným parametrom tohto rozdelenia je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti jednotlivých okresov. V zelenej zóne sa nachádzajú okresy s mierou nezamestnanosti nad 15% (za obdobie 10/2004-9/2005 29 okresov). V žltej zóne sú to okresy s mierou nezamestnanosti od 10% do 15% (za obdobie 10/2004-9/2005 24 okresov) a v červenej zóne možno nájsť okresy s mierou nezamestnanosti do 10% (za obdobie 10/2004-9/2005 26 okresov). Oblasti, ktoré spadajú do jednotlivých zón, sú zahrnuté v Prílohe č. 1, pričom mapa bude pravidelne aktualizovaná raz ročne a to k 15. januáru kalendárneho roka na základe oficiálnych údajov vydaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci kalendárny rok. Najvyššiu štátnu pomoc budú teda môcť získať okresy s najvyššou nezamestnanosťou.

TYPY INVESTÍCIÍ

Pravidlá stanovili preferencie poskytovania štátnej pomoci pre investície do špecifických oblastí. Investičné projekty sa rozdelili do troch základných typov. Typ A sa zameriava na spracovateľský priemysel (investičné projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov ako aj finálnych produktov, príp. opravy) a distribučné a logistické centrá (centralizované spracovanie v oblasti obslužných činností). Typ B sa orientuje na strategické investície v high-tech sektoroch so sieťovými externalitami (informačné a komunikačné technológie – ICT, biotechnológie, nanotechnológie, atď.). Ide o projekty, ktoré výrazne prispejú k rozvoju high-tech sektorov, v ktorých dochádza k sieťovým externalitám (t.j. situácia, keď produktivitu daného subjektu zvyšuje blízkosť iných subjektov alebo firiem, univerzít, výskumných inštitúcií a pod., prípadne kde prítomnosť daného subjektu zvyšuje produktivitu v iných podnikoch). Ide najmä o sektory s vysokým technologickým komponentom, ako napr. informačné technológie, nanotechnológie a biotechnológie. Typ B sa tiež orientuje na centrá strategických služieb, akými sú centrá zdieľaných služieb (centralizácia podporných činností ako napr. ľudské zdroje, ICT, predaj, a pod.), zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, call centrá (centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu). Typ C pokrýva výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technologického rozvoja a výskumnú a vývojovú činnosť, ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosťou, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb.

FORMY ŚTÁTNEJ POMOCI

Štátnu pomoc je možné v prospech projektu poskytnúť v priamych aj nepriamych formách. Nepriame formy sú (1) úľava na dani z príjmov právnických osôb a (2) prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu ako je trhová cena. Priame formy sú (1) poskytnutie finančnej dotácie na krytie investičných nákladov pre projekty typu C, teda výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technologického rozvoja, (2) príspevok na novovytvorené pracovné miesta a (3) príspevok na vzdelávanie.

Zdrojom krytia jednotlivých foriem priamej štátnej pomoci poskytovanej v zmysle týchto pravidiel sú prostriedky štátneho rozpočtu vyčlenené v jednotlivých kapitolách rozpočtov príslušných rezortov ako jej poskytovateľov v rámci ich kompetencií na príslušný rozpočtový rok v zmysle zákona o štátnom rozpočte. Pravidlá pritom výslovne ustanovujú, že poskytovateľom daňovej úľavy a poskytnutia finančnej dotácie na krytie oprávnených nákladov súvisiacich so vstupnou investíciou do hmotného majetku pre projekty typu C bude Ministerstvo hospodárstva SR, v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu ako je trhová cena bude poskytovateľom vlastník alebo správca predmetného majetku a Ministerstvo hospodárstva SR bude len administrátorom tejto formy. Poskytovateľom príspevku na novovytvorené pracovné miesta a príspevku na vzdelávanie bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom finančné prostriedky budú vyčlenené v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

NÁROKOVATEĽNOSŤ ŠTÁTNEJ POMOCI

Pravidlá ďalej upravujú súvisiace podmienky a pravidlá poskytovania štátnej pomoci, výšku štátnej pomoci a proces schvaľovania štátnej pomoci. Čo sa nárokovateľnosti týka, na poskytnutie štátnej pomoci podľa Pravidiel nie je právny nárok. Štátnu pomoc možno poskytnúť v súlade s Pravidlami v prípade investora, ktorý ďalej spĺňa nasledovné podmienky: (1) ide o osobu, ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, (2) nie je malým a stredným podnikateľom v zmysle definície stanovenej v Odporúčaní Európskej komisie č. 2003/361/EC zo dňa 6.5.2003 týkajúcej sa definície malých a stredných podnikateľov, (3) nebude realizovať projekt na území Slovenskej republiky v citlivých odvetviach, a zároveň (4) ide o osobu, ktorá nebude realizovať projekt na území Slovenskej republiky v sektore životného prostredia, pričom súčasne (5) má záujem realizovať projekt na území Slovenskej republiky, ktorý zároveň spĺňa podmienky stanovené v bode IV. týchto pravidiel a (6) poskytnutie štátnej pomoci bude schválené zo strany vlády SR a Európskej komisie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....