Podnikatelia

Povinnosť predložiť na schválenie účtovnú závierku do konca júna

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2008

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti v spojení s povinnosťou ukladať do zbierky listín obchodného registra schválenú a po novom i neschválenú účtovnú závierku, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka.

Povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie vyplýva z ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik (ďalej v texte len „spoločnosť“) povinní ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra po jej schválení príslušným orgánom (teda po jej schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti, prípadne spoločnosti s ručením obmedzeným, členskou schôdzou družstva alebo dozornou radou štátneho podniku). Príslušný orgán spoločnosti je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, teda v prípade, ak je účtovný rok spoločnosti zhodný s kalendárnym rokom, koniec tejto lehoty pripadne na koniec júna.

Ak príslušný orgán spoločnosti takto predloženú účtovnú závierku neschváli do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade majú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinnosť do zbierky listín obchodného registra uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty. Táto nová povinnosť, zakotvená predposlednou novelou Obchodného zákonníka, ktorá bola vykonaná s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 zákonom č. 657/2007 Z. z. (ďalej v texte len „novela Obchodného zákonníka“), o ktorej sme Vás podrobne informovali v minuloročnom decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO, nezbavuje spoločnosť povinnosti následne uložiť do zbierky listín obchodného registra už schválenú účtovnú závierku.

Vzhľadom na povinnosť štatutárneho orgánu spoločnosti ukladať do zbierky listín obchodného registra aj neschválené účtovné závierky, je pri predkladaní takýchto listín potrebné spolu s listinami predložiť aj písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán spoločnosti schválil, alebo neschválil. Túto novú povinnosť stanovila predposledná novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008, vykonaná prostredníctvom článku II novely Obchodného zákonníka, s ktorou sme Vás taktiež oboznámili v minuloročnom decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO.

Iná osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra po jej schválení príslušným orgánom, len ak jej túto povinnosť ukladá osobitný zákon. Ak osobitný zákon osobe zapísanej v obchodnom registri ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon osobe zapísanej v obchodnom registri ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

Novela Obchodného zákonníka po novom formulovala ustanovenie § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého predstavenstvo akciovej spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva akciovej spoločnosti, zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy akciovej spoločnosti, ak má akciová spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovné závierky, ktoré je akciová spoločnosť povinná vyhotovovať podľa zákona o účtovníctve a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Ustanovenie § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka bolo novelou Obchodného zákonníka doplnené o písmeno f), v zmysle ktorého sú členovia predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým akciovej spoločnosti spôsobili, aj v tom prípade, keď nebola zverejnená výročná správa a konsolidovaná výročná správa.

V súvislosti s nesplnením týchto povinností Obchodný zákonník v § 68 ods. 6 písm. a) umožňuje súdu, aby na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie, alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, a v zmysle v § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka sa tento postup súdu umožňuje aj v prípade, ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....