Podnikatelia

Pozmenená právna úprava na úseku protipožiarnej ochrany

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Podrobné oboznámenie sa so zmenenou právnou úpravou na úseku protipožiarnej ochrany.NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PRED POŽIARMI

K 1. januáru 2006 nadobúda účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Predkladanou novelou sa zosúlaďujú ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie, ako aj so všeobecne záväzným právnymi predpismi v oblasti stavebného konania, preukazovania zhody výrobkov a s technickými požiadavkami na výrobky.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB OPRÁVNENÝCH NA PODNIKANIE

Novelou sa upresňujú povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb, ktoré vyplynuli z praxe. Podľa novelizovaného zákona právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nie je povinná organizovať pravidelné školenia a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby zdržiavajú v jej objektoch, povinnosť organizovať takéto školenia a overovanie vedomostí však nezaniká. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely predchádzania vzniku požiarov je tiež povinná zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní, ako aj zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je tiež povinná zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi najmä spracovanie a udržiavanie mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom, udržiavanie ciest a zdrojov vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom uskutočnenie zásahu, ako aj hliadkovaciu činnosť s vhodným systémom spojenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.ZVÝŠENIE ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB OPRÁVNENÝCH NA PODNIKANIE

Podrobnosti o týchto a ďalších opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra SR. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba, ktorej inak zákon umožňuje v taxatívne stanovených prípadoch plniť len povinnosti fyzických osôb, túto možnosť nemôže využiť, ak používa na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, a súčasne nezamestnáva žiadnych zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzni ku požiaru a nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy. Pozmeneným znením príslušného ustanovenia (§ 7) sa tak podstatne zužuje okruh osôb, ktorým zákon ukladá len povinnosti fyzických osôb na úseku protipožiarnej ochrany a výrazne sa zvyšuje zodpovednosť podnikateľov a právnických osôb všeobecne v tejto oblasti.


ĎALŠIE ZMENY SÚVISIACE SO ZMENENOU PRÁVNOU ÚPRAVOU

Návrh predkladanej novely tiež upresňuje pôsobnosť pri výkone štátneho požiarneho dozoru, najmä pokiaľ ide o výkon kontrolnej činnosti v objektoch, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb. Konkretizujú sa tiež niektoré požiadavky z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Špecifikujú sa i oprávnenia ukladania povinností subjektom, ktorí pôsobia v nesúlade s povinnosťami ukladanými zákonom a ustanovenia o náhrade škody.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....