Verejná správa

Právna úprava pitnej vody

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2017

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bolo vzhľadom na existenciu smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“) potrebné novelizovať, pričom jeho novela obsahuje okrem základných požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, najmä pojmy, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody.

Do zákona sa novelou schválenou dňa 11. mája 2017 dopĺňa nový pojem „manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou“ a podrobnejšie sa charakterizujú jeho jednotlivé zložky. Podľa nového písmena zf) v odseku 1 ust. § 2 manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou  je systematický proces, ktorý pozostáva z (1) analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  ktorá je procesom identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, (2) vyhodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie a riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.

Dopĺňajú sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) pri sprístupňovaní informácií a pri povoľovaní výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré boli doteraz ustanovené v § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva okrem doteraz stanovených povinností tiež (1) sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na národnej úrovni, (2) žiada Komisiu o predchádzajúci súhlas na tretiu výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, (3) rozhoduje výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie o tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, (4) informuje Komisiu do dvoch mesiacov od začiatku platnosti výnimky o každej povolenej výnimke  na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na individuálne dodávky  pitnej vody prevyšujúce v priemere 1.000 m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5.000 obyvateľom.

Súčasne sa zavádza nová kompetencia úradu verejného zdravotníctva rozhodnúť o limitnej hodnote nového ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorý doteraz platný právny predpis neupravoval, ale môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí.

Dopĺňajú sa tiež kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť radiačnej ochrany, a to o kompetencie týkajúce sa monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto ukazovateľoch.

Podobné kompetencie novela tiež pridala regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Novelizované ust. § 6 ods. 9 pridáva novú kompetenciu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Poprade, a to kompetenciu hodnotiť zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na styk s pitnou vodou, ktoré môžu významnou mierou ovplyvniť kvalitu dodávanej pitnej vody a tým aj zdravie obyvateľov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Poprade sa hodnoteniu týchto výrobkov venuje už dlhodobo.

Podľa novelizovaného ust. § 17 zákona, pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak (1) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a (2) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

Monitorovanie pitnej vody sa vykonáva pravidelne podľa programu monitorovania v celom systéme zásobovania pitnou vodou na účely preukázania zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a získania informácií o jej kvalite. Program monitorovania overuje účinnosť opatrení zavedených na kontrolu ohrozenia zdravia ľudí a určuje najvhodnejšie opatrenia na jeho zmiernenie alebo odstránenie. Program monitorovania môže byť založený na manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o (1) limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú limity ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa), (2) tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu  regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o (1) zvýšení rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa), (2) doplnení rozsahu monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené limity, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí, (3) prvej výnimke  a druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, (4) výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania na základe manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povoliť pre chemické ukazovatele uvedené v prílohe č. 2a najviac na tri roky, ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí platnosti prvej výnimky môže regionálny úrad verejného zdravotníctva  v odôvodnených prípadoch povoliť druhú výnimku. Úrad verejného zdravotníctva informuje Komisiu  o odôvodnení rozhodnutia o druhej výnimke spolu s výsledkami kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky. Tretiu výnimku môže povoliť úrad verejného zdravotníctva len výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie. Pred uplynutím platnosti každej výnimky sa vykoná kontrola s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody.

Doplnenými ustanoveniami § 17a až 17d boli určené osoby, ktoré sa považujú za dodávateľov pitnej vody. Dodávateľom pitnej vody je (1) prevádzkovateľ verejného vodovodu, (2) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu. Ide teda nielen o prevádzkovateľov verejných vodovodov, ale aj osoby dodávajúce alebo používajúce pitnú vodu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (napríklad z vlastných vodných zdrojov vo firmách, závodoch, ubytovacích zariadeniach, potravinárskych podnikoch) alebo vo verejnom záujme (napríklad z vlastných vodných zdrojov v školských zariadeniach, obecných budovách a priestoroch). V prípade dodávania a používania pitnej vody v rámci podnikateľskej činnosti a vo verejnom záujme nemusí ísť podľa množstva zásobovaných obyvateľov alebo  množstva dodávanej vody o hromadné zásobovanie pitnou vodou.

Dopĺňajú a spresňujú sa povinnosti dodávateľov pitnej vody a vlastníkov bytových budov alebo nebytových budov, ktorých cieľom je zabezpečiť a zachovať zdravotnú bezpečnosť kvality dodávanej pitnej vody.

Nová úprava ust. § 18 spresňuje požiadavky na výrobky určené na styk s pitnou vodou. Táto úprava vychádza najmä z požiadaviek praxe, dopytov a pripomienok výrobcov a dodávateľov výrobkov ako aj dodávateľov pitnej vody, ktorí výrobky určené na styk s pitnou vodou pri zásobovaní pitnou vodou používajú. Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, distribúciu, meranie alebo odber pitnej vody. Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú zdravotne bezpečné, ak sú vyrobené tak, že za obvyklých a predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzajú do pitnej vody v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení pitnej vody alebo spôsobiť zhoršenie jej vlastností vnímateľných zmyslami.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), podľa ktorého priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto ako vlastník bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorý nie je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou poruší niektorú z povinností podľa § 17d. Upravil sa teda priestupok na úseku verejného zdravotníctva pre vlastníka bytových budov alebo nebytových budov, ktorý svojou činnosťou a nevhodnými zásahmi môže ovplyvniť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť dodávanej pitnej vody.

V súvislosti s doplnenými ust. § 17a až 17d sa patrične upravilo tiež ust. § 57, ktoré po novom určuje, že správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva bude tiež porušenie uvedených doplnených ustanovení.

Program monitorovania podľa § 17a ods. 2 písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr do 31. decembra 2018.“.

Novela zákona sa ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. Ako je uvedené v dôvodovej správe, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku ochrany verejného zdravia a povinnosti dodávateľov pitnej vody a ďalších osôb, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu dodávanej pitnej vody sú prenesené do novelizovaného znenia zákona. Podrobnosti požiadaviek na kvalitu pitnej vody a na jej monitorovanie budú ustanovené novým všeobecne záväzným právnym predpisom.

Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť dňom 15. október 2017.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....