Iné

Právny rámec pre zavedenie eura na Slovensku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2009

Dňa 1. januára 2009 Slovensko zaviedlo menu euro. Základné právne predpoklady pre zavedenie eura na území SR a jeho začlenenie do eurozóny vytvoril zákon č. 659/2007 Z. z., všeobecne známy aj pod názvom generálny zákon, ktorý bol od svojho schválenia už štyrikrát novelizovaný. Na základe generálneho zákona boli prijaté mnohé vykonávacie predpisy, právny rámec pre prechod na menu euro však dotvárajú aj mnohé ďalšie právne úpravy, ktoré boli prijaté tak na vnútroštátnej úrovni ako aj v rámci Európskej únie/Európskeho spoločenstva. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom tejto rozsiahlej problematiky radi oboznámime a nadviažeme tak na predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, v ktorom sme Vám jej mimoriadne spracovanie vopred avizovali.

Dňa 1. januára 2009 Slovensko zaviedlo menu euro. Euro sa na území SR stalo zákonným platidlom, a Slovensko sa stalo v poradí 16. členom eurozóny.

Zákonom, ktorý zakotvil základné právne predpoklady pre zavedenie eura na území SR, je zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho štyroch noviel (ďalej v texte len „generálny zákon“). V rámci slovenského právneho poriadku generálny zákon predstavuje generálny právny rámec pre riešenie všetkých kľúčových otázok spájajúcich sa s prechodom zo slovenskej meny na euro po splnení všetkých maastrichtských kritérií. Na základe spomínaného zákona boli následne prijaté mnohé vykonávacie predpisy. Právne predpoklady pre prechod na menu euro dotvárajú i ďalšie právne úpravy, ktoré boli prijaté v súvislosti so zavedením meny euro, a to tak na vnútroštátnej úrovni ako i v rámci Európskej únie/Európskeho spoločenstva. V predminuloročnom decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás už oboznámili so skutočnosťou, že doterajšia vnútroštátna úprava o slovenskej mene bude zrušená a nadradeným sa stane európsky právny rámec ES/EÚ pre euro ako spoločnú jednotnú európsku menu v eurozóne.

Generálny zákon obsahuje celkom XXXI článkov, pričom v článku I generálneho zákona sú zakotvené všeobecné (generálne) pravidlá vzťahujúce sa na prípravu na zavedenie eura a samotný prechod na euro v SR, pričom úpravy tejto časti generálneho zákona nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2008, prostredníctvom článkov II až XXIX generálneho zákona sú s rôznou účinnosťou vykonané sprievodné novelizácie 28 zákonov, o ktorých sa ešte zmienime v ďalšom texte, článok XXX generálneho zákona, ktorému sa ešte budeme venovať, umožňuje republikáciu úplného znenia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v Zbierke zákonov SR a v článku XXXI generálneho zákona je upravená účinnosť jeho článkov, prípadne osobitne účinnosť niektorých ustanovení generálneho zákona.

Rámcovo možno zhrnúť, že v článku I generálneho zákona je (1) v jeho časti Základné ustanovenia obsiahnutá úprava, v ktorej generálny zákon v ustanoveniach § 1 a 2 vymedzuje základné pojmy, princípy a zásady obligatórne uplatňované počas prechodu na euro vo všetkých vzťahoch (vrátane výkladu a uplatňovania právnych predpisov), pričom v tejto časti generálneho zákona sú upravené aj všeobecné zásady pre prepočty a zaokrúhľovanie konečných súm a iných súm zo slovenských korún na eurá, (2) v časti Hotovostný peňažný obeh generálny zákon v ustanoveniach § 3 až 7 upravuje nielen duálny hotovostný peňažný obeh a jeho časové trvanie, ale aj proces výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá, obdobia určené pre ich výmenu, povinnosti NBS a bánk pri tejto výmene ako aj postup pri výmene poškodených slovenských bankoviek a slovenských mincí spolu s poskytovaním náhrad pri tejto výmene, (3) v časti Bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk sa generálny zákon v ustanovení § 8 venuje úprave premeny a prevodov bezhotovostných peňažných prostriedkov bankami, ich povinnosti vykonať prepočet, zaokrúhlenie a premenu bezhotovostných peňažných prostriedkov a osobitne ustanovuje informačné povinnosti vzťahujúce sa na banky a pošty v súvislosti s prechodom na menu euro, (4) v časti Postup pri premene majetkových hodnôt a peňažných súm a kontinuita právnych vzťahov, ktorá je tvorená úpravami zakotvenými v ustanoveniach § 9 až 16 generálneho zákona, sú obsiahnuté pravidlá a postupy súvisiace s vykonávaním prepočtov, zaokrúhľovaním a s premenami peňažných súm a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na menu euro, pravidlá pre premenu menovitých hodnôt základných imaní obchodných spoločností, družstiev, kmeňového imania štátneho podniku, nadačného imania, menovité hodnoty vkladov zakladateľov a majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní, taktiež pravidlá pre premenu menovitých hodnôt cenných papierov a tiež postup a pravidlá, ktoré sa uplatnia pri prepočte peňažných prostriedkov na osobitné účely, (5) v časti Referenčné úrokové sadzby, kurzy a indexy upravuje generálny zákon vo svojom ustanovení § 17 základnú úrokovú sadzbu NBS, výmenné kurzy slovenskej meny k cudzím menám a taktiež referenčné úrokové sadzby a finančné indexy odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch s peňažnými prostriedkami v slovenskej mene na bankovom peňažnom trhu v SR, (6) v časti Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt generálny zákon v ustanovení § 18 zakotvil základnú úpravu pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt, pre ktoré sú podrobnejšie pravidlá upravené v osobitných vykonávacích predpisoch, v tejto časti generálny zákon okrem povinného duálneho zobrazovania umožňuje a upravuje aj dobrovoľné duálne zobrazovanie, (7) v časti Dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri prechode zo slovenskej meny na menu euro sa generálny zákon v rámci úprav zakotvených v ustanoveniach § 19 až 22 venuje určeniu orgánov dohľadu nad dodržiavaním povinností spojenými so zavedením eura v SR, ustanoveniu kompetencií a právomoci týchto orgánov vrátane sankcií, opatrení na nápravu a poriadkových opatrení, (8) v poslednej časti Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia sú obsiahnuté spoločné, prechodné a záverečné úpravy, tieto sú zakotvené v ustanoveniach § 23 až 25 generálneho zákona.

Ustanovenia obsiahnuté v článku I generálneho zákona sme pre Vás podrobne spracovali a ich komplexný výklad Vám už sprostredkovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, v ktorom sú všetky úpravy spracované v samostatných častiach I až VIII, pričom číselné označenie týchto častí zodpovedá jednotlivým častiam článku I generálneho zákona.

Generálny zákon prostredníctvom článkov II až XXIX novelizoval 28 zákonov, ktoré Vám z dôvodu prehľadnosti uvádzame v ďalšom texte vo forme ich výpočtu spolu s príslušnými článkami generálneho zákona, prostredníctvom ktorých boli jednotlivé sprievodné novelizácie 28 zákonov vykonané.

Článkami II až XXIX generálneho zákona boli s rôznou účinnosťou vykonané sprievodné novelizácie 28 zákonov, a to článkom II rozsiahla novelizácia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, článkom III novelizácia zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, článkom IV bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, článkom V zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom VI sa vykonala novelizácia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom VII novelizácia zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, článkom VIII bol prvýkrát novelizovaný zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový, článkom IX sa vykonala novelizácia zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom X bol novelizovaný zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XI bola vykonaná novelizácia zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, článkom XII bol novelizovaný zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XIII zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XIV bol novelizovaný zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov, článkom XV zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XVI bola vykonaná novelizácia zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XVII novelizácia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, článkom XVIII bol novelizovaný zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XIX zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článkom XX bola vykonaná novelizácia zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XXI novelizácia zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, článkom XXII bol novelizovaný zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, článkom XXIII zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov, článkom XXIV bola vykonaná novelizácia zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, článkom XXV novelizácia zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov, článkom XXVI bol novelizovaný zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov, článkom XXVII zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, článkom XXVIII bola vykonaná novelizácia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článkom XXIX bol novelizovaný zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

Výklad všetkých 28 zákonov, ktorých sprievodné novelizácia vykonal generálny zákon prostredníctvom článkov II až XXIX, vrátane výkladu ich ďalších úprav, doplnení a zmien týkajúcich sa týchto 28 zákonov, ktoré boli prijaté v období po schválení generálneho zákona sme pre Vás pripravili a ich podrobný výklad Vám prinieslo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, v ktorom je všetkých 28 právnych úprav spracovaných v samostatnej časti IX, pričom účinnosť jednotlivých sprievodných noviel vyššie citovaných 28 zákonov je upravená odlišne, a z tohto dôvodu je pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť pri každej sprievodnej novele špeciálne uvádzaná, a to osobitne pri každom zákone.

Článok XXX generálneho zákona splnomocňuje predsedu NR SR na znovuvyhlásenie úplného znenia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v Zbierke zákonov SR, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných doterajšími predpismi vrátane zmien a doplnení vykonaných prostredníctvom generálneho zákona. Republikácii zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov je venovaná osobitná časť X mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál. Úplné znenie zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska vyplývajúce zo zmien a doplnení vykonaných doterajšími predpismi vrátane zmien a doplnení vykonaných prostredníctvom generálneho zákona bolo predsedom NR SR v Zbierke zákonov SR republikované pod č. 36/2009 Z. z., v čiastke č. 18, ktorá bola vydaná dňa 14. februára 2009.

Nadobudnutie účinnosti článkov I až XXIX generálneho zákona upravuje článok XXXI generálneho zákona, ktorý zakotvuje delenú účinnosť generálneho zákona. Mnohé ustanovenia generálneho zákona nadobudli účinnosť už dňa 1. januára 2008, jeho kľúčové ustanovenia sa však reálne aplikujú odo dňa záväzného určenia konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR), a predovšetkým odo dňa zavedenia eura v SR, teda odo dňa 1. januára 2009, a preto mnohé ustanovenia generálneho zákona nadobudli účinnosť až odo dňa zavedenia eura v SR, teda odo dňa 1. januára 2009.

Generálny zákon bol od svojho schválenia štyrikrát novelizovaný a novelizácie generálneho zákona sa týkali aj účinnosti jednotlivých ustanovení generálneho zákona. Z tohto dôvodu sme pre Vás znenie článku XXXI generálneho zákona uviedli v plnom znení tak, ako vyplýva zo znenia generálneho zákona po vykonaní jeho štyroch novelizácií, v samostatnej časti XI mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Na vykonanie generálneho zákona boli na základe splnomocňovacích ustanovení zakotvených v generálnom zákone vydané viaceré vykonávacie predpisy, ktoré podrobnejšie upravujú ustanovenia článku I generálneho zákona.

Okrem predpisov vydaných na vykonanie generálneho zákona boli v súvislosti so zavedením eura na Slovensku schválené aj ďalšie právne predpisy súvisiace so zavedením eura, z ktorých je potrebné v prvom rade spomenúť štyri zákony, prostredníctvom ktorých bol generálny zákon novelizovaný, v súvislosti so zavedením eura v SR boli ďalej schválené aj tzv. rezortné eurozákony, a s prechodom na menu euro súvisí aj množstvo ďalších právnych úprav rôznej právnej sily.

Vykonávacím predpisom ako aj ďalším súvisiacim právnym predpisom je venovaná osobitná časť XII mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Vzhľadom na rozsah problematiky týkajúcej sa právneho rámca pre zavedenie eura, a najmä s prihliadnutím na právne dôsledky, ktoré z prechodu na spoločnú jednotnú menu euro vyplývajú, sme pre Vás spracovali komplexný a podrobný výklad tejto problematiky zahŕňajúci výklad celého generálneho zákona, a teda nielen výklad všeobecných pravidiel zakotvených generálnym zákonom a týkajúcich sa prechodu na euro, ale aj výklad všetkých 28 sprievodných novelizácií zákonov, vrátane predpisov vydaných na vykonanie generálneho zákona ako aj ďalších právnych predpisov, ktoré boli v súvislosti so zavedením eura na Slovensku prijaté na vnútroštátnej úrovni ako i v rámci EÚ/ES, ktorý Vám sprostredkovalo posledné mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....