Iné

Právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2012

Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia patrí k najčastejšie uplatňovaným úrazovým dávkam. Podmienkou uplatnenia uvedenej náhrady je poškodenie na zdraví, jeho liečenie alebo odstraňovanie jeho následkov.

Úprava náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „náhrada“) je zakotvená v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 437/2004 Z. z.“).

Vymedzenie základných pojmov je upravené v ustanovení § 2 predmetného zákona č. 437/2004 Z. z.. Bolesť je definovaná ako ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Sťaženie spoločenského uplatnenia je definované ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Poškodením na zdraví rozumieme poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví.

Náhradu poskytuje osoba povinná podľa osobitných predpisov (ďalej len „poskytovateľ náhrady“), napr. sa môže jednať o Sociálnu poisťovňu pri pracovných úrazoch, o komerčnú poisťovňu pri dopravných nehodách alebo o fyzickú osobu, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa ustanovenia § 444 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Podľa posledne menovaného ustanovenia sa pri škode na zdraví jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

Ak si poškodený poškodenie na zdraví spôsobil sám, má nárok na bolestné len vtedy, ak je poistený v komerčnej poisťovni. Zamestnanec alebo fyzická osoba podľa ustanovenia § 17 odseku 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“), má nárok na náhradu, ak utrpela pracovný úraz alebo sa u nej zistila choroba z povolania. Osobou v zmysle ustanovenia§ 17 odseku 2zákona č. 461/2003 Z. z. je (1) žiak strednej a vysokej školy, (2) dobrovoľný hasič, (3) člen banskej záchrannej služby, (4) osoba pomáhajúca pri mimoriadnych udalostiach, (5) dobrovoľný zdravotník Slovenského červeného kríža a (6) dobrovoľný záchranár Horskej záchrannej služby. Zamestnanec a uvedené osoby môžu žiadať o náhradu v Sociálnej poisťovni. Ak si poškodený spôsobil ujmu sám, nie je úrazovo poistený, nie je zamestnancom a ani nespadá pod kategóriu osôb upravených ustanovením § 17 odseku 2 zákona č. 461/2003 Z. z., nemá nárok na náhradu.

Ak ujmu spôsobila poškodenému tretia osoba, má poškodený právo obrátiť sa na príslušný orgán, ktorý je oprávnený spôsobenie ujmy vyšetriť, napr. bezpečnostný technik, Policajný zbor alebo Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Po vyšetrení spôsobenej ujmy a miery zavinenia sa poškodený obráti na ošetrujúceho lekára, ktorý vypracuje lekársky posudok. Ak bola ujma spôsobená v súvislosti s dopravnou nehodou, poškodený sa môže obrátiť na komerčnú poisťovňu osoby, ktorá ujmu spôsobila. V iných prípadoch sa s nárokom na náhradu poškodený môže obrátiť na súd, alebo sa s osobou, ktorá ujmu spôsobila, dohodne mimosúdne.

Podmienkou úspešného uplatnenia náhrady u poskytovateľa náhrady je vypracovanie lekárskeho posudku s bodovým ohodnotením bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia. Vzor lekárskeho posudku tvorí prílohu č. 2 zákona č. 437/2004 Z. z. Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár posudok vypracoval. O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať poškodený. Ak dá poškodený súhlas, o vydanie lekárskeho posudku môže žiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady. Lekársky posudok musí podľa ustanovenia § 8 zákona č. 437/2004 Z. z. obsahovať (1) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného, (2) dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania, (3) miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví, (4) čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, (5) určenie diagnózy, (6) hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie a (7) celkový počet bodov. Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.

Lekársky posudok sa vydáva písomne a doručuje sa poškodenému, osobe, ktorej dal poškodený súhlas žiadať o lekársky posudok a posudzujúcemu lekárovi. Lekársky posudok sa vydáva po ustálení zdravotného stavu poškodeného. Ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, lekársky posudok sa vydáva spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví. Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení v lekárskom posudku, môžu osoby oprávnené žiadať o vydanie lekárskeho posudku požiadať o vydanie znaleckého posudku. Posudzujúci lekár je povinný ohodnotiť nárok na náhradu za bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti zákona č. 437/2004 Z. z., alebo nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti zákona č. 437/2004 Z. z. Pri hodnotení nároku na náhradu posudzujúci lekár postupuje podľa zásad upravených ustanovením § 9 a § 10 zákona č. 437/2004 Z. z. Podľa uvedených zásad môže posudkový lekár zvýšiť ohodnotenie až na dvojnásobok sadzby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 437/2004 Z. z.

Výška náhrady je ustanovením § 5 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z. určená sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky každoročne do 31. mája ustanovuje výšku náhrady opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Na rok 2012 je opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3266-OL-2012 ustanovená náhrada za jeden bod vo výške 15,72 Eura. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity, môže náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia súd zvýšiť najviac o 50 %.

Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenej zákonom č. 437/2004 Z. z., najviac však zvýšenú o 50 %. Ak sa jedná o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov. Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu. Ak poškodený podal návrh na uzatvorenie dohody a do troch mesiacov od jeho podania sa dohoda neuzatvorila a neuspokojili sa jeho nároky, môže uplatniť nárok na náhradu na súde.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....