Podnikatelia

Prehľad aktuálnych schém štátnej pomoci pre podnikateľov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších schém štátnej pomoci pre podnikateľov.

Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších schém štátnej pomoci pre podnikateľov.

(1) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU INOVATÍVNYCH PODNIKOV S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM K ÚVEROVÉMU FINANCOVANIU ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Účelom pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov. Cieľom pomoci je napomôcť inovatívnym mikro, malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), ktoré nemajú prístup k úverovému financovaniu, preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky. Pomoc je možné poskytnúť na opatrenia, zamerané na zabezpečenie likvidity a prístupu k financovaniu pre inovatívne podniky, ktoré v tomto období čelia náhlemu nedostatku, aby sa tieto mohli spamätať zo súčasnej situácie.

(2) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Účelom pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov. Cieľom pomoci je napomôcť MSP preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky.

(3) SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS DM – 4/2020 ZÁRUČNÝ NÁSTROJ NA ZMIERNENIE OBMEDZENÍ SPÔSOBENÝCH CHOROBOU COVID-19 (ZÁRUKA A BONIFIKÁCIU ÚROKU) (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Účelom pomoci je napomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami (obmedzeným prístupom ku kapitálu) v dôsledku obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 a umožniť takýmto MSP realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest napriek krízovej situácii.

(4) SCHÉMA NA PODPORU REALIZÁCIE SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V PROSTREDÍ MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je podpora projektov zameraných na sociálne inovácie podľa tejto schémy realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov a právnych aktov Európskej únie a Slovenskej republiky.

(5) SCHÉMA NA PODPORU ZAPÁJANIA MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV DO PROGRAMOV EURÓPSKEJ ÚNIE (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je podpora zapájania MSP do programov Európskej únie.

(6) SCHÉMA NA PODPORU INTELIGENTNÉHO PRIEMYSLU (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je podpora inteligentných inovácií v priemysle, t.j. zavádzanie riešení a/alebo technológií v zmysle princípov inteligentného priemyslu popísaných o. i. aj v Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 490/2016 zo dňa 26. 10. 2016. Využitie princípov inteligentného priemyslu predstavuje prepojenie/zosieťovanie jednotlivých prvkov produkčného procesu, t.j., výrobných strojov, zariadení, využívajúcich veľké množstvo dát za účelom podstatne rýchlejšieho a správnejšieho rozhodovania (premena dát na informácie), zvýšenie efektívnosti a produktívnosti podnikových procesov, dosiahnutie decentralizácie, flexibility a individualizácie výroby, zníženie nákladov a šetrenie zdrojov a energie. Inteligentné sledovanie a vyhodnocovanie dát a transparentné procesy zároveň poskytnú podnikom neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhoch, nástroj na priebežnú optimalizáciu podnikových činností a zvyšovanie produktívnej a inovatívnej schopnosti s využitím kvalifikácie ľudí, bez dodatočných požiadaviek na objem manuálnych pracovných činností.

(7) SCHÉMA NA PODPORU ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU (MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo prostredia, realizovaných riešiteľmi projektu – oprávnenými realizátormi, ako aj zvýšiť podnikateľské zručnosti MSP-KP v oblasti vytvárania a inovovania vlastných obchodných modelov.

(8) SCHÉMA NA PODPORU ZVYŠOVANIA ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV GRANTOVOU FORMOU (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je (A) rozvoj MSP a zvýšenie ich konkurencieschopnosť prostredníctvom zvyšovania štandardov ich výkonnosti a funkčnosti, (B) nárast počtu konkurencieschopných MSP, (C) nárast počtu konkurencieschopných MSP znevýhodnených skupín, (D) zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti.

(9) SCHÉMA NA PODPORU ZVYŠOVANIA INOVAČNEJ VÝKONNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV A KLASTROV (MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, neadresných, adresných a komplexných poradenských služieb a podpory realizácie projektov v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

(10) SCHÉMA NA PODPORU MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA V SR (MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu Európskej únie, či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.

(11) SCHÉMA NA PODPORU KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOU GRANTOVOU FORMOU (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je: (A) nárast vzniku a rozvoja inovatívnych, technologických firiem v regiónoch Slovenskej republiky; (B) zníženie miery nezamestnanosti prostredníctvom tvorby nových pracovných miest v regiónoch Slovenskej republiky; (C) nárast počtu konkurencieschopných MSP v regiónoch Slovenskej republiky; (D) podpora MSP pri napĺňaní podmienok špecifických regulácií Európskej únie; (E) nárast počtu konkurencieschopných podnikov znevýhodnených skupín; (F) zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby spoločnosti; (G) zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti.

(12) SCHÉMA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy je zameraná na nasledovné typy projektov zadefinovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a vývoj, projekty modernizácie výskumno- vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce v doménových oblastiach špecializácie RIS3 SK. Pomoc na výskum, vývoj môže prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu, posilneniu konkurencieschopnosti, zvýšeniu zamestnanosti ako aj k zmierneniu zlyhania trhu v súvislosti pozitívnymi externalitami, neúplnými a asymetrickými informáciami a zlyhaním koordinácie. Vysokokvalitné výskumné infraštruktúry sú potrebné pre prelomový výskum, priťahujú odborníkov a sú dôležité na podporu nových IKT a kľúčových podporných technológií. Na verejné výskumné infraštruktúry by mali nadväzovať partnerstvá s priemyselným výskumom.

(13) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Účelom pomoci je poskytnutie investičnej pomoci na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít. Projekty musia smerovať k inovácii produktu a/alebo procesu a metódy a musia prinášať nové alebo významne vylepšené riešenia, pričom v rámci prioritnej osi 9 je zámerom podporovať výlučne projekty prispievajúce k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

(14) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PROJEKTOV PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Účelom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi, a to najmä prostredníctvom plnenia čiastkových cieľov definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“). Takýmto spôsobom môže poskytnutá pomoc následne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti hospodárstva na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, zvýšeniu príspevku výskumu a vývoja k udržateľnému hospodárskemu rastu, zlepšeniu kvality ľudských zdrojov, a tým prispieť k naplneniu strategických cieľov RIS3 SK.

(15) SCHÉMA NA PODPORU KONKURENCIESCHOPNOSTI MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V KREATÍVNOM PRIEMYSLE V BRATISLAVSKOM KRAJI GRANTOVOU FORMOU (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu jednotlivých oprávnených projektov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji je: (A) rozvoj MSP a zvýšenie ich konkurencieschopnosti; (B) podpora tvorby nových pracovných miest; (C) nárast počtu konkurencieschopných MSP; (D) nárast počtu konkurencieschopných MSP znevýhodnených skupín; (E) zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby spoločnosti; (F) zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti.

Vzhľadom k väčšiemu počtu rôznych druhov schém štátnej pomoci na podporu podnikateľov na Slovensku odkazujeme aj na webové stránky ministerstiev a webovú stránku operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....