Podnikatelia

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2014

V praxi môže nastať situácia, že rozhodnutie správneho orgánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nespĺňa požiadavku zákonnosti. Na zmenu alebo zrušenie predmetných rozhodnutí slúži inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Výsledkom rozhodovania v správnom konaní je vydanie rozhodnutia. Môže ísť o rôzne druhy rozhodnutí, ako je napríklad stavebné povolenie, vodičské oprávnenie, rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, a podobne. Správne právo nie je kodifikované a úpravu požiadaviek na jednotlivé druhy povolení upravujú osobitné zákony. Všeobecnú úpravu rozhodnutia v správnom konaní upravuje zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v platnom znení (ďalej len „Správny poriadok“), najmä ust. § 46 a § 47. V zmysle ust. § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Náležitosti rozhodnutia upravuje ust. § 47 Správneho poriadku. Správny poriadok má subsidiárnu povahu, čo znamená, že sa podporne vzťahuje na procesnú úpravu, ktorá nie je upravená osobitným zákonom.

V správnom práve platí prezumpcia správnosti vydaného rozhodnutia. Princíp prezumpcie správnosti znamená, že rozhodnutie je potrebné posudzovať ako správne, pokiaľ nie je nahradené iným rozhodnutím. Preto správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, a tiež všetky právnické a fyzické osoby musia rozhodnutie rešpektovať, hoci trpí vadami.

Na odstránenie vád rozhodnutia slúžia v správnom konaní opravné prostriedky. Riadnym opravným prostriedkom je odvolanie, dovolanie a preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí súdom. Pri riadnych opravných prostriedkoch sa preskúmava neprávoplatné rozhodnutie. Na preskúmanie právoplatných rozhodnutí slúžia mimoriadne opravné prostriedky, a to návrh na obnovu konania a žaloba, o ktorej rozhoduje súd.

Okrem riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov možno rozhodnutie preskúmať tiež takzvanými prostriedkami dozoru. Ide o nariadenie obnovy konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a protest prokurátora. Na rozdiel od riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov orgány dozoru, t.j. správny orgán a prokurátor, využívajú prostriedky dozoru ex officio, teda z úradnej povinnosti. Na uplatnenie prostriedkov dozoru nie je právny nárok.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania slúži na odstránenie vád právoplatného rozhodnutia, ktoré spočívajú v rozpore rozhodnutia so zásadou zákonnosti upravenou ust. § 3 ods. 1 Správneho poriadku. Na odstránenie vád spočívajúcich v porušení zásady materiálnej pravdy upravenej ust. § 3 ods. 4 Správneho poriadku slúži nariadenie obnovy konania. Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá účastník konania právny nárok.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania upravujú ust. § 65 až 69 Správneho poriadku. Podľa ust. § 65 ods. 1 rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. Ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie. Predmetom preskúmania rozhodnutia môže byť len meritórne rozhodnutie, ktoré je právoplatné. Z preskúmania mimo odvolacieho konania sú vylúčené rozhodnutia procesnej povahy, napríklad rozhodnutie o prerušení konania a tiež neprávoplatné rozhodnutia. Rozhodnutie o zastavení konania je síce rozhodnutie procesnej povahy, avšak správne konanie sa ním ukončuje konečným spôsobom, preto aj rozhodnutie o zastavení konania podlieha preskúmavaniu mimo odvolacieho konania. Podmienkou preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania je právoplatnosť rozhodnutia. Rozhodnutie, ktoré je vykonateľné, avšak ešte nenadobudlo právoplatnosť, nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný odvolací správny orgán, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže v plnom rozsahu vyhovieť aj správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania, alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Rozhodnutie možno preskúmať z vlastného podnetu správneho orgánu alebo na základe podnetu iného subjektu. Správny orgán preskúmava rozhodnutie napríklad na základe previerky vykonanej nadriadeným správnym orgánom alebo na základe informácií zistených inou činnosťou. Podnet na preskúmanie rozhodnutia môže smerovať aj od akéhokoľvek iného subjektu. Ustanovenie § 65 ods. 1 Správneho poriadku nezužuje právo podať podnet len na účastníka konania, teda podnet môže dať aj subjekt, ktorý nie je ani účastníkom konania ani zúčastnenou osobou. Za podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa považuje aj oneskorene podané odvolanie. Odvolanie je podané oneskorene, ak nebolo podané v zákonom určenej lehote na podanie odvolania. V zmysle ust. § 60 Správneho poriadku je správny orgán povinný oneskorené odvolanie preskúmať z hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Povinný je však posúdiť len oneskorené odvolanie, nie je povinný posúdiť neprípustné odvolanie. Odvolanie bude neprípustné napríklad z dôvodu vzdania sa odvolania alebo z dôvodu podania odvolania inou osobou ako pripúšťa príslušný osobitný zákon.

Podnet osoby na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno kvalifikovať ako návrh na začatie konania podľa ust. § 18 ods. 1 a ods. 2 Správneho poriadku. V súvislosti so začatím konania je potrebné uviesť, že nie na základe všetkých podnetov sa začína konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Po doručení podnetu je príslušný správny orgán povinný posúdiť, či existujú dôvody na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Posúdenie podnetu nepodlieha režimu zákona o správnom konaní. Ak správny orgán po posúdení podnetu zistí, že neexistuje dôvod na preskúmanie rozhodnutia, oznámi túto skutočnosť neformálnym listom osobe, ktorá podala podnet. V takom prípade ešte konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nezačalo, preto po doručení oznámenia podávateľovi podnetu sa ďalej nevydáva žiadne procesné ani meritórne rozhodnutie.

Ak správny orgán zistí dôvod na preskúmanie rozhodnutia, oznámi podávateľovi podnetu, že začína konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Uvedené oznámenie musí obsahovať (1) oznámenie, že sa začína konanie o preskúmaní rozhodnutia, (2) označenie právneho dôvodu, pre ktorý sa konanie začína, (3) vec, teda označenie preskúmavaného rozhodnutia a (4) popis skutku, ktorý je dôvodom na začatie konania. Oznámenie o začatí konania môže byť zaslané ako samostatný list, alebo môže byť súčasťou úkonu na začatie konania, napríklad predvolania. Konanie sa podľa ust. § 18 ods. 2 Správneho poriadku začína dňom, keď príslušný správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon, teda oznámením o začatí konania alebo iným úkonom obsahujúcim oznámenie o začatí konania.

V konaní o preskúmaní rozhodnutia príslušný správny orgán zisťuje, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Ak správny orgán zistí nezákonnosť rozhodnutia, respektíve rozpor s iným právnym prepisom, rozhodnutie zruší alebo zmení. Rozhodnutie môže byť zrušené napríklad z dôvodu, že sa rozhodlo vo veci a zákon také rozhodnutie nepripúšťa. Môže ísť napríklad o rozhodnutie vo veci nepríslušným správnym orgánomZmena rozhodnutia prichádza do úvahy napríklad pri nesprávnom výklade alebo aplikácii právneho predpisu. Rozhodnutie o zrušení alebo zmene rozhodnutia možno vydať, len ak ide o porušenie právneho predpisu, ktoré má za následok nezákonnosť rozhodnutia, nestačí napríklad neúčelnosť vydaného rozhodnutia alebo jeho vecná nesprávnosť. Ak by nezákonnosť rozhodnutia bola spôsobená porušením zásady materiálnej pravdy, do úvahy by prichádzala obnova konania, upravená v ust. § 62 až 64 Správneho poriadku. Rozhodnutie je možné mimo odvolacieho konania len zrušiť alebo zmeniť, Správny poriadok nepripúšťa zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa možno odvolať alebo podať rozklad.

Ak správny orgán počas konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že nie je dôvod na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, konanie zastaví v zmysle ust. § 30 ods. 1 písm. h) Správneho poriadku, teda z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Pri preskúmaní rozhodnutia musí správny orgán dbať, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté. Neznamená to, že uvedené práva nesmú byť dotknuté vôbec, ale zásah do nich musí byť čo najmenší. Okrem zásady minimálneho zásahu do dobromyseľne nadobudnutých práv, Správny poriadok ust. § 67 upravuje aj úplný zákaz zásahu do dobromyseľne nadobudnutých práv. Ide o prípady, ak bol rozhodnutím daný súhlas na občianskoprávny alebo pracovnoprávny úkon alebo sa rozhodnutím rozhodlo vo veci osobného stavu a účastník konania nadobudol tieto práva dobromyseľne. V takom prípade nemôže správny orgán rozhodnutie zrušiť ani zmeniť. Ak takú skutočnosť zistí po začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, musí konanie vo veci zastaviť podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) Správneho poriadku.

Správny orgán je v zmysle ust. § 65 ods. 3 Správneho poriadku pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania povinný vychádzať z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie na základe skutočností, ktoré sa zmenili po vydaní preskúmavaného rozhodnutia.

Ustanovenie § 68 Správneho poriadku upravuje 3 ročnú prekluzívnu lehotu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Uvedená lehota začína plynúť od nadobudnutia právoplatnosti a do jej ukončenia musí správny orgán oznámiť účastníkovi konania, že začal preskúmavať rozhodnutie. Na dodržanie uvedenej lehoty nestačí len podať podnet na preskúmanie rozhodnutia, ale musí sa tiež začať konanie vo veci. Počas konania o preskúmavaní rozhodnutia a počas odvolania neplynie uvedená prekluzívna lehota. Ak by správny orgán začal konanie po uplynutí uvedenej prekluzívnej lehoty, rozhodnutie vydané v takom konaní by bolo nezákonné z dôvodu zániku právomoci správneho orgánu preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....