Podnikatelia

Preukazovanie pôvodu majetku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

Na svete je i nový zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý inicioval poslanec NR SR Róbert Fico.Na svete je i nový zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý inicioval poslanec Róbert Fico. O jeho prijatie sa pokúšal už niekoľkokrát, dokonca už v minulom volebnom období, ale ani jeho ani obdobná vládna verzia nenašla nikdy dostatočnú podporu. Táto situácia sa zmenila prijatím právnej úpravy, na ktorú sa bližšie pozrieme.

ÚČEL ZÁKONA

Účelom zákona č. 335/2005 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005, je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní majetku fyzickým a právnickým osobám, o ktorých súd v konaní podľa tohto zákona rozhodol, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov. Podľa zákona sa tiež postupuje v prípade uloženia peňažného trestu, trestu prepadnutia veci i v prípade, ak súd rozhodol o prepadnutí časti majetku fyzickej či právnickej osoby a táto vlastní majetok, ktorý nemožno postihnúť podľa Trestného zákona.

CHARAKTER KONANIA

Konanie pred súdom nemá charakter trestného procesu. Procedúra má byť bežným občianskoprávnym konaním. Začína sa na základe písomného podania od fyzických alebo právnických osôb, orgánov verejnej moci, ktoré budú mať podozrenie, že osoba nadobudla majetok z nelegálnych príjmov. Tieto podania bude prijímať fi nančná polícia. Podľa zákona teda konanie začína vo chvíli, keď fi nančná polícia dostane neanonymný podnet, ktorého obsahom je podozrenie o tom, že majetok určitej osoby pochádza z nelegálnych príjmov. Polícia tiež môže začať konať aj z vlastného rozhodnutia.

PRIELOM DO BANKOVÉHO TAJOMSTVA A INÉ OPRÁVNENIA POLÍCIE

Nasledovať bude policajné zisťovanie údajov spoluprácou so štátnymi inštitúciami, ako aj fyzickými a právnickými osobami. Na základe podania alebo i z vlastného podnetu fi nančná polícia preskúma príjmy, hodnotu a spôsob nadobudnutia majetku dotknutej osoby. Zákon oprávňuje policajtov bez ďalšieho nutného povolenia na vstup do podnikateľských prevádzkarní, priestorov slúžiacich na podnikanie, a to na účely nazerania do dokumentov, evidencií, účtovníctva. Dovolené je robiť si z nich výpisy a kópie. Zákon deklaruje, že umožňuje členom policajného zboru žiadať od bánk údaje, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.

Ak polícia po preskúmaní príjmov dotknutej osoby a jej majetku, ktorého trvanie zákonom obmedzené nie je, dôjde k záveru, že hodnota tohto majetku presahuje preukázateľné príjmy občana aspoň o tisícnásobok minimálnej mzdy, odovzdá vec prokurátorovi, aby sa začalo konanie na vyslovenie toho, že majetok bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov. Prokurátor po oboznámení sa s vecou môže ešte políciu požiadať o doplnenie alebo ďalšie preskúmanie. Následne vyzve označenú osobu, aby do mesiaca predložila dôkazy o nadobudnutí majetku určeného v podnete. Lehota na odpoveď je 30 dní. Návrh na začatie konania na súde o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov podá prokurátor vtedy, ak osoba v určenej lehote neodpovedala, alebo ak odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku presahuje minimálne o šesť a pol milióna korún ofi ciálne priznané príjmy.

Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. Ak pred súdom prokurátor preukáže existenciu rozdielu medzi preukázateľnými príjmami a skutočným majetkom vo výške minimálne tisícnásobku minimálnej mzdy, teda asi šesť a pol milióna korún, súd rozhodne o prepadnutí majetkového rozdielu v prospech štátu. Ak sa v konaní preukáže opak, súd návrh zamietne. Zákon delí dôkazné bremeno o pôvode majetku medzi občana a štát. Predovšetkým dôkazné bremeno na strane vyšetrovaného vyvoláva možnosť vzniku spornej situácie, kedy hrozí, že sa „pod paľbou“ ocitnú i nevinní – vyšetrovanému sa totiž môže stať, že sa dostane do dôkaznej núdze, napríklad ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu jedinej kópie zmluvy, na základe ktorej bol majetok nadobudnutý.

Ako sa bude zákon realizovať v praxi a do akej miery sa vysporiada s týmito i ďalšími diskutovanými problémami, ukáže až ďalšia aplikačná prax.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....