Podnikatelia

Prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2013

S cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia bola v roku 2010 prijatá na úrovni Európskej únie nová smernica. Jej transpozíciu do slovenského právneho poriadku zabezpečuje novoprijatý zákon o zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý nadobudne účinnosť 15. marca 2013.

Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2010/75/Ú o priemyselných emisiách, ktorá stanovila jasnejšie pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré majú zaistiť rovnosť pri uplatňovaní požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tým vytvoriť jednotnú platformu pre konkurencieschopnosť podnikov v rámci Európskej únie. Smernica je jedným z prostriedkov sprísňovania pravidiel pre vypúšťanie emisie z priemyselných zariadení v snahe o obmedzenie znečisťovania životného prostredia.

Právna úprava integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania je v súčasnosti upravená v platnom a účinnom zákone č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov. Nakoľko vyššie uvedená smernica priniesla rozsiahle zmeny, čiastočná novelizácia platného zákona by nebola postačujúca. Z toho dôvodu Národná rada SR 31.januára 2013 prijala nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Zákon nadobudne účinnosť 15. marca 2013.

Proces integrovaného povoľovania sa riadi všeobecnými princípmi a procesnými pravidlami Správneho poriadkuKonanie o vydanie integrovaného povolenia zahŕňa jednotlivé kroky potrebné na vydanie integrovaného povolenia samostatne pre jednotlivé zložky, a to ovzdušie, odpady, povrchové vody a podzemné vody, ochrana poľnohospodárskej pôdy, oblasť ochrany lesných pozemkov, oblasť ochrany zdravia ľudí, oblasť veterinárnej ochrany územia, v oblasti ochrany prírody a krajiny, ukladania oxidu uhličitého.

Integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania rozumieme súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Emisiou je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

Súčasťou integrovaného povoľovania je napríklad udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií, určenie výnimiek z emisných limitov, konanie o povolenie, o zmenu alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a podobne.

Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej podobe a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe.

Pokiaľ inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na opätovné doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po dohode s prevádzkovateľom primeranú lehotu na doplnenie podkladov. Náležitosti žiadosti vrátane povinných príloh upravuje ust. § 7 nového zákona.

Okrem účastníkov konania podľa Správneho poriadku sú účastníkmi integrovaného povoľovania aj obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená a zainteresovaná verejnosť. Podľa ust. § 10 zainteresovanou verejnosťou rozumieme (1) osobu alebo viacero osôb, ich združenia alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri vydávaní povolenia pre novú prevádzku alebo konaním pri vydávaní povolenia podstatnej zmeny v činnosti prevádzky alebo konaním pri prehodnocovaní a aktualizácii podmienok povolenia, alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem, (2) osobu, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak alebo (3) právnickú osobu, ktorá podporuje ochranu životného prostredia.

Povolenie na činnosť 
v prevádzke vydáva inšpekcia, pokiaľ znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa zákona a osobitných predpisov upravujúcich konania,10) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania. Ak by znečisťovanie z prevádzky spôsobilo prekročenie normy kvality životného prostredia a prekročenie by nebolo možné odstrániť, bude môcť inšpekcia aj na základe konania z vlastného podnetu vydať rozhodnutie, ktorým nariadi činnosť v prevádzke obmedziť alebo vydá rozhodnutie o zastavení činnosti v prevádzke. V rozhodnutí zároveň stanoví opatrenia na dosiahnutie noriem kvality životného prostredia a termín dokedy majú byť tieto opatrenia zo strany prevádzkovateľa realizované.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....