Banky, finančné inštitúcie

Prijatie eura a generálny zákon

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2007

V najbližšom čase bude zhodnotené, ako SR plní maastrichtské kritériá, preto aj v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO musí osobitné miesto patriť práve zákonu o zavedení meny euro v SR, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2008 okrem tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť až dňom zavedenia eura v SR. Smerodajný v otázke zavedenia meny euro v SR však bude ešte verdikt, ktorý má dňa 7. mája 2008 vysloviť Európska komisia.
Dňa 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „generálny zákon“) s výnimkou tých jeho ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť až dňom zavedenia eura v SR. Tým, že generálny zákon vytvára základné právne predpoklady na zavedenie eura na Slovensku a začlenenie SR do eurozóny, predstavuje z pohľadu právneho poriadku SR generálny právny rámec na organizované a plynulé riešenie všetkých kľúčových záležitostí v SR, ktoré súvisia s prechodom zo slovenskej meny na euro, a to tak v procese prípravy na zavedenie eura v SR, ako aj počas samotného prechodu z doterajšej slovenskej meny na euro už pri samotnom zavedení eura v SR (po splnení všetkých ekonomických konvergenčných, tzv. maastrichtských, kritérií).
Predmetom úpravy generálneho zákona je predovšetkým (1) úprava otázok súvisiacich s hotovostným peňažným obehom, (2) úprava dočasného obdobia duálneho peňažného obehu, ktoré bude trvať prvých 16 dní po zavedení eura v SR (3) vrátane úpravy postupu pri výmenách slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá, (4) upravuje tiež záležitosti súvisiace s bezhotovostným peňažným obehom vrátane (5) postupu pri premene bankových vkladov zo slovenských korún na eurá, (6) záležitostí súvisiacich so základnou úrokovou sadzbou a inými referenčnými úrokovými sadzbami, výmennými kurzami a indexmi odvodenými od medzibankových peňažných obchodov v slovenskej mene, (7) rieši otázky súvisiace s postupom pri premene a prepočte cien, peňažných súm, menovitých hodnôt základného imania právnických osôb, menovitých hodnôt majetkových vkladov do imania právnických osôb, menovitých hodnôt cenných papierov a ďalších finančných a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá. Generálny zákon obsahuje taktiež (8) ustanovenia o duálnom zobrazovaní cien, platieb a iných finančných a majetkových hodnôt zároveň v slovenských korunách a v eurách podľa konverzného kurzu určeného pre prechod zo slovenskej meny na euro, ale i (9) ustanovenia o dohľade a kontrole nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode zo slovenskej meny na euro. Súčasťou generálneho zákona sú aj (10) sprievodné novely viacerých zákonov obsiahnuté v jeho článkoch II až XXVIII, najmä zákona o NBS, zákona o NKÚ SR, zákonov z oblasti cenných papierov, investičných služieb, kolektívneho investovania, poisťovníctva, bankovníctva a ochrany bankových vkladov, dôchodkového sporenia a sociálneho poistenia, novelizuje Obchodný zákonník či zákon o obchodnom registri (o týchto posledných dvoch menovaných novelách Vám prinášame viac informácií už v tomto bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO), ale aj viaceré ďalšie zákony. Generálny zákon za účelom dosiahnutia prehľadnosti, úplnosti a zrozumiteľnosti obsahuje aj (11) niektoré blanketové ustanovenia s odkazmi na relevantné ustanovenia právneho rámca ES/EÚ pre euro ako spoločnú jednotnú európsku menu v eurozóne vrátane odkazov na relevantné ustanovenia o eurobankovkách a eurominciach ako zákonných platidlách v eurozóne. Generálny zákon sa dotkne všetkých občanov, spotrebiteľov, ekonomických subjektov a orgánov verejnej moci, pričom doterajšia vnútroštátna úprava o slovenskej mene bude zrušená a nadradeným sa stane právny rámec ES/EÚ pre euro v eurozóne. Mnohé ustanovenia generálneho zákona síce nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2008, jeho kľúčové ustanovenia sa však reálne budú aplikovať až od určenia konverzného kurzu, a predovšetkým odo dňa zavedenia eura v SR, resp. nadobudnú účinnosť až odo dňa zavedenia eura v SR, pričom cieľom národného plánu je, aby týmto termínom bol 1. január 2009.

Ustanovenia generálneho zákona prihliadajú a musia prihliadať aj na tú skutočnosť, že konverzný kurz pre prechod zo slovenskej meny na euro a tiež konkrétny dátum prijatia a zavedenia eura v SR neurčia inštitúcie SR, ale Rada Európskej únie. O tom, či sa Slovensko na budúci rok stane 16. krajinou používajúcou spoločnú európsku menu, rozhodne dňa 7. mája 2008 Európska komisia (ďalej v texte len „EK“). V máji predloží svoje hodnotenie aj Európska centrálna banka. Ak zhodnotia, že SR splnila maastrichtské kritériá potrebné pre prijatie eura, EK odporučí ministrom financií a lídrom EÚ, aby v júni 2008 schválili náš vstup do eurozóny. Na základe návrhu EK na prijatie SR do eurozóny následne v júli 2008 Rada EÚ rozhodne o zavedení eura v SR.

Na základe uvedeného verdiktu Vás s generálnym zákonom ako aj s otázkami súvisiacimi so zavedením meny euro v SR podrobnejšie oboznámime v špeciálnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO, ktorý pre Vás pripravujeme.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....