Podnikatelia

Pripravuje sa novela zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2006

V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza novela zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, ktorá by mala byť onedlho predložená na rokovanie do NR SR.V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza novela zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, ktorá by mala byť onedlho predložená na rokovanie do NR SR. Novela by mala predovšetkým reflektovať novú energetickú legislatívu Európskej únie, ktorých implementácia okrem iného vyžaduje, aby sa do zákona o energetike doplnili nové pojmy, vzťahujúce sa na kombinovanú výroby elektriny, prednostné právo výrobcov elektriny kombinovanou výrobou, ako aj zabezpečenie záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú vo forme potvrdenia o jej pôvode bude vydávať Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach.

Predmet regulácie sa rozširuje na dodávky elektriny a dodávky plynu všetkým odberateľom elektriny a plynu, nielen pre domácnosti, s cieľom, aby URSO mohol vydať vyhlášku o štandardoch kvality dodávky elektriny a plynu aj pre oprávnených odberateľov elektriny a plynu. V novele sa upravujú najmä (1) podmienky podnikania pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla, výkon štátnej správy, (2) práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri podnikaní v kombinovanej výrobe (ide o tie práva a povinnosti, ktoré sú špecifické, resp. vyplývajúce zo špecifickosti tohto odvetvia). Novela tiež predovšetkým (3) rozširuje a upresňuje okruh činností, pre podnikanie v ktorých sa nevyžaduje povolenie vydávané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Povolenie by sa predovšetkým nemalo vyžadovať v prípade výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o nielen výrobu, ale aj o distribúciu elektriny v malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu a zariadeniach na využitie biomasy.

Do novely zákona sa včlenilo nové ustanovenie týkajúce sa vedenia oddelenej evidencie na účely účtovníctva. Podľa tohto by v rámci novely prevádzkovateľ sústavy, prevádzkovateľ siete, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, bol po novom povinný viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva v rozsahu, ktorý ustanoví URSO vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Novela skrátila lehotu pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri povinnosti oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia z 30 dní pred plánovaným začatím na 15 dní pred plánovaným začatím. Ustanovuje sa taktiež nová povinnosť určiť pre oprávneného odberateľa typový diagram odberu elektriny, ak oprávnený odberateľ nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny, alebo ak oprávnenému odberateľovi neurčil typový diagram odberu elektriny dodávateľ elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je následne povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny, obchodníkovi s elektrinou a zúčtovateľovi odchýlok.

Navrhovaná novela mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, najmä rozširuje pôsobnosť URSO, a to tak, že popri potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov by mal po novom vydávať i potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, teda kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov a malých výkonov, pri ktorej vzniká úspora primárnej energie v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny alebo kombinovanou výrobou, pri ktorej vzniká úspora energie vo výške najmenej 10% v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny.

Novela oprávňuje URSO rozšíriť okruh, ktorý podlieha zo zákona cenovej regulácii i na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré cenovej regulácii nepodliehajú v prípade, ak (1) vznikne mimoriadna trhová situácia, (2) dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia, alebo to (3) vyžaduje verejný záujem či ochrana spotrebiteľa. Podrobnosti o postupe pri vzniku takýchto situácií má úrad upraviť všeobecne záväzným predpisom. URSO sa po novom umožňuje uložiť sankcie za správne delikty aj za porušenie povinností podľa osobitných predpisov, teda aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie.

Navrhovaná účinnosť bola stanovená na leto roku 2006 a v takejto podobe už nie je aktuálna. Nový návrh dňa, kedy by mal zákon nadobudnúť účinnosť, ešte nebol stanovený.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....