Verejná správa

Pripravuje sa – Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2012

Pripravovaná novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní prináša rozsiahle zmeny už od prvých ustanovení zákona. Ruší delenie podlimitných zákaziek, zavádza elektronické trhovisko, upravuje podmienky elektronických aukcií, či podmienok súťaže a pod. Výpočet niektorých navrhovaných zmien Vám priblížime v tomto článku.

 V septembri 2012 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vypracovanej novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Široko koncipovaná novela by mala dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov spojenú aj s posilnením súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu zabezpečiť flexibilitu, aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania a chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov.

Medzi hlavné oblasti zmeny patrí napr. podstatné rozšírenie zverejňovacích povinností a s tým spojené aj zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia, zriadenie jedného profilu pre každého verejného obstarávateľa a obstarávateľa na jednom mieste. Celý životný cyklus zákazky, vrátane zmlúv a ich plnení, bude zverejnený na profile. Realizácia niektorých zákaziek by mala prebiehať postupom, akým sa realizovalo rokovacie konanie bez zverejnenia, avšak len v prípadoch, ak takýto postup bude nevyhnutný alebo výhodnejší z hľadiska výsledku, pričom o všetkých týchto prípadoch bude musieť verejný obstarávateľ a obstarávateľ vopred informovať verejnosť aj Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). Predmetom návrhu novely je zároveň aj úprava zavedenia zákazu dodatkov o cene plnenia a princípu znižovania ceny pri opakovaných dodaniach, upustenia od povinnosti vždy hodnotiť aj cenu a pod.
 
Predložený návrh zavádza definíciu strategickej zákazky, ktorá má reflektovať výnimočnosť zákazky z hľadiska záujmov Slovenskej republiky. Kritériá strategickej zákazky sú nastavené, okrem schvaľovania vládou Slovenskej republiky, aj z hľadiska predpokladanej hodnoty a najmä účelu zákazky, ktorou je zabezpečenie verejného záujmu. Verejný záujem má svoju legálnu definíciu v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Strategická zákazka je vymedzená len vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, ktorým je Slovenská republika alebo právnické osoby so štátnou účasťou a kontrolou. Pod pojmom strategická zákazka sa podľa návrhu novely rozumie nadlimitná zákazka, o ktorej vláda Slovenskej republiky rozhodne, že je strategickou zákazkou. Vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť, že strategickou zákazkou je nadlimitná zákazka, ktorú zadáva verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom, alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak zároveň (1) sa jedná o zákazku, ktorej celkovú cenu alebo spôsob jej určenia, alebo podrobné technické požiadavky nie je možné vopred spoľahlivo určiť, (2) je odôvodnený predpoklad, že predpokladaná hodnota zákazky bude vyššia, než 10 miliónov Eur, (3) nejde o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a (4) zákazka neslúži len na zabezpečenie činnosti verejného obstarávateľa alebo výkon jeho úloh podľa osobitných predpisov, ale na zabezpečenie verejného záujmu.

Finančné limity nadlimitnej zákazky sa navrhujú ustanoviť vykonávacím právnym predpisom. Predložené zrušenie delenia podlimitných zákaziek súvisí so snahou jednak zjednotiť postup ich obstarávania, pokiaľ sa jedná o bežné tovary, práce a služby, ako aj zjednotiť postup pre obstarávanie iných tovarov, prác a služieb, a to na úroveň súčasnej úpravy podprahových zákaziek. Navrhovaná zmena má zjednotením postupu prispieť k jednoduchšej aplikácii, a to tak na strane adresátov práva, ako aj na strane kontrolných orgánov. Podľa novej úpravy by sa malo rozlišovať medzi nadlimitnou a podlimitnou zákazkou. Podlimitnou by mala byť taká zákazka, ak predpokladaná hodnota zákazky zadávanej verejným obstarávateľom je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako finančný limit, a (1) pôjde o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo (2) sa bude jednať o inú zákazku ako podľa bodu (1) a predpokladaná hodnota zákazky je buď rovnaká alebo vyššia ako 5.000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, alebo rovnaká alebo vyššia ako 10.000 Eur, ak sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Predkladanie referencií z už realizovaných dodávok bolo upravené platným zákonom ako jedna z možných podmienok účasti, avšak z hľadiska formy, obsahu a zverejňovania neexistovala jednotná úprava. Navrhuje sa preto zaviesť povinnosť obstarávateľa vyhotovovať referencie zo zákona pri splnení zákonných podmienok, pričom sa zároveň ustanovuje obsah a forma týchto referencií a ich zverejňovanie v zozname podnikateľov. Uvedeným spôsobom sa má zabezpečiť nielen verejná kontrola kvality poskytnutých plnení, ale prostredníctvom hodnotenia dodávateľov aj kvázi rating subjektov obchodujúcich so štátom. Snahou je dosiahnuť aj to, aby všetky takto vystavené referencie boli v elektronickej podobe dostupné aj na účely ďalších obstarávaní.

Pojem bežná dostupnosť tovarov a služieb na trhu sa používa aj v platnom zákone, pričom jeho definícia absentovala. Vzhľadom na to, že návrh zákona pracuje s uvedeným pojmom na viacerých miestach, bolo vhodné ustanoviť jeho legálnu definíciu. Definícia v ust. § 9b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní obsahuje všeobecnú časť, ktorá vychádza z bežného všeobecného chápania toho, čo sa bežným statkom rozumie. Odseky 2 a 3 obsahujú demonštratívny výpočet príkladov, kedy ide o bežne dostupné tovary, služby alebo práce.

Podľa navrhovanej právnej úpravy bude cenu možné meniť v prospech dodávateľa už len v prípade, ak sa vyskytnú mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, ktorých existenciu musí konštatovať súd. Súd teda nebude rozhodovať o obsahu dodatku, ale len o tom, či sú alebo nie sú splnené podmienky na jeho uzatvorenie. Predmetná úprava nebráni zohľadňovať okolnosti majúce vplyv na zmenu ceny aj v zmluve, avšak za predpokladu, že budú zohľadnené aj na účely vyhodnotenia ponúk.

Tovary, služby a práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu, by mali byť obstarávané s využitím elektronického trhoviska. Pôjde o informačný systém, ktorého správcom bude Ministerstvo vnútra SR a ktorý bude fungovať spôsobom ako bežne známe systémy určené na elektronický nákup. Princípom elektronického trhoviska bude najmä to, že bude bezplatne prístupné všetkým dodávateľom, ktorí o registráciu prejavia záujem a bude permanentne generovať ponuku a teda aj ceny bežných tovarov, služieb a prác. Podmienky realizácie obchodov na trhovisku budú upravené rovnako pre všetky druhovo rovnaké prípady, a to prostredníctvom obchodných podmienok. Obchodné podmienky zároveň pre druhovo rovnaké obchody budú upravovať opakovane použiteľné základné náležitosti zmlúv, ktoré budú na elektronickom trhovisku uzatvárané. Realizácia obstarávania bude založená na princípe predbežnej akceptácie najvýhodnejšej ponuky s následným umožnením registrovaným dodávateľom predložiť konkurenčnú, výhodnejšiu ponuku. Pôjde teda o princíp aukcie s cieľom generovať najvýhodnejšiu cenu. Obdobným spôsobom bude obstarávateľ postupovať aj v prípadoch, ak ani jedna z ponúk nevyhovuje jeho potrebám a zverejní na elektronickom trhovisku svoj dopyt. Ak sa bude jednať o iné, než bežné tovary, služby a práce, postup ich obstarávania bude rovnaký ako je postup pri podprahových zákazkách podľa platnej právnej úpravy, s tým, že bude povinné použitie elektronickej aukcie za podmienok podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní.

Pripravovaná novela sa dotýka i ďalších častí zákona, ako napr. elektronickej aukcie, úpravy podmienok účasti, podmienok účasti, uverejňovania niektorých informácií, subdodávateľov, revízneho konania, vyňatia podlimitných zákaziek spod režimu námietok a pod. Nakoľko sa jedná o široký okruh navrhovaných úprav po prijatí novely zákona v Národnej rade Slovenskej republike Vás o nich budeme informovať v našom špeciálnom vydaní Čarnogurský ULC Pro Bono Špeciál – Verejné obstarávanie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....