Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o inšpekcii práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

NR SR v súčasnosti prejednáva vládny návrh zákona o inšpekcii práce, ktorý by mal v prípade jeho schválenia nadobudnúť účinnosť od januára budúceho roku.VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA O INŠPEKCII PRÁCE

NR SR v súčasnosti prerokováva vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý by mal nahradiť súčasnú právnu úpravu vykonanú zákonom č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom vládneho návrhu zákona je zlepšiť právne predpoklady na skvalitnenie organizácie štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a zvýšiť tak efektívnosť a účinnosť výkonu inšpekcie práce u zamestnávateľov. Vládny návrh tiež reaguje na zmeny vo vládnom návrhu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý je v súčasnosti tiež v štádiu prerokovávania.

PREDMET ZÁKONA A ROZSAH PÔSOBNOSTI INŠPEKCIE

Zákon má (1) upravovať inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, (2) vymedzovať pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu a (3) ustanoviť práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby. Rozsah inšpekcie práce je pritom v návrhu zákona široko vymedzený od dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych noriem a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, cez vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie právnych noriem v nich obsiahnutých, až po poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom a ďalším osobám v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať pracovnoprávne predpisy. Inšpekciu práce pritom bude možné vykonávať (1) na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb a (2) vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

ORGÁNY INŠPEKCIE PRÁCE A INŠPEKTORI PRÁCE

Orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce majú byť orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Národný inšpektorát práce, ak zákon neustanoví inak. Kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy ďalej návrh zákona podrobne vymedzuje. Rovnako sa detailne špecifikuje povinnosť zamestnancov Národného inšpektorátu práce a prizvaných odborníkov zachovávať mlčanlivosť, status inšpektorov práce, podmienky vykonania odbornej skúšky a oprávnenia inšpektorov práce pri výkone inšpekcie práce, ako aj ich povinnosti.

POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB PRI VÝKONE INŠPEKCIE

Zamestnávateľ má byť podľa návrhu zákona povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce (1) umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce, (2) poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb, (3) umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru, (4) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce a (5) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám. Na požiadanie sa tiež zamestnávateľovi ukladá povinnosť poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce (1) všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov, (2) meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah prác, prípadne (3) meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce. Povinnosti zamestnávateľa má pritom plniť aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom.

Predpokladaná účinnosť zákona je v prípade jeho schválenia 1. január 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....