Iné

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2015

V záujme zdôraznenia kultúrnej podstaty obsahového zamerania osvetovej činnosti v súvislosti s kompetenciami Ministerstva kultúry SR by sa novým zákonom zaviedla užšie špecifikovaná kultúrno-osvetová činnosť, evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, prioritou je tiež sústrediť sa najmä na nehmotné kultúrne dedičstvo, neformálne vzdelávanie, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, záujmovú umeleckú činnosť a definovať činnosť kultúrno-osvetových zariadení v týchto oblastiach, a iné.

Dňa 11.03.2015 bol do Národnej rady SR doručený vládny návrh zákona o kultúrno – osvetovej činnosti (ďalej len „návrh nového zákona“). V rámci plánovaného legislatívneho procesu by po schválení návrhu nového zákona, mal tento zákon nadobudnúť účinnosť dňa 1. augusta 2015.

Ustanovenie § 1 vymedzuje predmet úpravy. Zákon upravuje právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje kultúrno-osvetová činnosť; zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetového zariadenia; pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Kultúrno-osvetová činnosť je činnosť, ktorá rešpektuje ľudské práva a rozmanitosť kultúrnych prejavov, svojím pôsobením prispieva k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a smeruje k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.

Predmetná definícia zahŕňa najmä ochranu a podporu kultúrnych práv, rozmanitosti kultúrnych prejavov a ich hodnoty na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, najmä zásadu rovnakej dôstojnosti a rešpektovania všetkých kultúr a zásadu spravodlivého prístupu, ako ich definuje Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, a zabezpečenie dostupnosti kultúrnych práv podľa čl. 15 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečí najmä (1) rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni, (2) rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí, (3) ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, (4) rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, (5) dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry, (6) neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov, (7) dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie a (8) neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie.

Kultúrno-osvetovú činnosť by vykonávali kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto zákona. Kultúrno-osvetovú činnosť budú môcť vykonávať na základe osobitného záujmu a na základe dobrovoľnosti aj iné právnické osoby a fyzické osoby, podľa dôvodovej správy napríklad mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, výrobcovia ľudových umeleckých remesiel, jednotlivci a kolektívy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (bez ohľadu na právnu subjektivitu).

V navrhovanom ust. § 3 sa vymedzuje kultúrno-osvetové zariadenie. Zriaďovateľom kultúrno-osvetového zariadenia môže byť ústredný orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy alebo obec.

Ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie ako právnickú osobu podľa osobitného predpisu. Samosprávny kraj a obec môže zriadiť alebo založiť kultúrno-osvetové zariadenie ako právnickú osobu. Obec môže zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie aj ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.

Kultúrno-osvetové zariadenie môže byť podľa odseku 3 predmetného ustanovenia odborne zamerané. Kultúrno-osvetové zariadenie z hľadiska svojej odbornej pôsobnosti môže byť so (1) všeobecným zameraním alebo (2) so špecializovaným zameraním. Kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním je najmä hvezdáreň alebo planetárium.

V odseku 4 sa vymedzuje rozsah územnej pôsobnosti kultúrno-osvetového zariadenia, teda môže byť (1) s celoslovenskou pôsobnosťou, (2) s regionálnou pôsobnosťou alebo s krajskou pôsobnosťou na území samosprávneho kraja, (3) s pôsobnosťou na území obce.

V odseku 5 sa demonštratívne vymedzujú činnosti kultúrno-osvetového zariadenia. Zároveň je kultúrno-osvetové zariadenie definované ako súčasť kultúrnej ponuky ako predpoklad rozvoja kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu.

Navrhované ust. § 4 upravuje práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia. Zriaďovateľ alebo zakladateľ kultúrno-osvetového zariadenia je oprávnený zriadiť, založiť, zlúčiť alebo zrušiť kultúrno-osvetové zariadenie.

Povinnosťou zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia je určiť hlavnú činnosť kultúrno-osvetového zariadenia; určiť územnú pôsobnosť a odborné zameranie kultúrno-osvetového zariadenia; vydať zriaďovaciu listinu alebo zakladateľskú listinu alebo štatút kultúrno-osvetového zariadenia; vykonávať kontrolu činnosti a hospodárenia kultúrno-osvetového zariadenia. Zriaďovateľ je zároveň povinný zabezpečiť činnosť kultúrno-osvetového zariadenia po materiálno-technickej, personálnej, odbornej a finančnej stránke – táto povinnosť mu vyplýva z iných platných právnych predpisov.

V navrhovaných odsekoch 3 a 4 sa upravuje povinnosť zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia oznámiť jeho zriadenie, založenie, zlúčenie alebo zrušenie kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 (podľa odborného zamerania kultúrno-osvetového zariadenia) do 30 dní od jeho zriadenia, založenia, zlúčenia alebo zrušenia.

Orgánom štátnej správy, ktorý komplexne vykonáva pôsobnosť na úseku kultúrno-osvetovej činnosti, je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré je v zmysle navrhovaného ust. § 5 zároveň zriaďovateľom dvoch kultúrno-osvetových zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou, a to Národného osvetového centra (v Bratislave) a Slovenskej ústrednej hvezdárne (v Hurbanove).

Národné osvetové centrum je v zmysle odseku 3 ust. § 5 navrhovaného nového zákona (1) odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, (2) koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, (3) koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, (4) odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a sprístupňuje ho na svojom webovom sídle a (5) pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Slovenskú ústrednú hvezdáreň 
návrh nového zákona definuje ako (1) odborné, vzdelávacie a metodické pracovisko pre oblasť astronómie a (2) koordinačné a výkonné pracovisko pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied.

Ďalšie ustanovenia navrhovaného nového zákona komplexne upravujú pôsobnosť ďalších orgánov územnej samosprávy na úseku kultúrno – osvetovej činnosti. V zmysle ust. § 6 samosprávny kraj aj obec vykonávajú v rámci svojej vecnej a územnej pôsobnosti jednotlivé koordinačné a zabezpečovacie činnosti na úseku kultúrno – osvetovej činnosti.

Rozsiahle ustanovenie § 7 navrhovaného nového zákona vymedzuje evidenciu kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú vykonáva Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň a jedno vybrané kultúrno-osvetové zariadenie na území každého samosprávneho kraja.

Ako uvádza dôvodová správa, cieľom zavedenia evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je evidovanie a mapovanie kultúrno-osvetových zariadení na území Slovenska, a zároveň mapovanie jednotlivcov a kolektívov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorí aktívne participujú na rozvoji kultúry na miestnej a regionálnej úrovni, vyjadrujú kultúrny potenciál a kreativitu v danom kultúrnom regióne.

V ust. § 7 sa ustanovujú tri typy zoznamov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti: zoznam kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním, ktorý vedie Národné osvetové centrum, zoznam hvezdární a planetárií, ktorý vedie Slovenská ústredná hvezdáreň a zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorý vedie jedno vybrané kultúrno-osvetové zariadenie v samosprávnom kraji.

Schválením návrhu nového zákona by malo, tak ako uvádza zrušovacie ust. § 9, dôjsť k zrušeniu zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení čl. XVII zákona č. 416/2001 Z. z.

Podľa prechodných ustanovení by sa osvetové zariadenia, ktoré boli zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto nového zákona považovali za kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto nového zákona. Za kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto zákona sa takisto považujú zariadenia obce bez právnej subjektivity, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť.

Prechodné ustanovenia v odseku 2 a 3 ust. § 8 navrhovaného nového zákona upravujú povinnosť kultúrno-osvetového zariadenia, hvezdárne a planetária a obce, ak jej zariadenie bez právnej subjektivity kultúrno-osvetové zariadenie so všeobecným zameraním, hvezdáreň alebo planetárium, požiadať o zápis do príslušného zoznamu v rámci evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nového zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....