Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2007

V máji bol do NR SR predložený návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý by mal nahradiť doposiaľ platný zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.V máji bol do NR SR predložený návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý by mal nahradiť doposiaľ platný zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon má za cieľ zlepšiť sociálne podmienky zamestnancov v doprave a zvýšiť celkovú bezpečnosť na cestách, a preto novo upravuje maximálny čas jazdy za deň, za týždeň a za obdobie dvoch po sebe idúcich týždňov, povinné čerpanie dennej doby odpočinku a pravidelného týždenného odpočinku.  

Navrhovaný zákon v súlade s právnymi predpismi EÚ tiež novo upravuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času pracovníkov v doprave, vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch technickej základne prevádzkovateľov cestnej dopravy a pôsobnosť orgánov verejnej správy.  

V zmysle návrhu bude v doprave zamestnávateľ povinný rozvrhnúť zamestnancovi v doprave pracovný čas v týždni tak, aby nepresiahol 60 hodín, a rozvrhnutie pracovného času mu najmenej týždeň vopred oznámiť. Podmienky rozvrhnutia pracovného času zamestnancovi v doprave, ktorému zamestnávateľ nemôže najmenej týždeň vopred oznámiť nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času s platnosťou najmenej na jeden týždeň, smie zamestnávateľ určiť len po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo po dohode s takýmto zamestnancom. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca v doprave vrátane nadčasov nebude môcť byť dlhší ako 48 hodín počas štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak by zamestnanec v doprave vykonával nočnú prácu, jeho priemerný pracovný čas nebude môcť presiahnuť desať hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Pri výpočte priemernej dĺžky pracovného času bude pritom potrebné vychádzať z päťdenného pracovného týždňa. Rozdeliť pracovnú smenu na dve časti bude môcť zamestnávateľ len po dohode so zástupcami zamestnancov a na tri časti len po dohode so zamestnancom. Do pracovného času sa pritom nebude zaratúvať (1) čas potrebný na cestu z bydliska na pracovisko a späť, (2) čas prestávok v práci, (3) doba odpočinku a (4) čas pracovnej pohotovosti a naopak, do pracovného času sa bude zaratúvať čas režijnej cesty.  

Zákon taktiež určuje minimálne doby odpočinku.  Platiť v zmysle návrhu by malo, že ak zákon neustanoví inak, zamestnanec v doprave bude mať nárok na minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín za 24 hodín. Tento bude možné skrátiť len v prípade preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov, a to najviac na šesť hodín za 24 hodín. Ak bola predchádzajúca pracovná zmena kratšia, ako šesť hodín, minimálny denný odpočinok možno skrátiť na čas trvania pracovnej zmeny. Takto bude možné krátiť odpočinok súčasne len trikrát za týždeň, za predpokladu, že ku skráteniu nedôjde v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch a doba odpočinku bude do konca nasledujúceho týždňa predĺžená o čas skrátenia.  

Popri týchto všeobecných ustanoveniach zákon ďalej zahŕňa osobitnú a líšiacu sa úpravu pre vodičov pravidelnej osobnej dopravy, vodnej dopravy, leteckej dopravy, dopravy na dráhach a cestnej dopravy.  

Navrhovaná novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....