Iné

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2013

Do Národnej rady SR bol doručený vládny návrh nového zákona, cieľom ktorého je podrobne upraviť podmienky organizovania športových podujatí, povinnosti organizátorov a všetky sprievodné skutočnosti s ohľadom na korektný a ničím nerušený priebeh športových podujatí určených pre neurčitý počet osôb.

Navrhovaná právna úprava by mala nahradiť existujúci právny stav a upraviť organizovanie športových podujatí tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý prinesie okrem systematicky upravených pravidiel organizovania športových podujatí aj zodpovedajúce kontrolné a sankčné mechanizmy, ktorých cieľom je na jednej strane ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a pohodlia účastníkov verejných športových podujatí a na strane druhej prevencia a eliminácia výskytu diváckeho násilia na týchto podujatiach. Predmetom právnej úpravy sú verejné športové podujatia, t. j. podujatia, ktorých sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba. Účinnosť zákona sa po jeho schválení navrhuje dňom 1. január 2014.

Pôsobnosť nového zákona má byť vymedzená pozitívne aj negatívne. Uvedený zákon sa podľa ust. § 2 nemá vzťahovať na menšie podujatia s predpokladaným počtom účastníkov maximálne 300 za súčasného splnenia podmienky, že nepôjde o rizikové alebo medzinárodné podujatie. Úplne vylúčené by mali byť aj podujatia s účasťou žiakov, dorastencov, juniorov, seniorské súťaže apod., na ktorých sa ako verejnosť zúčastňujú najmä rodičia a iné blízke osoby športovcov a osoby zo súperiacich klubov (realizačný tím a funkcionári), respektíve jednotliví športovci pri individuálnych športoch.

Pozitívna pôsobnosť zákona predpokladá, že jeho ustanovenia sa budú vzťahovať na tie podujatia, na ktorých dochádza k neslušnostiam, či dokonca diváckemu násiliu, ako aj podujatia, kde je bezpečnostné riziko dané prítomnosťou väčšieho poštu osôb na mieste konania podujatia alebo naplnením kapacity hľadiska športového zariadenia.

Podujatím sa v prípade schválenia návrhu zákona bude rozumieť (1) športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry alebo (2) turistické podujatie nad 500 účastníkov podujatia, ktoré sa organizuje na vyznačených turistických chodníkoch a iných na turistiku určených verejných priestranstvách a spočíva v celodennom alebo viacdennom pochode cez územie jednej obce alebo viacerých obcí.

Medzinárodným podujatím by malo byť podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie by sa nemalo považovať podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie.

Rizikové podujatie bude podujatím, ktoré prívlastkom rizikové označí organizátor, športový zväz, obec alebo Policajný zbor z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.

Navrhovaný zákon okrem uvedených typov vymedzuje aj tzv. podujatie s osobitným režimom, ktorým bude v prípade schválenia novely (1) rizikové podujatie, (2) futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých, (3) podujatie s predpokladanou účasťou 4000 a viac divákov alebo (4) podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2000 a viac miest.  Podľa dôvodovej správy by sa medzi podujatia s osobitným režimom mali zahŕňať akcie, pri ktorých sa vyžaduje prísnejší režim celkovej organizácie uvedeného podujatia z dôvodu existencie bezpečnostného rizika.

Návrh zákona predpokladá definovanie osôb zúčastňujúcich sa na športových podujatiach. Nepôjde výlučne o divákov, ale aj o ostané osoby. Ustanovenie § 2 písm. i) extenzívne určuje, že účastníkom športového podujatia je každá fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania športového podujatia zdržiava na mieste konania uvedeného podujatia, premiestňuje sa naň alebo ho opúšťa. Ustanovenie demonštratívne uvádza ako účastníka (1) diváka, (2) osobu, ktorá sa podujatia zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti alebo (3) osobu, ktorá sa podujatia zúčastňuje v rámci jeho organizovania. Dôvodová správa k návrhu zákona príkladmo uvádza ako účastníkov nielen divákov, ale aj usporiadateľov, športovcov, rozhodcov, delegátov, členov realizačných tímov, funkcionárov klubov, apod.

Predmetné ustanovenie zároveň určuje, ktoje rizikový účastník. Za rizikového účastníka sa bude považovať fyzická osoba, u ktorej vzhľadom na jej správanie možno predpokladať, že bude narušovať pokojný a riadny priebeh podujatia. Pôjde o osoby, ktoré sa prejavujú agresívne už v mieste odchodu alebo počas presunu na podujatie, a ktorým by malo byť zabránené v tom, aby sa presunuli na miesto konania podujatia. Za rizikového účastníka sa považuje aj osoba, ktorá sa už v minulosti dopustila protiprávneho konania v súvislosti s účasťou na podujatí a z uvedeného dôvodu je vedená v evidencii informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.

Kľúčovými skutočnosťami budú povinnosti organizátorov športových podujatí. Organizátormi môžu byť fyzické alebo právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia. Organizátor podujatia bude vždy povinný najneskôr 10 dní pred plánovaným konaním športového podujatie písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na území ktorej sa má uskutočniť. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné ho oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor bude musieť podať oznámenie najneskôr 15 dní pre konaním akcie okrem obci aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

Návrh zákona počíta s povinne uvádzanými informáciami v oznámení organizátora. Ustanovenie § 4 odsek 3 taxatívne vymenúva všetky skutočnosti, ktoré bude organizátor povinný uviesť v oznámení. Týkajú sa predpokladaného počtu účastníkov, miesta konania podujatia, presného označenia zodpovedných osôb; skutočnosti časového charakteru, bezpečnostné opatrenia, apod.

Ustanovenie § 6 obsahuje podrobnú úpravu povinností organizátora, rozlíšených podľa druhu podujatia. Na všetky druhy športových podujatí sa vzťahujú všeobecné povinnosti súvisiace so zabezpečením riadneho a efektívneho priebehu podujatia spolu s podmienkami pre účastníkov, pričom sa kladie dôraz sa povinnosť zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok na mieste konania podujatia prostredníctvom členov tzv. usporiadateľskej služby. Organizátor bude v zmysle navrhovaného zákona povinný garantovať zaškolenie členov usporiadateľskej služby v závislosti od individuálnych potrieb každého športového podujatia. Podľa ust. § 8 odsek 2 usporiadateľskú službu vykonáva viacero subjektov spĺňajúcich odborné a zdravotné podmienky a podmienky bezúhonnosti, a to (1) hlavný usporiadateľ, (2) bezpečnostný manažér a (3) usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby však môže organizátor podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby. Počet členov usporiadateľskej služby pri rizikových športových podujatiach by mal byť minimálne 20 na každých 300 divákov, pričom za každých ďalších 100 divákov naviac sa počet členov usporiadateľskej služby zvýši o dvoch. Pri športových podujatiach s osobitným režimom by mali 20 % počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoriť odborne spôsobilí zamestnanci alebo príslušníci obecnej polície.

Hlavný usporiadateľ ako predstaviteľ usporiadateľskej služby by mal podľa ust. § 10 organizovať a riadiť činnosť usporiadateľskej služby podľa pokynov organizátora. Návrh zákona predpokladá špecializovaný systém prípravy ukončený odbornou skúškou pre osoby zodpovedné v rámci usporiadateľskej služby. Uvedený systém prípravy spolu s odbornými skúškami by mal zabezpečovať národný športový zväz.

Ustanovenia § 14 návrhu zákona priznávajú oprávnenia a ukladajú povinnosti pre členov usporiadateľskej služby. Usporiadateľ bude oprávnený presvedčiť sa, či osoba vstupujúca na miesto konania športového podujatia nemá pri sebe predmety, ktoré by potenciálne mohli narušiť poriadok a bezpečnosť podujatia a zároveň bude oprávnený neumožniť vstup takejto osoby na miesto podujatia. Zároveň bude povinný neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, (1) ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie; (2) osobe, ktorá hodnoverne nepreukáže svoju totožnosť; (3) u ktorej možno predpokladať, že naruší verejný poriadok a bezpečnosť a (4) osobe mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby.

Pokiaľ ide o ďalšie povinnosti organizátora, pre podujatia s osobitným režimom by mal platiť prísnejší mechanizmus prostredníctvom vykonania ďalších základných bezpečnostných opatrení. Organizátorovi takéhoto podujatia sa ustanoví povinnosť (1) vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred konaním podujatia a (2) uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania podujatia. Na účely zabezpečenia riadneho a pokojného priebehu podujatia návrh zákona vymedzuje povinnosť organizátora rizikového podujatia požiadať Policajný zbor a obec o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku, a aktívne ich informovať o predpokladanom počte, spôsobe prepravy a správaní rizikových účastníkov podujatia počas ich presunu a na podujatí.

Obmedzenie by sa malo týkať aj predaja alkoholických nápojov. Na rizikovom podujatí by sa mohli podávať alkoholické nápoje s obsahom alkoholu maximálne 4,1 % a aj to výlučne v prípade, že obec nevydala zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

Významnou zmenou, ktorá podľa dôvodovej správy k zákonu prinesie elimináciu negatívnych javov v správaní účastníkov je zavedenie vstupeniek do sektorov hostí vydávaných na meno a priezvisko diváka. Organizátor bude povinný zabezpečiť predávanie predmetných vstupeniek.

Ďalšou navrhovanou povinnosťou organizátora rizikového podujatia je zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly iných štátov alebo ich predchodcov, vzhľadom k ich častému znevažovaniu. Pri medzinárodnom stretnutí by uvedená povinnosť nemala platiť.

Z dôvodu zabezpečenia riadneho a pokojného priebehu rizikového podujatia sa organizátorovi po novom ustanovuje povinnosť zaistiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami tvárí fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná a za tým účelom tiež zabezpečiť, aby členovia usporiadateľskej služby mali prístup k výpisu z evidencie v informačnom systéme.

Povinnosťou organizátora by malo byť aj okamžité prerušenie alebo ukončenie podujatia v závislosti od závažnosti narušenia verejného poriadku alebo bezpečnosti. Od intenzity porušovania verejného poriadku a bezpečnosti bude závisieť aj povinnosť organizátora bezodkladne požiadať o pomoc Policajný zbor. Ten by mal mať podľa návrhu zákona možnosť vymáhať si vynaložené náklady v súvislosti so zásahom od organizátora, ktorý hrubo porušil niektorú zo zákonom daných povinností. Návrh zákona predpokladá aj regresné oprávnenia organizátora voči účastníkom, ktorých správanie vyvolalo potrebu vykonania zásahu. Organizátor bude mať nárok na úhradu primeraných nákladov.

Z ďalších navrhovaných skutočností je vhodné spomenúť povinné monitorovanie vchodov a východov športového zariadenia prostredníctvom zavedenia kamerového systému. Ustanovenie § 21 návrhu zákona predpokladá, že povinnosť zriadiť kamerové monitorovanie priestorov bude mať organizátor vždy na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, ako aj v prípadoch, ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu, a to aj v prípadoch ak nejde o rizikové podujatie. Monitorovanie športového zariadenia musí byť označené pri vstupoch do športového zariadenia.

Záznamy vyhotovené z kamerového systému bude možné využiť výhradne na účely trestného, priestupkového, správneho, disciplinárneho a občianskeho súdneho konania a vedenia a využívania informačného systému a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.

V prípade, že organizátor nezabezpečí zriadenie kamerového systému, podujatie bude možné vykonať iba v prípade, že (1) sa zruší účasť divákov hosťujúceho družstva alebo (2) usporiadateľská služba poskytne súčinnosť pri premiestňovaní a zabezpečovaní kontroly účastníkov pri vstupe alebo (3) sa vykonajú iné zabezpečovacie opatrenia schválené obcou a Policajným zborom.

Jedným z najvýznamnejších inštitútov, ktoré by nový zákon mal upraviť je informačný systém obsahujúci evidenciu o fyzických osobách, ktorým bol v minulosti uložený trest, sankcia, obmedzujúce opatrenie alebo iný postih v súvislosti s protiprávnym konaním alebo aktom diváckeho násilia na verejných športových podujatiach. Na základe údajov v evidencii nebude uvedeným osobám umožnené zúčastniť sa verejného športového podujatia. Podľa ust. § 21 odsek 1 budú Národný športový zväz futbalu ako správca informačného systému a Národný športový zväz hokeja povinní vytvárať a prevádzkovať uvedený informačný systém. Obsah evidencie taxatívne určuje ust. § 22 odsek 3 návrhu zákona. Pôjde o všetky relevantné údaje umožňujúce bezchybnú identifikáciu osoby, ktorej bolo v minulosti uložené sankčné opatrenie v súvislosti so športovými podujatiami.

Nesplnenie povinností organizátora by malo byť ponímané ako správny delikt, za ktorý bude hroziť sankcia vo forme pokuty vo výške od 2.000 do 50.000 Eur v závislosti od druhu podujatia, na ktorom k porušeniu povinnosti došlo. Pri závažných a hrubých porušeniach povinností bude môcť byť organizátorovi uložená aj sankcia vo forme zákazu činnosti až na 5 rokov.

Organizátorovi, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom, budú v prípade porušenia povinností hroziť sankcie za spáchanie priestupku vo forme pokuty v maximálnej výške 5.000 Eur v závislosti od formy porušenia a druhu športového podujatia alebo sankcia spočívajúca v zákaze organizovať športové podujatia až na 5 rokov.

Návrh zákona predpokladá uloženie sankcií aj za spáchanie priestupku diváckeho násilia. Účastníkovi športového podujatia, ktorý (1) vnesie na miesto konania podujatia a použije pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti; ktorý (2) navštívi podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; (3) vnesie na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz; (4) zakryje si tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu; (5) použije štátne symboly cudzích štátov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia alebo ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo mravnosť; (6) vstúpi v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora; (7) vhodí predmety do priestoru športoviska; (8) hrubo uráža, znevažuje organizátorov alebo členov usporiadateľskej služby, alebo (9) sťažuje alebo bráni pokojnému vstupu alebo výstupu z miesta podujatia, možno uložiť pokutu až do výšky 3.000 Eur v závislosti od druhu športového podujatia, prípadne zakázať mu účasť na určené podujatia až na 5 rokov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....