Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Nová úprava verejného obstarávania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Pozornosť tentokrát venujeme chystanej novej právnej úprave verejného obstarávania, jej základným tézam a východiskám, a to i v európskom kontexte. Oboznámime Vás tiež s novinkami, ktoré by táto právna úprava mala priniesť do slovenského právneho systému.
NOVÁ ÚPRAVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

  1. októbra predložila vláda SR Národnej rade SR návrh komplexne novej právnej úpravy verejného obstarávania, ktorý výrazne zasahuje a mení pravidlá verejného obstarávania v SR uplatňované už od roku 1994, kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Pri tvorbe tohto zákona sa vychádzalo z modelového zákona Komisie pre obchodné právo pri OSN (UNCITRAL). V ďalších rokoch SR niekoľkokrát menila existujúcu úpravu verejného obstarávania, a to nielen formou novelizácií, ale i prostredníctvom tvorby nových právnych noriem. V súčasnosti platí zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

CIEĽ NÁVRHU ZÁKONA

Cieľom návrhu zákona je odstrániť mnohé z problémov súvisiacich s uplatňovaním pravidiel verejného obstarávania. Tieto problémy súvisia predovšetkým s tým, že viacerí obstarávatelia v nedostatočnej miere uplatňujú prvky plánovania, princípy transparentnosti a nediskriminácie, ktoré sú zárukou pre vytvorenie potrebného konkurenčného prostredia. Napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní pri vypracovaní súťažných podkladov ukladá obstarávateľovi povinnosť určiť obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, obstarávatelia časť zmluvy ponechávajú na uchádzačov, čím sa stávalo aj v minulosti, že uzatvárali nevýhodné zmluvy. A i keď počet vyhlásených súťažných metód verejného obstarávania sa zvyšuje, stále je pomerne vysoký počet zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na základe rokovacieho konania bez zverejnenia.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A EURÓPSKE NORMY

Oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí, ktorá spolu s ďalšími pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu. Od 1. mája 2004 je pritom SR viazaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (tzv. klasický sektor) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (tzv. vybrané odvetvia). Na účel štandardizácie údajov používaných obstarávateľmi na definovanie predmetu obstarávania Európske spoločenstvá zaviedli jednotný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie, ktorý upravuje Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) zo 16. decembra 2003. Prebratie nových smerníc Európskych spoločenstiev a ďalších európskych predpisov a štandardov by podľa dôvodovej správy k zákonu iba prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní len neúmerne sťažilo jeho aplikáciu nielen zo strany obstarávateľov a tuzemských účastníkov procesu verejného obstarávania, ale najmä zo strany zahraničných účastníkov. Preto sa pristúpilo k legislatívnej tvorbe úplne nového návrhu zákona o verejnom obstarávaní.

ŠTRUKTÚRA NÁVRHU ZÁKONA

Nový návrh zákona sa skladá zo šiestich častí. Prvá časť obsahuje základné ustanovenia všeobecne platné pre verejné obstarávanie, druhá časť upravuje postupy zadávania nadlimitných zákaziek, predmetom tretej časti návrhu zákona sú postupy zadávania podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami, štvrtá časť sa zaoberá samotnou súťažou návrhov, piata časť je venovaná správe vo verejnom obstarávaní a súčasťou šiestej časti sú záverečné ustanovenia.

NOVÉ TRENDY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Vecným zámerom návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní je zavedenie takého systému verejného obstarávania, ktorý by odzrkadľoval nové trendy v tejto oblasti. K nim patrí nielen zohľadnenie záväzkov EÚ vyplývajúcich z medzinárodných obchodných vzťahov uzavretých medzi ňou a tretími krajinami, ako napríklad Dohody o vládnom obstarávaní uzavretej na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ale i zamedzenie zadávania zákaziek dodávateľom, ktorí boli členmi zločineckej organizácie, ktorí boli odsúdení za trestný čin korupcie, podvodu alebo prania špinavých peňazí, zavedenie vhodných postupov, ktoré by umožňovali využitie nových techník elektronického obstarávania, ktoré pomôžu zlepšiť hospodársku súťaž a zefektívniť zadávanie zákaziek, najmä čo sa týka časových a finančných úspor (e-komunikácia), zavedenie určitých techník centralizovaného obstarávania pre nákupy veľkých objemov a súčasne definovanie centrálnej obstarávacej organizácie, ktorá môže obstarávať v mene verejných obstarávateľov, zavedenie systémov environmentálneho riadenia počas plnenia zmluvy a uplatňovanie environmentálnych značiek, liberalizácia trhu a pod. Nová právna úprava má tiež zohľadniť skúsenosti z uplatňovania doterajšieho systému verejného obstarávania a z toho vyplývajúcu potrebu zjednodušiť postupy zadávania zákaziek, prehodnotenia národných limitov a riešenia nových situácií vyplývajúcich zo zavedenia moderných informačných technológií do procesu verejného obstarávania.

IT A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Z pohľadu každodennej aplikácie zákona je zaujímavá najmä možnosť implementácie dynamického nákupného systému a e-aukcií do procesu verejného obstarávania, vyplývajúci z potreby definovať nové, úplne elektronické systémy. Dynamický nákupný systém je reakciou na využívanie elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní, pričom pri jeho zriadení a využívaní sa vyžaduje výhradne ich používanie. V návrhu je definovaný ako plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je pritom časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi. Elektronické aukcie možno použiť pri organizovaní verejnej súťaže, užšej súťaže a rokovacom konaní so zverejnením. Použitie elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní bude mať vplyv na úpravy najmä v ustanoveniach, ktoré sa týkajú vysvetľovania, predkladania ponúk, otvárania ponúk, vyhodnotenia ponúk, a dotýka sa samotných postupov vo vzťahu k lehotám, napríklad lehota na predkladanie dokladov, lehota na predkladanie ponúk.

METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ak NR SR návrh zákona prijme, popri doterajších známych metódach obstarávania – verejnej súťaži, užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením a rokovacom konaní bez zverejnenia pribudne i nová metóda – súťažný dialóg. Tento bude možné použiť v prípade, ak pôjde o obzvlášť zložité projekty a nebude sa vedieť použiť metóda verejnej alebo užšej súťaže. Cieľom súťažného dialógu bude nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa, ponuky sa pritom budú musieť vyhodnocovať len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Obzvlášť zložitou zákazkou sa má rozumieť taká zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný definovať technické požiadavky, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele alebo špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.

Či bude nová právna úprava schválená a ak áno, do akej miery sa zmenia jej tézy, zodpovie až čas. Náš bulletin bude pre Vás túto problematiku naďalej sledovať.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....