Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela autorského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2012

Pripravovaná krátka novela zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) má za úlohu precizovať definovanie dvoch základných pojmov, a to pojmu dielo a pojmu denná správa. Ako vyplýva z dôvodovej správy k pripravovanému zákonu, výklad predmetných pojmov je častou príčinou vzniku sporových konaní pred súdom.

Návrh novely zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) má byť pozitívnym prínosom k prebiehajúcej celosvetovej diskusii týkajúcej sa limitov a vzájomného ovplyvňovania sa dvoch základných práv a slobôd, a to práva na informácie garantovaného okrem medzinárodných dohovorov aj článkom 26 Ústavy SR a slobody prejavu rovnako garantovanej tak na medzinárodnej úrovni, ako aj na vnútroštátnej úrovni tým istým článkom Ústavy SR.

Cieľom pripravovanej novely je jednoznačne vymedziť niektoré pojmy uvedené v autorskom zákone, ktoré odborná i laická verejnosť vnímajú nejasne, a z uvedeného dôvodu sa následne stávajú predmetom sporov neraz končiacich až na súde. Problematickými otázkami sa javí napr. úprava ustanovení autorského zákona o kolektívnej správe práv, otázka tzv. Creative Commons licencií (licencie vychádzajúce z autorského práva prístupné za určitých zjednodušených podmienok zadarmo širokej verejnosti), alebo napr. aj otázka jednoznačného vymedzenia pojmov dielo a denné správy, ktoré sú predmetom navrhovanej úpravy.

Pojem dielo vymedzený v § 7 autorského zákona vychádza z Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 v platnom znení. Bernský dohovor charakterizuje dielo ako výtvor, resp. výsledok duševnej činnosti a neobsahuje výslovne zmienku o originalite, resp. jedinečnosti diela. Smernice EÚ z oblasti autorského práva už pracujú s komplexnejším pojmom diela, ktorý používa aj slovenský autorský zákon, a to ako s „výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora“. Keďže zo znenia autorského zákona nie je jednoznačné, že aj v danom prípade slovné spojenie „vlastná činnosť autora“ možno vnímať ako kritérium originality, návrh novely autorského zákona s cieľom vyriešiť predmetnú nejasnosť dopĺňa slovo jedinečný do pojmu diela ako originálneho, t.j. jedinečného výsledku vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Podobnú formuláciu používa aj český autorský zákon.

Denné správy (tzv. „news of the day“) nie sú považované za predmet ochrany autorského práva v zmysle článku 2 ods. 8 Bernského dohovoru. Rovnako ako denné správy sú spod ochrany autorského práva v zmysle toho istého ustanovenia Bernského dohovoru vylúčené rôzne skutočnosti, ktoré majú povahu iba tlačových informácií. Hoci pojem denné správy Bernský dohovor ani iný právny predpis bližšie nešpecifikuje, má sa za to, že sa jedná o súhrn informácií, myšlienok a udalostí bežného dňa vrátane tlačových správ alebo mechanické pospájanie takýchto skutočností, ktorých cieľom je umožniť širokej verejnosti prístup k informáciám garantovaným tak medzinárodnými dohovormi, ako aj vnútroštátnym právom.

Článok 2 ods. 8 Bernského dohovoru je úzko spätý s jeho článkom 10, ktorý zakotvuje tzv. spravodajskú licenciu, t.j. výnimku, keď určité dielo nie je chránené autorským právom za predpokladu, že ich autor nevyjadrí tzv. autorskú výhradu a sú dodržané viaceré podmienky týkajúce sa citácie diela a jeho autora. Podobným spôsobom upravuje tzv. spravodajskú licenciu aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Podľa nej sa súhlas autora nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela.

V praxi však neraz dochádza k prípadom, keď súčasťou denných správ sú napr. články, ktoré spĺňajú všetky znaky diela a ako diela by aj mali požívať autorskoprávnu ochranu. Problematickým sa takéto posudzovanie stáva najmä vo vzťahu medzi vydavateľmi novín a časopisov a rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami na jednej strane a spoločnosťami, ktoré denné správy monitorujú na strane druhej.

Pripravovaný návrh novely autorského zákona uvedené skutočnosti pri precizovaní definovania pojmu denná správa zohľadňuje. Za dennú správu by sa nemala považovať nielen tá správa, ktorá je (autorským) dielom podľa § 7 ods. 1 a 2 autorského zákona, ale zároveň a kumulatívne takáto správa, najčastejšie v podobe novinového článku, len za predpokladu, že k nej bola vyjadrená autorská výhrada riadne a včas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Pri riadnom uplatňovaní navrhovaného znenia autorského zákona by podľa dôvodovej správy k návrhu novely autorského zákona mohlo dôjsť aj v Slovenskej republike k obmedzeniu súdnych sporov týkajúcich sa uvedenej problematiky a usporiadaniu vzťahov medzi dotknutými subjektmi na relevantnom trhu na princípe primeraného použitia a primeranej náhrady.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....