Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/e/1/e1de0693-5558-4723-a3b8-0fe32d78a8ce/ulclegal.com/web/wp-content/themes/ulc/template-parts/content-single-bulletin.php on line 4

Pripravuje sa V NR SR novela autorského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2011

Účelom návrhu novely autorského zákona je zavedenie tzv. verejných licencií do slovenského právneho poriadku. Verejné licencie sú vo svete široko rozšírené, najmä v oblasti informačných technológií, pričom sa používajú aj na Slovensku, napriek ich nesúladu s platnou právnou úpravou.

Dňa 29. septembra 2011 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený poslanecký návrh novely zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Autori návrhu sa inšpirovali predovšetkým českou právnou úpravou. Novela by podľa návrhu mala nadobudnúť účinnosť 1. februára 2012.

Podľa návrhu novely by sa do slovenského právneho poriadku mali zaviesť tzv. verejné licencie. Na základe verejných licencií v súčasnosti funguje napr. online encyklopédia Wikipédia alebo operačný systém Linux. Systém verejných licencií umožňuje autorovi zverejniť dielo napr. na internete, pripojiť pravidlá používania, pričom za ich dodržania môže ktokoľvek dielo používať. Súčasná právna úprava to neumožňuje, autor je v zmysle ustanovenia       

§ 40 ods. 1 autorského zákona povinný s každým nadobúdateľom diela uzatvoriť licenčnú zmluvu, pričom na platnosť zmluvy sa vyžaduje písomná forma. Návrh novely počíta s výnimkou povinnej písomnej formy licenčnej zmluvy pre nevýhradné licenčné zmluvy, ktoré zahŕňajú aj verejné licencie. Nevýhradné licenčné zmluvy umožňujú autorovi udeliť licenciu aj tretej osobe a autor sám môže použiť dielo spôsobom, na ktorý udelil licenčnú zmluvu. Povinná písomná forma výhradných licenčných zmlúv by podľa návrhu novely zostala zachovaná.

Ďalšia navrhovaná zmena by prelomila jednu zo zásad uzatvárania zmlúv, teda že zmluva je uzatvorená, ak smeruje voči určitej osobe a prijatie návrhu zmluvy príde navrhovateľovi. Podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 40 ods. 3 návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy môže smerovať aj voči neurčitému okruhu osôb. Nadobúdateľ by v zmysle nového znenia § 40 ods. 4 mohol vyjadriť súhlas s uzatvorením licenčnej zmluvy aj vykonaním určitého úkonu bez vyrozumenia navrhovateľa tým, že sa podľa licenčnej zmluvy zachová. V praxi sa uvedeným spôsobom už licenčné zmluvy uzatvárajú, napr. licenčné zmluvy na používanie počítačových programov. Zmluva je v uvedenom prípade uzatvorená potvrdením súhlasu s licenčnými podmienkami.

Licencia by podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 44 ods. 2 mohla byť uzatvorená aj na spôsob použitia diela, ktorý v čase uzatvorenia licenčnej zmluvy nie je známy. Uvedené právo by sa však vzťahovalo len na nevýhradné bezodplatné licenčné zmluvy. Dávalo by autorovi diela väčšiu slobodu nakladania s autorskými právami a umožnilo by mu to dať do používania svoje dielo v čo najširšej miere. Uvedený návrh vychádza z praktických skúsenosti, keď je pre autora nemožné alebo neúnosné udeliť súhlas s novým použitím diela až po vzniku nového spôsobu jeho použitia. Určitou ochranou pred zneužitím uvedeného práva je jeho obmedzenie na nevýhradné bezodplatné licenčné zmluvy.

Postúpenie licencie, ktorá nie je uzatvorená v písomnej forme, by malo podľa návrhu novely byť možné aj bez písomného súhlasu autora. Z kontextu vyplýva, že by malo ísť o nevýhradné licenčné zmluvy. O postúpení licencie nebude v zmysle navrhovaného znenia ustanovenia § 44 ods. 2 potrebné autora informovať, ak sa tak autor s nadobúdateľom licencie dohodli.

Podľa súčasnej právnej úpravy je neoprávneným zásahom do autorského práva odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv. Informácie na správu práv sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nositeľa práva k dielu, informácie o termíne a podmienkach použitia. Podľa nového znenia ustanovenia § 60 ods. 1 písm. a) by nebolo neoprávneným zásahom do autorských práv, ak by autor dal na uvedené odstránenie alebo zmenu súhlas.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....