Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela Exekučného poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2013

Účelom pomerne rozsiahleho návrhu novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je upraviť niektoré statusové otázky týkajúce sa súdnych exekútorov, ako aj zlepšenie systému kontroly zo strany štátneho orgánu. Navrhovaná novela by mala zmeniť vymenovávanie súdnych exekútorov ministrom spravodlivosti na princíp výberových konaní. Článok informuje aj o ďalších pripravovaných kľúčových zmenách.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Ak Národná rada SR uvedenú novelu schváli, sprecizuje sa pojem exekútor, ktorý je podľa § 2 ods. 1 Exekučného poriadku štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Odstránením slovného spojenia „súdnych a iných rozhodnutí“ a jeho nahradením pojmom „exekučných titulov“ by sa mala zvýšiť právna istota subjektov.

Exekútorovi by mala vzniknúť povinnosť v rámci svojej činnosti vždy uvádzať označenie „súdny exekútor“ alebo „exekútorský úrad“, čím dôjde k precizovaniu označenia činností, ktoré súdny exekútor podľa zákona vykonáva. V prípade, že súdny exekútor nevykonáva činnosť zameranú na nútený výkon exekučných titulov, nebude oprávnený označovať svoju aktivitu ako „výkon rozhodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekučná činnosť“, a to ani gramatické odvodenia uvedených slovných spojení.

Zákon v súčasnej podobe nedostatočne upravuje kontrolu, ktorou Ministerstvo spravodlivosti SR dohliada na činnosť súdnych exekútorov. Po schválení novely bude Ministerstvo spravodlivosti SR viesť záväzný zoznam exekútorov, ktorého pravidelne aktualizovanú podobu bude uvádzať na svojej webovej stránke. Zoznam v tejto podobe bude uvádzať na svojom webovom sídle aj Slovenská komora exekútorov (ďalej len „Komora“).

Štátny dohľad nad činnosťou exekútorov bude aj naďalej vykonávať Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“). Doplnením odseku 3 do ust. § 8 Exekučného poriadku sa mu však rozšíria oprávnenia vo vzťahu ku kontrole, ktoré sú v aktuálnej podobe zákona definované príliš vágne.

V prípade schválenia novely bude ministerstvo oprávnené (1) nahliadať do exekučných spisov, listín a evidencie exekútora spolu s vyhotovovaním výpiskov, (2) žiadať v určenej lehote písomné vyjadrenie exekútora k postupu, (3) požadovať od exekútora ústne vyjadrenia, (4) vstupovať do priestorov exekútorského úradu. Exekútor bude povinný poskytnúť ministerstvu potrebnú súčinnosť. Komora bude pri výkone štátneho dohľadu spolupracovať aj naďalej, ak ju o to ministerstvo požiada.

Novela taktiež spresňuje povinnosti exekútora. Každú zmenu údajov zapisovaných do zoznamu exekútorov, každú zmenu skutočností ohľadom prerušenia, pozastavenia alebo zániku výkonu funkcie exekútora, by podľa pripravovanej novely exekútor mal byť povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu. Ďalšou povinnosťou exekútora bude predložiť Komore správu o (1) počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, (2) počte skončených exekučných konaní a (3) počte neskončených exekučných konaní za predchádzajúci kalendárny rok. Uvedenú povinnosť predložiť správu o stave vymáhaných pohľadávok si exekútor bude musieť splniť každoročne do 31. januára. Komora bude povinná všetky správy, vrátane správy z vlastnej činnosti, ďalej predložiť ministerstvu každoročne do 30. apríla.

Ministerské hodnotenie uvedených povinne predkladaných správ by malo vytvoriť ďalší účinný nástroj kontroly činnosti exekútorov a Komory. Nesplnenie spomenutých povinností bude pre exekútora predstavovať disciplinárne previnenie.

V súvislosti s uvedeným, pripravovaná novela ďalej navrhuje zaviesť do Exekučného poriadku nový inštitút tzv. „kontroly exekučnej činnosti“Účelom kontroly exekučnej činnosti má byť (1) kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti exekútora pri nakladaní s prostriedkami účastníkov konania, (2) kontrola správnosti vedenia a evidencie účtovných a iných dokladov preukazujúcich prijaté a poukázané plnenie a (3) tzv. kontrola následná, ktorá umožní skontrolovať, či exekútor splnil opatrenia, ktoré mu boli uložené pri vykonaní kontroly exekučnej činnosti.

Kontrolu exekučnej činnosti bude vykonávať kontrolná komisia ako ad hoc orgán kreovaný na tento účel zo zástupcov Komory a ministerstva. Podnet na kontrolu bude môcť dať súd, fyzická alebo právnická osoba na podklade sťažnosti, prezident Komory, iné orgány Komory alebo orgány verejnej moci. Osobitný podnet na kontrolu dá aj ministerstvo. 

Príslušné oprávnenia orgánov kontroly sú vyvažované ich povinnosťami, ktoré sa týkajú (1) vydania potvrdenia o prevzatí dokumentov exekútorovi, (2) zabezpečenia riadnej ochrany prevzatých podkladov, (3) vyhotovenia protokolu o vykonaní kontroly a niektorých iných. 

Oprávnenia by podľa novely mali existovať aj na strane súdneho exekútora ako objektu kontroly. Bude oprávnený vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a najneskôr do 14 dní od doručenia protokolu o vykonaní kontroly podať písomné námietky proti zisteniam vyplývajúcim z kontroly.

Navrhovaná novela ďalej spresňuje disciplinárne previnenie súdneho exekútora tým, že okrem súčasných foriem previnenia, teda (1) porušenia sľubu, (2) správania narušujúceho dôstojnosť funkcie a (3) pokračovania v činnosti napriek predchádzajúcej výzve, sa disciplinárnym previnením bude rozumieť aj porušenie iných povinností podľa Exekučného poriadku. Pre prax významným sa stane zavedenie novej skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, a to zavinené konanie exekútora, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom alebo disciplinárnom konaní. Uvedená zmena by mala priniesť lepšiu vymožiteľnosť práva vzhľadom na súčasný stav.

Pokiaľ ide o disciplinárne konanie, novela má zaviesť náhodný výber disciplinárnych senátov, ktorý by sa mal realizovať technickými metódami s cieľom eliminovať možnosť ovplyvňovania výberu.

Značné zmeny v prípade prijatia novely Exekučného poriadku nastanú v rámci procesu disciplinárneho konania, ktoré začne výlučne na návrh podávaný Komore. Medzi povinné náležitosti návrhu budú patriť (1) označenie účastníkov exekučného konania, (2) opis skutku, (3) uvedenie ustanovenia, ktoré exekútor porušil, (4) označenie dôkazov a (5) návrh, ktoré disciplinárne opatrenie navrhovateľ žiada uložiť. 

Podkladom pre rozhodnutie disciplinárneho senátu bude vždy skutkový a právny stav existujúci v čase, keď k disciplinárnemu previneniu došlo. 

V prípade zistenia disciplinárneho previnenia, exekútorovi hrozí niektoré z disciplinárnych opatrení, to znamená (1) pokarhanie, (2) písomné pokarhanie, (3) peňažná pokuta do sumy 330 Eur, respektíve v prípade závažného disciplinárneho previnenia (4) peňažná pokuta do sumy až 3.310 Eur alebo aj (5) zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora. Forma disciplinárneho opatrenia závisí od druhu a závažnosti porušenia. 

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie vydané v disciplinárnom konaní bude považované za exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. i), čo znamená, že pôjde o iné rozhodnutie, výkon ktorého zákon pripúšťa. Výkon rozhodnutia zrealizuje Komora alebo ministerstvo. Ministerstvo bude oprávnené zrealizovať výkon rozhodnutia, pokiaľ disciplinárnou sankciou bude zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora.

Významné transformácie by sa mali udiať aj v procese vymenovávania za súdneho exekútora. Minister spravodlivosti aj naďalej vymenúva súdnych exekútorov, avšak v prípade schválenia novely sa rozšíri pôsobnosť ministra spravodlivosti, ktorý na obsadenie funkcie súdneho exekútora vyhlási výberové konanie, ak nastane niektorý z dôvodov uvedených v pridanom ust. § 10b v návrhu novely Exekučného poriadku. Nové výberové konanie minister vyhlási, pokiaľ (1) je potrebné obsadiť miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol a (2) ak je v územnom obvode krajského súdu potrebné zvýšiť počet exekútorov.

Výberové konanie bude mať na starosti výberová komisia zložená z 5 členov kreovaná z osôb navrhnutých Komorou, ministerstvom a krajským súdom, v obvode ktorého sa výberové konanie uskutoční.

Uvedené skutočnosti znamenajú, že výberové konanie bude výlučným spôsobom, akým sa osoba spĺňajúca predpoklady môže stať súdnym exekútorom. Každé výberové konanie bude rešpektovať zásadu verejnosti. Výberové konanie vyhlási vždy minister spravodlivosti prostredníctvom webového sídla ministerstva minimálne 60 dní pred jeho uskutočnením.

Návrh novely taktiež mení požiadavky pre uchádzača o funkciu súdneho exekútora. Okrem obligátne vyžadovanej spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti a vysokoškolského vzdelania II. stupňa v odbore právo sa bude vyžadovať, aby mal uchádzač za sebou aspoň päťročnú právnu prax zahŕňajúcu najmenej trojročnú exekučnú prax. Exekučnú prax je podľa ust. § 10 ods. 2 nutné chápať ako prax exekútora alebo exekútorského koncipienta, spĺňajúceho uvedené požiadavky. Do exekučnej praxe bude možné započítať aj inú právnu prax, avšak aktuálne platná maximálne jednoročná iná právna prax by sa mala nahradiť dvojročnou. Predĺženie prípravy na minimálne 5 rokov sleduje cieľ zvýšiť odbornú úroveň uchádzačov a tým prispieť k zvýšeniu miery zodpovednosti.

Ďalšie podmienky podľa ust. § 10 ods. 1 Exekučného poriadku týkajúce sa absencie akýchkoľvek disciplinárnych opatrení ostávajú zachované.

V prípade schválenia novely sa exekútorovi rozšíria povinnosti týkajúce sa peňažných prostriedkov získaných pri výkone exekučných činností. Sprísni sa ust. § 12 ods. 4 Exekučného poriadku tým, že výslovne sa zakotví povinnosť súdneho exekútora uložiť prijaté peňažné prostriedky pri výkone exekučnej činnosti na osobitný bankový účet bezodkladne po ich zaplatení. Výnimku z uvedeného by mala tvoriť dohoda s oprávneným, že finančné prostriedky mu exekútor vyplatí do 3 pracovných dní od ich prijatia. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom účte bude musieť exekútor použiť okrem trov konania výhradne na účel ich poukázania oprávnenému

Osobitný účet exekútora slúžiaci na vyplácanie oprávnených by mal mať exekučnú imunitu.

Najkľúčovejšou navrhovanou zmenou, ktorá reaguje na pretrvávajúce problémy s poukazovaním prijatých plnení oprávnenému, je zakotvenie povinnosti súdneho exekútora poukázať oprávnenému prijaté peňažné prostriedky. Súčasná podoba Exekučného poriadku, ako vyplýva z dôvodovej správy, predmetnú povinnosť upravuje príliš všeobecne. Preto sa § 36 Exekučného poriadku dopĺňa odsekom, na základe ktorého, v prípade schválenia návrhu novely, bude súdny exekútor povinný prijaté peňažné prostriedky poukázať oprávnenému bezodkladne, avšak najneskôr do 7 dní od ich prijatia. Výnimku môže tvoriť dohoda s oprávneným.

Doplnený odsek 12 do § 36 Exekučného poriadku má represívno-preventívny charakter, ustanovujúc, že porušenie povinnosti poukázať peňažné prostriedky oprávnenému bude závažným disciplinárnym previnením.

Ak oprávnenému nebudú vyplatené peňažné prostriedky, môže sa obrátiť na súd, ktorý uznesením uloží exekútorovi povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému v lehote troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Predmetným inštitútom sa výrazne umocní právna istota oprávnených, zlepší sa vymožiteľnosť práva a uznesenie súdu o uložení povinnosti exekútorovi sa stane osobitným exekučným titulom na plnenie.

V prípade schválenia by mala novela nadobudnúť účinnosť dňa 1. novembra 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....