Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2009

V NR SR postúpil v tomto období do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Obchodného zákonníka, v dôsledku ktorej by sa mala zvýšiť ochrana veriteľov obchodných spoločností v tých prípadoch, ak bola obchodná spoločnosť zrušená rozhodnutím súdu bez likvidácie. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do znenia Obchodného zákonníka prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. októbra 2009.

Do NR SR bol dňa 29. mája 2009 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa zmenil a doplnil zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely Obchodného zákonníka“ alebo len „návrh zákona„). V návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý v tomto období postúpil v NR SR do druhého čítania, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. októbra 2009.

V májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám v súvislosti s účtovnými závierkami dali do pozornosti, že Obchodný zákonník v prípadoch ustanovených v § 68 ods. 6 umožňuje, aby súd aj bez návrhu zrušil obchodnú spoločnosť, ktorá porušuje svoje zákonné povinnosti. Podľa § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka platí, že súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok a ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu. Z ustanovenia § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. V prípade, ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka, teda povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibaže ten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak.

Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra. Rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti bez likvidácie je teda podkladom na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra, pričom výmazom z obchodného registra obchodná spoločnosť zaniká.

Návrh novely Obchodného zákonníka má ambíciu zvýšiť ochranu veriteľov obchodných spoločností v prípade zrušenia obchodnej spoločnosti rozhodnutím súdu bez likvidácie a napomôcť veriteľom v prípadoch, keď obchodné spoločnosti, ktoré majú obchodný majetok, v krátkom čase tento majetok prevedú a podajú návrh na súd na zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie z dôvodu, že žiaden majetok nemajú. Pri súčasnej právnej úprave, o ktorej sme sa zmienili v predchádzajúcom texte, sa však veritelia o zrušení spoločnosti dozvedia až po jej výmaze z obchodného registra, teda v čase, keď už obchodná spoločnosť zanikla ako právny subjekt, a preto nemôžu využiť všetky právne prostriedky na zrušenie prevodu majetku (napríklad odporovať právnym úkonom) a na vymáhanie svojich pohľadávok.

V prípade, ak by predložený návrh novely Obchodného zákonníka bol schválený v nezmenenom znení, ustanovenie § 68 Obchodného zákonníka by bolo doplnené o nový odsek 10, na základe ktorého by mal súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka povinnosť v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, pričom rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie by súd následne mohol vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. So zakotvením tejto novej úpravy v § 68 Obchodného zákonníka by súviselo aj nové označenie doterajších odsekov 10 až 12 predmetného ustanovenia, ktoré by sa označovali ako odseky 11 až 13.

Návrh novely Obchodného zákonníka by tak mal tým, že súdu pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie ustanoví povinnosť zverejniť v trojmesačnej lehote v Obchodnom vestníku informáciu o prebiehajúcom konaní v tejto veci, zabezpečiť veriteľom ich informovanosť o tom, že sa pripravuje výmaz spoločnosti z obchodného registra a veriteľom súčasne vytvoriť priestor pre využitie právnych prostriedkov na vymáhanie ich pohľadávok. V prípade, ak veritelia oznámia súdu takéto konanie, súd v rámci svojho procesného postupu rozhodne o tom, či sú alebo nie sú splnené zákonné podmienky na rozhodnutie o zrušení obchodnej spoločnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....