Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2013

Predmetom novelizácie je predovšetkým upraviť povinnosť viesť splatený vklad do obchodnej spoločnosti na bankovom účte. Ďalšie zmeny odstránia výkladové nejasnosti niektorých ustanovení. Súčasťou návrhu je aj novelizácia zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona o obchodnom registri.

Dňa 16. júla 2013 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona (ďalej len „novela“), ktorý mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť novely je navrhovaná dňom 1. decembra 2013, okrem novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 2014.

Súčasná právna úprava umožňuje splatiť peňažné vklady pred vznikom obchodnej spoločnosti k rukám správcu vkladu. Správca vkladu je v zmysle ust. § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka zakladateľ, ktorý je poverený v spoločenskej zmluve, aby spravoval časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti. Spoločenská zmluva však môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“), aj keď nie je zakladateľom spoločnosti. Z praxe vyplýva, že v mnohých prípadoch, najmä pri jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným, spoločník sám sebe ako správcovi vkladu fiktívne splatil peňažný vklad. Návrh novely by tomu mal zabrániť.

V zmysle navrhovaného znenia ust. § 60 ods. 2 Obchodného zákonníka by správca vkladu mal byť povinný zriadiť osobitný samostatný bankový účet, na ktorý by sa povinne vkladali peňažné vklady a ich časti splatené pred vznikom obchodnej spoločnosti. Pôjde o účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Návrh novely neupravuje, že majiteľom účtu musí byť obchodná spoločnosť alebo správca vkladu. Pôjde teda o akýkoľvek bankový účet, ku ktorému má správca vkladu disponibilné právo. Predpokladá sa, že vo väčšine prípadov pôjde o bežné účty, ktorých majiteľmi budú správcovia vkladov s tým, že po vzniku obchodnej spoločnosti sa zmení majiteľ účtu zo správcu vkladu na obchodnú spoločnosť.

S peňažným prostriedkami na osobitnom samostatnom bankovom účte bude môcť správca vkladu nakladať pred vznikom obchodnej spoločnosti len v taxatívne upravených prípadoch. Pôjde o prípady (1) úhrady nákladov súvisiacich so založením a vznikom obchodnej spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy, (2) vrátenia peňažného vkladu alebo jeho časti s úrokom, ak sa upísali akcie prevyšujúce navrhované základné imanie alebo (3) vrátenia peňažného vkladu alebo jeho časti, ak obchodná spoločnosť nevznikne. V ostatných prípadoch pred vznikom obchodnej spoločnosti nebude môcť správca vkladu s uvedenými peňažnými prostriedkami nakladať.

Z pojmu osobitný samostatný bankový účet vyplýva, že v prípade schválenia novely uvedený účet bude možné zriadiť vždy len pre jednu obchodnú spoločnosť. Správca vkladu nebude môcť použiť jeden bankový účet pre viaceré obchodné spoločnosti, ale pre každú obchodnú spoločnosť bude musieť zriadiť samostatný účet. Po schválení novely už nebude možné splatiť peňažný vklad pred vznikom obchodnej spoločnosti k rukám správcu vkladu, ale výhradne na uvedený osobitný samostatný bankový účet. Výška peňažných vkladov do obchodnej spoločnosti, ako aj právna úprava splatenia nepeňažných vkladov zostane aj po novele zachovaná v súčasnej podobe.

Na zmenu v systéme splácania vkladov nadväzuje navrhované nové znenie ust. § 60 ods. 5 Obchodného zákonníka. Podľa súčasnej právnej úpravy je správca vkladu povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi. Po novom by bol povinný spoločníkom pri splatení peňažných vkladov alebo ich častí vydať výpis z účtu v banke, písomné potvrdenie bude vydávať len pri splatení nepeňažných vkladov.

Na základe zmien ust. § 60 Obchodného zákonníka sa navrhuje aj novela vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Podľa navrhovanej novely by sa k návrhom na zápis do obchodného registra malo prikladať písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí len pri nepeňažných vkladoch, pri splatení peňažného vkladu alebo jeho časti by sa mal prikladať výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí.

Podľa navrhovaného znenia ust. § 68 ods. 10 by mohol registrový súd vydať rozhodnutie o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie z dôvodu, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora až po 6 mesiacoch od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie. Súčasné znenie umožňuje registrovému súdu vydať rozhodnutie o zrušení bez likvidácie už po 3 mesiacoch. Dôvodom zavedenia dlhšej lehoty je skutočnosť, že predmetná lehota má slúžiť na ochranu práv a oprávnených záujmov veriteľov obchodných spoločností a poskytnúť im možnosť využiť právne prostriedky na iniciáciu postupov relevantných v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti. Ide o (1) konanie o odporovateľnosti právnych úkonov, (2) konanie o vyslovenie neplatnosti prevodu majetku obchodnej spoločnosti alebo (3) konanie o neplatnosti právneho úkonu, ktorý sa týka majetku obchodnej spoločnosti. Ak veriteľ oznámi v lehote 6 mesiacov iniciáciu niektorého z uvedených konaní, registrový súd podľa ust. § 200e ods. 4 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku preruší konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, aby prebiehajúce konania o nároku neboli zmarené v dôsledku zrušenia a výmazu obchodnej spoločnosti.

Okrem uvedených zmien by mal návrh novely odstrániť niektoré výkladové nejasnosti. Doplnením ust. § 105b o ods. 2 by sa explicitne upravila možnosť zahraničnej osoby založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj v prípade, ak má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Nejasný výklad by malo zmeniť aj navrhované doplnenie ods. 5 § 117, podľa ktorého účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra. Ide o zosúladenie s ust. § 115 ods. 10, podľa ktorého účinky prevodu väčšinového obchodného podielu tiež nastávajú zápisom do obchodného registra.

Zvýšenie základného imania by podľa navrhovanej zmeny ust. § 144 a § 179 ods. 3 písm. b) bolo možné nielen z fondov vytvorených zo zisku, ale aj z iných vlastných zdrojov vytvorených zo zisku, ak ich použitie nie je zákonom ustanovené.

Prechodné ustanovenia návrh novely upravuje v ust. § 768l. Podľa návrhu novely, ak bude spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa budú spravovať predpismi účinnými do 30. novembra 2013.

Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa ust. § 115 ods. 7 prevodom, ktoré sa uskutočnilo pred 1. decembrom 2013, zostanú zachované, ak k podaniu návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v dôsledku rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom dôjde najneskôr do 31. decembra 2013.

Konania o zrušenie spoločnosti alebo družstva podľa § 68 ods. 9, v ktorých došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie pred 1. decembrom 2013, sa dokončia podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. novembra 2013.

Na prevod založeného obchodného podielu, pri ktorom bude záložné právo do obchodného registra zapísané pred 1. decembrom 2013, sa nepoužijú ustanovenia § 115 ods. 5 až 10 Obchodného zákonníka.

Novelizácia sa dotkne aj zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Zákonom o súdnych poplatkoch sa po schválení novely zakotví nárok na zníženie sadzby poplatku o 50 % zo sumy v sadzobníku poplatkov navrhovateľovi, ktorý podal návrh na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa celý návrh na zápis spolu s prílohami podá jednotnému kontaktnému miestu elektronickými prostriedkami.

Zmeniť by sa tiež mala sadzba súdneho poplatku za návrh na prvý zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby zo súčasných 33 Eur na 165 Eur, nakoľko obdobnou sadzou je spoplatňovaný aj úkon pre slovenské fyzické osoby podnikateľov. Podľa znenia zákona o obchodnom registri by po novom mal registrový súd vykonať zápis do obchodného registra v prípade cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností v lehote do 21 dní od podania návrhu na zápis namiesto súčasných 30 dní.

Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra by registrový súd bol po novele povinný odoslať alebo vydať do 2 pracovných dní, nie bez zbytočného odkladu, ako zakotvuje súčasná právna úprava.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....