Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2008

Jednou z právnych úprav, o prijatí ktorej sa v najbližšej dobe bude rozhodovať v NR SR, je návrh novely Obchodného zákonníka. Základné tézy zmien obsiahnutých v tomto návrhu zákona, ktorý bol predložený do NR SR a mal by byť účinný odo dňa 15. januára 2009, Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje práve v tomto vydaní.

Do NR SR bol dňa 29. mája 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely Obchodného zákonníka“ alebo len „návrh zákona„). V návrhu zákona, ktorý je v tomto období v NR SR v prvom čítaní, sa navrhuje účinnosť odo dňa 15. januára 2009.

Cieľom zmien obsiahnutých v tomto návrhu novely Obchodného zákonníka je zjednotenie právnej úpravy týkajúcej sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch a v obchodnoprávnych vzťahoch s tým rozdielom, že v obchodnoprávnych vzťahoch bude favorizovaná dohoda o výške úrokov.

V Obchodnom zákonníku sa návrhom zákona navrhuje novým spôsobom upraviť ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom podľa predmetného návrhu zákona by platilo, že ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, bol by povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak by úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník by bol povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak by záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom by bol spotrebiteľ, bolo by možné dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

Návrh novely Obchodného zákonníka ďalej obsahuje zmenu spočívajúcu vo vypustení ustanovenia § 735 Obchodného zákonníka, ktorý obsahuje osobitnú úpravu výpočtu úrokov z omeškania pre obchodné záväzkové vzťahy s medzinárodným prvkom, ktorá by sa po schválení novonavrhovaného znenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka zjednocujúcim občianskoprávnu a obchodnoprávnu úpravu úrokov z omeškania stala podľa predkladateľa návrhu zákona bezpredmetnou. Na základe takto vykonanej zmeny by sa na obchodné záväzkové vzťahy s medzinárodným prvkom v prípade aplikácie slovenského práva, na použitie ktorého odkáže kolízna norma medzinárodného práva súkromného, resp. aplikáciu ktorého si ako rozhodné právo pre ich zmluvný vzťah strany dohodli, aplikoval § 369 odsek 1 Obchodného zákonníka, ktorý odkáže, s výnimkou prípadu existujúceho špeciálneho dojednania v zmluve, na použitie predpisov občianskeho práva. Predpisy občianskeho práva reprezentuje v prvom rade Občiansky zákonník, a to konkrétne jeho ustanovenie § 517 ods. 2 (text za bodkočiarkou), ktoré odkazuje určenie výpočtu výšky úrokov z omeškania a poplatku z omeškania na vykonávací predpis, a tým je nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V rámci intertemporálnych ustanovení by sa po prijatí tohto návrhu novely Obchodného zákonníka vzťah starej a novej právnej úpravy upravil v ustanovení § 768f Obchodného zákonníka, pričom nová úprava úrokov z omeškania by sa týkala len tých právnych vzťahov, z ktorých by vzniklo omeškanie a ktoré by nastali po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu zákona.

Účinnosť tohto návrhu novely Obchodného zákonníka sa navrhuje odo dňa 15. januára 2009, nakoľko dňa 1. januára 2009 (teda dňom zavedenia eura v SR) nadobúda účinnosť zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „generálny zákon“). O tom, že generálny zákon sa svojou úpravou dotýka okrem množstva právnych úprav aj úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku sme Vás už v bulletinoch ULC Čarnogurský PRO BONO informovali v tých vydaniach, ktoré sa zaoberali novelizáciami Obchodného zákonníka ako aj generálnym zákonom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....