Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o bankách a zákona o cenných papieroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2006

Poslanci do druhého čítania v týchto dňoch posunuli návrh zákona, ktorým sa znovelizuje zákon o bankách. Hlavnou úlohou novej právnej úpravy má byť zdokonalenie kritérií obozretnosti pre banky a ďalšie inštitúcie podnikajúce na jednotnom finančnom trhu v EÚ, pretože tento trh bude kľúčovým faktorom pri presadzovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Novela zákona má reagovať i na nedostatky súčasnej právnej úpravy.Poslanci do druhého čítania v týchto dňoch posunuli návrh zákona, ktorým sa znovelizuje zákon o bankách. Hlavnou úlohou novej právnej úpravy má byť zdokonalenie kritérií obozretnosti pre banky a ďalšie inštitúcie podnikajúce na jednotnom finančnom trhu v EÚ, pretože tento trh bude kľúčovým faktorom pri presadzovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Novela zákona má reagovať na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Hlavným cieľom novely zákona o bankách a zákona o cenných papieroch je, aby požiadavky na vlastné zdroje zodpovedali skutočným rizikám, ktorým sú banky a ďalšie inštitúcie vystavené a aby skupiny poskytujúce finančné služby vo viac ako jednom štáte nepodliehali neúmernému zaťaženiu vyplývajúcemu z viacerých úrovní právnej regulácie a dohľadu.

Novelizované pravidlá obozretného podnikania tiež majú smerovať k posilneniu rizikovej citlivosti, zohľadňovať zníženie rizík vyplývajúce z kontextu, v rámci ktorého vznikli jednotlivé expozície (pohľadávky, aktíva) a zohľadňovať významné pokroky v postupoch merania a riadenia rizík, čo umožní reagovať na inovácie na trhu a prispeje k tomu, aby finančné služby EÚ boli aj naďalej účinné a konkurencieschopné. Z tých istých dôvodov sa spresňujú ustanovenia upravujúce vedenie obchodnej knihy a zavedené pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s úverovými derivátmi a ďalšími finančnými nástrojmi. Do návrhu novely sa transponovala aj smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/25/ES o ponukách na prevzatie, podľa ktorej nová úprava ponúk na prevzatie bude pravdepodobne obsahovať mnohé zmeny, okrem iného aj zásadu, v rámci ktorej sa budú ustanovenia o ponukách na prevzatie vzťahovať len na akcie, dočasné listy a iné prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, obchodované na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte a nové zásady upravujúce podmienky predkladania ponúk na prevzatie. Novo by sa mali upraviť i podmienky, za akých možno využiť právo výkupu (squeeze out) a právo na odkúpenie (sell out).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....