Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2015

Účelom predloženého návrhu novely je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh, zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov alebo štandardizácia režimu finančných zábezpek. V našom článku Vás oboznámime s navrhovanými zmenami.

Návrh novely zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 19. februára 2015. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť dňom 1. júla 2015 okrem zmeny ustanovení § 53 ods. 1 písm. g), § 103, 105,106, 107, 107c a 110 ods. 3, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. októbra 2015. Súvisiace novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii by tiež mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. októbra 2015.

Novela po schválení prinesie viacero zmien týkajúcich sa investičných certifikátov, upravených ust. § 4a. Po novom by sa rozšíril okruh emitentov investičných certifikátov o obchodníka s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej 125.000 Eur alebo obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Po novele by sa tiež zjednodušila úprava náležitostí a zverejňovania emisných podmienok investičných certifikátov. Návrh novely už neuvádza demonštratívny výpočet emisných podmienok, ale určenie emisných podmienok necháva na emitentovi.

Podľa súčasnej právnej úpravy je emitent povinný zverejniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr týždeň pred začiatkom ich vydávania. Po novele by bol povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania, a to na nosiči informácií, webovom sídle emitenta, alebo webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.

Evidenciu emisných podmienok investičných certifikátov by po novom mal viesť Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“). Návrh novely tiež počíta so zavedením premlčacej doby na uplatnenie práva z investičných certifikátov v dĺžke desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.

Zmenou ust. § 28 ods. 3 písm. f) by sa zrušilo ustanovenie o výkone pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi v prípade konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti alebo členskej schôdze družstva, ak má spoločnosť jediného majiteľa ním vydaných akcií alebo v prípade družstva jediného majiteľa družstevných podielnických listov. Z dôvodu prípravy začlenenia Centrálneho depozitára do európskeho systému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi Target 2-Securities (T2S) návrh novely počíta so zmenou údajov evidovaných v registri záložných práv. Podľa nového znenia ust. § 47 ods. 1 písm. f) by register záložných práv namiesto počtu cenných papierov obsahoval údaje o množstve a objeme cenných papierov.

Ďalšou navrhovanou zmenou je doplnenie ust.§ 50 ods. 5, podľa ktorej ak sa záložné právo vzťahuje na zaknihované cenné papiere vymazané z evidencie, bude po novom možné vykonať registráciu zániku záložného práva v registri záložných práv alebo na účte majiteľa aj bez príkazu.

Doplnením ust. § 53a ods. 1 o písmeno g) sa rozšíri okruh osôb oprávnených využiť zjednodušený režim finančných zábezpek o iné právnické osoby, ako sú uvedené v ust. § 53a ods. 1 písm. a) až f), za splnenia podmienok: (1) druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v ust. § 53a ods. 1 písm. a) až d) a f), alebo (2) záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.

Podľa vloženého ods. 5 v ust. § 53a vznikne zmluvné záložné právo podľa ust. § 53a ods. 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, presunom alebo prevodom cenného papiera na účet majiteľa v evidencii centrálneho depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa ust. § 105 ods. 11. Tým nebude dotknutý vznik záložného práva podľa ust. § 45 ods. 6.

Zmluvné záložné právo k cenným papierom by po novom zaniklo presunom alebo prevodom cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený. Na základe iného príkazu by nebol možný presun ani prevod cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa. K zrušeniu obmedzenia predaja podniku centrálneho depozitára alebo jeho časti finančným inštitúciám alebo verejným organizáciám by prišlo účinnosťou nového znenia ust. § 101 ods. 1.

Prevádzkový poriadok centrálneho depozitára by podľa navrhovanej zmeny ust. § 103 ods. 2 písm. b) mal obsahovať určenie právnických osôb, ktorým môže centrálny depozitár zriadiť účet majiteľa. Po novom by sa návrh prevádzkového poriadku a jeho zmeny pred predložením Národnej banke Slovenska mali prerokovať vo Výbore pre členstvo. Po novom by centrálny depozitár mohol na žiadosť majiteľa účtu vyhradiť účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, a to za účelom zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa ust. § 53a ods. 1 až 5. Na vyhradený účet majiteľa by bolo možné nadobudnúť zaknihované cenné papiere len presunom podľa ust. § 18a alebo prevodom podľa ust. § 19Vyhradenie účtu majiteľa by podľa návrhu nebolo možné zrušiť, ak by sa na účte majiteľa nachádzali cenné papiere.

Doplnením ust. § 107 odsekmi 14 až 19 by sa malo posilniť postavenie emitentov zaknihovaných cenných papierov alebo listinných akcií na meno. Podľa uvedených ustanovení by emitent mohol požiadať o presun emisie cenných papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára do registra emitenta v evidencii iného centrálneho depozitára. Povinnosťou centrálneho depozitára, u ktorého má emitent registrovanú emisiu cenných papierov by bolo umožniť taký presun. Emitent listinných akcií na meno by bol tiež oprávnený požiadať o presun vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno centrálny depozitár. Centrálny depozitár by bol povinný umožniť emitentovi zmenu centrálneho depozitára. Presun v obidvoch prípadoch by sa vykonal na základe zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom.

Novým ust. § 107c by sa zaviedol nový inštitút – agent emisie. Agent emisie by na základe zmluvy s emitentom mohol zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitáru a členom centrálneho depozitára (ďalej len „členom“) v rozsahu dohodnutom v zmluve, vrátane podania žiadosti o zriadenie registra emitenta. Centrálny depozitár a jeho člen by boli povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta emisie na ich získavanie splnomocnil emitent. Agentom emisie by podľa návrhu mohol byť člen centrálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo iná právnická osoba určená v prevádzkovom poriadku.

Centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi sú podľa ust. § 109 ods. 1 povinní chrániť údaje vo svojich evidenciách. Ustanovenie § 110 ods. 1 upravuje okruh osôb, ktorým tieto údaje môžu poskytovať. Podľa navrhovaného doplnenia písm. g) v ust. § 110 ods. 1 by uvedené osoby boli povinné poskytnúť údaje o chránených skutočnostiach aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.

Doplnením ust. § 110 ods. 3 by sa mal posilniť plnohodnotný členský princíp v rámci evidencie cenných papierov. Zmenou uvedeného ustanovenia by bolo možné vyžiadanie oprávnených subjektov podľa ust. § 110 ods. 1 a podanie správy vykonať aj elektronicky. Podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní oprávnených subjektov a podaní správy by upravil centrálny depozitár v prevádzkovom poriadku.

Národná banka Slovenska by podľa navrhovaného znenia ust. § 144 ods. 12 ak zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, mohla uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankciu ukončenia nepovolenej činnosti, čo súčasná právna úprava nepripúšťa.

Navrhuje sa tiež zrušiť povinnosť centrálneho depozitára podať príkaz na pozastavenie práva nakladať s jeho akciami pred konaním valného zhromaždenia v prípade, ak má len jedného akcionára, a to zmenou ust. § 146 ods. 2. Ide o obdobnú právnu úpravu ako v prípade obchodníka s cennými papiermi.

Návrh novely zahŕňa tiež novelu zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Novela Občianskeho zákonníka sa navrhuje v súvislosti s právnou úpravou osobitného režimu finančných zábezpek novelou zákona o cenných papieroch a investičných službách. Ustanovenie § 151me ods. 8 by sa novelou doplnilo o písm. g), ktoré by rozšírilo okruh osôb, na ktoré sa použijú ustanovenia § 151me ods. 1 až 7. Po novom by sa ust. § 151me ods. 1 až 7 vzťahovali aj na inú právnickú osobu, ak (1) druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f) a (2) záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.

Novela Obchodného zákonníka by zmenou ust. § 156 ods. 6 zaviedla povinnosť obchodnej spoločnosti bez zbytočného odkladu odovzdať zoznam akcionárov centrálnemu depozitárovi. Malo by ísť o prvý krok v rámci širšej koncepcie úpravy režimu vedenia zoznamu akcionárov.

Ďalším novelizovaným zákonom by mal byť zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Novela by po schválení v ust. § 180 ods. 1 upresnila, že zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát môže byť uzavretá aj podľa cudzieho práva. Pôjde napríklad o zmluvu typu ISDA Master Agreement, ktorá sa obvykle spravuje anglickým právom alebo právom štátu New York alebo o rámcovú zmluvu EFET (obchody s derivátmi energií), ktorá sa zväčša riadi nemeckým alebo anglickým právom.

Novela by tiež rozšírila ochranu zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát. Podľa nového znenia ust. § 180 ods. 3 by začatie reštrukturalizačného konania nemalo žiadne účinky na záverečné vyrovnanie ziskov a strát podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát. Žiadne účinky na záverečné vyrovnanie ziskov a strát nemá podľa súčasnej právnej úpravy len vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....