Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2008

V NR SR sa v súčasnom období nachádza v prvom čítaní návrh novely zákona o dani z príjmov, prijatím ktorej by sa rozšírili existujúce možnosti daňovej asignácie. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o dani z príjmov prinieslo prijatie tejto jeho novely, účinnosť ktorej sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009.

Do NR SR bol dňa 25. septembra 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým by sa zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o dani z príjmov“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorá je v tomto období v NR SR v prvom čítaní, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. januára 2009.

Cieľom predloženého návrhu novely zákona o dani z príjmov je rozšíriť existujúcu možnosť daňovej asignácie, teda možnosti poukázania časti zaplatenej dane z príjmu daňovníkom v prospech inej osoby, prostredníctvom týchto úprav vykonaných v daňovej legislatíve reagovať na nepriaznivú sociálnu situáciu časti dôchodcov a súčasne zvýšiť mieru solidarity zamestnaných detí so svojimi rodičmi.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona v znení, v akom bol predložený do NR SR, by sa možnosť daňovej asignácie rozšírila tak, že daňovník (fyzická osoba), by mal mať možnosť jedenkrát za zdaňovacie obdobie poukázať časť zo svojej odvedenej dane ako príspevok na dôchodok svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, pričom výška takto poukázanej časti dane je v návrhu zákona pre daňovníka limitovaná sumou maximálne 1 750 Sk (58,09 eur) za zdaňovacie obdobie. Rodič by v zmysle predloženého návrhu zákona mohol byť príjemcom časti poukázanej dane ako príspevku na dôchodok aj od viacerých detí (daňovníkov), a to pri dvoch deťoch vo výške maximálne 3 500 Sk (116,18 eur), pri troch deťoch v sume maximálne 5 250 Sk (174,27 eur) atď.. Využitie inštitútu daňovej asignácie by pre daňovníkov bolo dobrovoľné.

Časť zaplatenej dane ako príspevok na dôchodok by na základe tohto návrhu zákona bolo možné rodičovi ako prijímateľovi poukázať až po splnení podmienok spočívajúcich v tom, že (1) daňovník by nemohol mať do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach, (2) zaplatená daň daňovníka by musela byť vyššia alebo sa rovnať poukázanej dani, (3) prijímateľom by musela byť fyzická osoba, ktorá je poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení a je v priamom príbuzenskom vzťahu s daňovníkom, (4) prijímateľ (rodič) by musel mať nárok na výplatu dôchodku v decembri príslušného kalendárneho roka a (5) prijímateľ (rodič) by musel mať bydlisko na území SR.

Keďže správca dane by v prípade schválenia tohto návrhu zákona poukazoval časť zaplatenej dane až v roku 2009, suma poskytovaná prijímateľovi od daňovníka by sa v súvislosti s prechodom SR na menu euro musela prepočítať konverzným kurzom na eurá a zaokrúhliť na eurocenty nahor.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....