Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2007

V minulých dňoch vláda SR predstavila svoj legislatívny zámer, ktorým by mal výrazne zasiahnuť do znenia zákona číslo 455/1991 Zb. živnostenského zákona.Do NR SR bol predložený návrh zákona, ktorý má novelizovať zákon o konkurze a reštrukturalizácii a ktorý podstatne zasahuje do pôvodnej filozofie podávania návrhov na vyhlásenie konkurzu. Táto filozofia spočíva v ochrane podnikateľov pred špekulatívnym podávaním návrhov, keďže podľa súčasnej právnej úpravy je treba, aby mal veriteľ pohľadávku priznanú rozhodnutím súdu alebo doloženú písomným uznaním s úradne osvedčeným podpisom dlžníka.

Cieľom preloženého návrhu zákona je odstrániť reštrikciu na strane veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu. Návrh vychádza z poznania, že veriteľ, ak má pohľadávku priznanú rozhodnutím súdu, nemá záujem riešiť jej uspokojenie iniciovaním konkurzného konania, ktoré predstavuje kolektívne uspokojenie veriteľov, ale rieši jej uspokojenie individuálne, prostredníctvom exekúcie. To však zásadným spôsobom dopadá na uspokojenie ostatných veriteľov a narúša zásadu ich pomerného uspokojenia. Ak veritelia majú záujem blokovať všetok majetok dlžníka (zabrániť dlžníkovi zbavovania sa majetku) a domáhať sa vyhlásenia konkurzu a kolektívneho uspokojenia ich pohľadávok, musia sa najprv domáhať na súde vydania rozhodnutia, to musí nadobudnúť právoplatnosť a až potom môžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Týmto časovo zdĺhavým postupom, ktorého dĺžku veritelia nemôžu ani ovplyvniť, získa dlžník čas na úkony, ktoré môžu mať za následok nižšie uspokojenie ich pohľadávok vo vyhlásenom konkurze. Predpokladať súčinnosť dlžníka v tom zmysle, že by vyšiel v ústrety veriteľom a podpísal uznanie pohľadávky s úradne osvedčeným podpisom, aby ho mohli použiť na vyhlásenie konkurzu, je neprezieravé.

Podľa navrhovanej novely by preto malo platiť, že platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie. V návrhu na vyhlásenie konkurzu by potom bol veriteľ povinný označiť svoju pohľadávku, pre ktorú podáva návrh, a pohľadávku druhého veriteľa a pripojiť k nemu listiny, ktoré preukazujú jeho pohľadávku, ktorá mu zakladá oprávnenie podať návrh. Pohľadávka veriteľa, ktorý podáva návrh, by sa považovala za preukázanú, ak by bola (1) uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo (2) doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu alebo (3) doložená potvrdením audítora, že navrhovateľ pohľadávku eviduje v účtovníctve. V prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, by sa pohľadávka považovala za preukázanú aj (4) potvrdením audítora, že pohľadávka evidovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak ide o navrhovateľa, ktorý je povinný viesť účtovníctvo.

Predkladatelia návrhu novely navrhujú, aby zákon nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....