Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2013

Účelom návrhu novely zákona o mediácii je jej sprístupnenie širšiemu okruhu osôb. Mediácia ako mimosúdny spôsob riešenia sporov predstavuje alternatívu ku klasickému súdnemu sporu. Oproti súdnemu sporu je riešenie sporu prostredníctvom mediácie lacnejšie a rýchlejšie. Navrhovaná novela by mala proces mediácie ešte urýchliť.

Návrh novely zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len „zákon o mediácii“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 31. mája 2013. Účelom návrhu novely je zatraktívnenie mediácie zjednodušením postupu. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť dňom 1. novembra 2013.

Novela by po schválení v Národnej rade Slovenskej republiky zaviedla inštitút drobného sporu. Navrhované ustanovenie § 2 ods. 2 písm. c) definuje drobný spor ako spor, v ktorom hodnota predmetu sporu v čase začatia mediácie neprevyšuje 10 .000 Eur. Pri vypracovaní návrhu novely a definovaní drobného sporu navrhovateľ prihliadal na vymedzenie pojmu drobných sporov v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, avšak odlišne upravil hornú hranicu výšky drobného sporu. Pri úprave hornej hranice výšky sporu vychádzal z praktických skúseností aplikačnej praxe mediátorov.

Podľa súčasného znenia ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o mediácii musia byť podpisy na dohode o začatí mediácie úradne osvedčené. Podľa návrhu novely by mala v prípade drobných sporov platiť výnimka, podpisy na dohode o mediácii by nemuseli byť osvedčené. Predkladateľ návrhu novely uvádza ako dôvod nevyžadovania osvedčenia pri drobných sporoch zefektívnenie a zrýchlenie mediačného konania a zjednodušenie postupu spojenom s podpisovaním dohody o začatí mediácie.

Ďalšou navrhovanou zmenou je odlišná úprava momentu začatia mediácie v prípade drobných sporov. Súčasná právna úprava ustanovuje za začiatok mediácie deň, kedy je dohoda o začatí mediácie uložená v registri listín zriadenom podľa § 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti. Podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o mediácii by sa v prípade drobných sporov mediácia začala dňom uzavretia dohody o začatí mediácie.

Obdobne ako pri klasickej mediácii by aj pri drobných sporoch mohol dohodu o začatí mediácie uzavrieť namiesto osoby zúčastnenej na mediácii jej zástupca. Ak pri podpisovaní dohody o začatí mediácie nebudú prítomné obidve zmluvné strany, dohoda bude uzavretá a mediácia sa začne podpisom poslednej zo zmluvných strán. Uzavretie dohody o začatí mediácie by malo pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Odlišné určenie momentu začatia mediácie pri drobných sporoch by podľa navrhovateľa novely malo priniesť zjednodušenie začatia mediácie. Uvedený postup by najmä, ak je jednou zo strán mediácie spotrebiteľ, urýchlil proces mediácie.

Z praktických skúseností vyplýva, že samotná mediácia je v mnohých prípadoch z dôvodu obštrukcií strán ťažko realizovateľná a povinnosť uložiť dohodu o začatí mediácie do registra listín ešte sťažuje realizáciu mediácie. Možnosť začatia mediácie dňom uzavretia dohody o začatí mediácie však nebude vylučovať dohodu strán mediácie, aby uplatnili súčasný postup a za moment začatia mediácie dohodli uloženie dohody o začatí mediácie do registra listín.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa mediátor môže s osobami zúčastnenými na mediácii písomne dohodnúť, že požiada o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín. Ak by oneskoreným podaním žiadosti o uloženie dohody o začatí mediácie do regsitra listín vznikla škoda, zodpovedá za ňu mediátor, ibaže by preukázal, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa ustanovenia § 4 ods. 2.

Po účinnosti navrhovanej novely by bol mediátor v prípade drobných súporov zodpovedný za škodu spôsobenú oneskoreným uzavretím dohody o začatí mediácie. Išlo by najmä o škodu spôsobenú právnymi účinkami premlčania alebo preklúzie práva. Mediátor by sa mohol zbaviť zodpovednosti za škodu len ak by preukázal, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o mediácii a napriek tomu prišlo k oneskorenému uzavretiu dohody o začatí mediácie.

Mediátor by bol za vzniknutú škodu zodpovedný aj vtedy, ak by osoba zúčastnená na mediácii alebo jeho zástupca preukázal, že podnet na uzavretie dohody o začatí mediácie bol mediátorovi doručený do vlastných rúk v lehote dlhšej ako 60 dní pred uplynutím príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty viažucej sa k uplatneniu práva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....