Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2011

Dňa 19. mája 2011 bol v NR SR prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Účelom zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES.

Dňa 19. mája 2011 bol v NR SR prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Účelom návrhu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Návrh zákona bol následne pridelený gestorskému Výboru NR SR pre sociálne veci na prerokovanie v druhom čítaní, a to v lehote do 27. júna 2011.

Uvedený návrh dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní z hľadiska všeobecného zákazu nelegálneho zamestnávania v rozsahu ustanovenom smernicou 2009/52/ES. Doplňujú sa osoby, na ktoré sa rozširuje doterajší zákaz nelegálneho zamestnávania, a to na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a sankcie podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v súčasnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektoráty práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou kompetencie ústredia a úradu v oblasti kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania prechádzajú na inšpektoráty práce, pričom nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.

Predmetný návrh zákona by pre osobu, ktorá porušila zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, ustanovil povinnosť zaplatiť okrem pokuty aj ďalšie taxatívne ustanovené dodatočné platby. Návrh taktiež upravuje povinnosť hradenia nákladov súvisiacich s administratívnym vyhostením cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný; povinnosť úhrady bude mať v prvom rade jeho nelegálny zamestnávateľ.

Návrh zákona by prvýkrát zasiahol aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého by bolo porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania jednoznačne vymedzené ako závažné porušenie odborných povinností, čím by bola vylúčená možnosť účasti zamestnávateľa na verejnom obstarávaní.

Predložený návrh zákona tiež navrhuje upraviť nové povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny.

Transpozícia smernice 2009/52/ES má byť v súlade s termínom stanoveným v jej čl. 17 ods. 1 vykonaná s účinnosťou najneskôr od 20. júla 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....