Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2009

V NR SR sa dňa 15. apríla 2009 zavŕšil legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorá v prípade jej podpísania prezidentom SR prinesie viaceré zmeny v oblasti koncentrácií podnikateľov, nový spôsob v ukladaní sankcií zo strany Protimonopolného úradu SR a nahradenie súm ustanovených v slovenských korunách sumami v eurách. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentuje zmeny, ktoré by v zákone o ochrane hospodárskej súťaže mala zakotviť táto jeho novela, ktorej účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júna 2009.

Do NR SR bol dňa 14. januára 2009 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým by sa mal zmeniť a doplniť zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže“ alebo len „návrh zákona“).
Návrh novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže bol v tomto období v NR SR prerokovaný a dňa 15. apríla 2009 schválený a z priebehu legislatívneho procesu je zrejmé, že ak bude podpísaný prezidentom SR, tak v zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“ alebo len „zákon“) budú s účinnosťou odo dňa 1. júna 2009 zakotvené viaceré zmeny, a to predovšetkým (1) zmeny v oblasti koncentrácií podnikateľov (návrh zákona predpokladá zaviesť nové procesné inštitúty, ale napríklad aj zmenu výšky obratov účastníkov koncentrácie, na základe ktorých podnikatelia oznamujú koncentrácie Protimonopolnému úradu SR, zrušenie 30-dňovej lehoty na oznámenie koncentrácie, zakotvenie povinnosti oznamovať koncentráciu po oznámení ponuky na prevzatie), (2) novým prvkom v oblasti slovenského súťažného práva by bolo aj zavedenie možnosti oznamovať zámery koncentrácií, teda oznamovať koncentrácie pred uzavretím zmluvy alebo predtým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že zrejmým výsledkom takejto aktivity bude koncentrácia, (3) návrh novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže by mal priniesť aj úpravu novej výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ktorá reaguje na zavedenie povinnosti oznamovať koncentrácie na základe ponuky na prevzatie, (4) návrh zákona predpokladá zmeny aj v oblasti sankčnej politiky Protimonopolného úradu SR (ďalej v texte len „úrad“), pričom pri ukladaní sankcií podnikateľom, resp. právnickým osobám za nepredloženie informácií, podkladov, či za predloženie nepravdivých alebo neúplných informácií a podkladov, by sa doterajší mechanizmus ukladania sankcií podľa zákonom pevne stanovenej sumy zmenil na mechanizmus ukladania sankcií v podobe percentuálneho podielu z obratu podnikateľa a čiastočná úprava by bola vykonaná aj v súvislosti s aplikáciou tzv. programu zhovievavosti („leniency program“), kde by sa pre podnikateľov mala zakotviť možnosť plnej imunity pred sankciami zo strany úradu v prípade predloženia informácií a dôkazov rozhodujúcich pre vykonanie inšpekcie s cieľom získania rozhodujúceho dôkazu o existencii kartelovej dohody, (5) návrh zákona reaguje aj na požiadavku Európskej komisie vyplývajúcu z formálneho oznámenia v začatom konaní pre porušenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej v texte len „Zmluva o ES“) a predpokladá vypustenie ustanovenia § 2 ods. 6 zákona z dôvodu nepresností pri jeho interpretácii, (6) v súvislosti s prechodom SR na jednotnú menu euro obsahuje návrh zákona aj zmeny niektorých ustanovení zákona spočívajúce v úprave súm uvádzaných v slovenských korunách na sumy v mene euro, (7) ostatné zmeny ustanovení zákona obsiahnuté v návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže majú charakter legislatívno-technických úprav, ktoré by súviseli so zmenami spomínanými v predchádzajúcich bodoch.

V návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa predpokladá vypustenie § 2 ods. 6 zákona spolu s poznámkou pod čiarou k odkazu 1a v tomto zákone, a to z dôvodu nepresností pri jeho interpretácii v súvislosti s kompetenciou Protimonopolného úradu SR aplikovať národné a komunitárne právo v regulovaných oblastiach, a tiež z dôvodu, že voči SR bolo zo strany Európskej komisie začaté konanie pre porušenie Zmluvy o ES podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES a rozpor s článkom 10 Zmluvy o ES v spojení s článkami 35 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo dňa 16. decembra 2002 o implementácii pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES, v ktorom Európska komisia požaduje prijať opatrenia s cieľom vyhovieť tomuto formálnemu oznámeniu.

V ustanovení § 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona by mala byť zakotvená nová výška obratov, ktoré musia účastníci koncentrácie dosiahnuť, aby ekonomická transakcia podliehala kontrole úradu. V § 10 ods. 1 písm. a) zákona by tak suma 1 200 000 000 Sk mala byť zvýšená na sumu 46 000 000 eur (1 385 796 000 Sk) a suma 360 000 000 Sk by sa zvýšila na sumu 14 000 000 eur (421 764 000 Sk), v ustanovení § 10 ods. 1 písm. b) zákona by mala byť suma 500 000 000 Sk zvýšená na sumu 19 000 000 eur (572 394 000 Sk) a suma 1 200 000 000 Sk by sa mala zvýšiť na sumu 46 000 000 eur (1 385 796 000 Sk).

V § 10 ods. 9 zákona by mala byť zrušená 30-dňová lehota na podanie oznámenia koncentrácie, pričom podnikateľom by mala byť ustanovená povinnosť oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu, pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po skutočnosti, na základe ktorej došlo ku vzniku koncentrácie a ktorá predstavuje titul vzniku koncentrácie, teda (1) po uzavretí zmluvy, (2) po oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži, (3) po doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi, (4) po dni, kedy Európska komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo (5) po dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie. V ustanovení § 10 ods. 9 zákona by mala byť po novom (6) zakotvená aj povinnosť oznámiť koncentráciu po oznámení ponuky na prevzatie a v spojení s touto úpravou sa navrhuje aj úprava poznámky pod čiarou k odkazu 14a v zákone s odvolávkou na zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Zmena znenia § 10 ods. 9 zákona sa navrhuje aj s prihliadnutím na znenie nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 zo dňa 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách).

S novým znením § 10 ods. 9 zákona by následne súviselo aj doplnenie okruhu subjektov povinných podávať oznámenia koncentrácie o navrhovateľa ponuky na prevzatie v prípade ponuky na prevzatie, ktorá by bola zakotvená v odseku 11 citovaného ustanovenia zákona.

Ustanovením § 10 ods. 10 zákona by sa malo umožniť oznámiť koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 zákona, pričom toto oznámenie koncentrácie by muselo okrem náležitostí podľa § 10 ods. 12 zákona obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu, ktorými podnikatelia ubezpečia úrad o svojom spoločnom zámere uskutočniť navrhovanú koncentráciu, a ktorými preukážu úradu, že ich plán navrhovanej koncentrácie je dostatočne konkrétny, pričom výsledkom tohto zámeru bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu. V súčasnosti platné znenie ustanovenia § 10 ods. 10 zákona, na základe ktorého môžu podnikatelia požiadať úrad o stanovisko k zámeru koncentrácie, by tak malo byť z dôvodu jeho neúčelnosti nahradené.

V ustanovení § 9 zákona by súčasne mal byť doplnený nový odsek 7, podľa ktorého by sa všetky ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú koncentrácií, vzťahovali aj na zámer koncentrácie oznámený úradu, s výnimkou § 10 ods. 9 zákona, pretože v prípade, ak by bol zámer koncentrácie oznámený podľa § 10 ods. 10 zákona, nebude možné viazať podnikateľov povinnosťou podľa § 10 ods. 9 zákona. Doterajší odsek 7 citovaného ustanovenia zákona by sa označoval ako odsek 8.

S novým znením § 10 ods. 10 zákona by súvisela aj úprava, ktorá by mala byť vykonaná v § 10 ods. 12 zákona a ktorou by sa rozšírila povinnosť podávania oznámenia v predpísanom rozsahu aj na prípady oznamovania zámeru koncentrácie.
Ustanovenie § 10 zákona by malo byť ďalej doplnené o nový odsek 16, ktorým by bola zakotvená zákonná výnimka zo všeobecného zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie pre ustanovené typy koncentrácií a súčasne by mali byť upravené aj podmienky pre uplatnenie tejto výnimky, pričom tieto podmienky by museli byť splnené kumulatívne. Na základe § 10 ods. 16 zákona by tak malo platiť, že zákazom podľa § 10 ods. 14 zákona rovnako nie je dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov, ktorými sa získa kontrola podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona od rôznych subjektov za predpokladu, že (1) takáto koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa § 10 ods. 9 zákona a (2) nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi, alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa § 10 ods. 17 zákona.

V prípade, ak by podmienky uvedené vyššie v bodoch (1) a (2) neboli splnené kumulatívne, teda že táto koncentrácia nebude bezodkladne oznámená úradu a súčasne, že podnikateľ nebude do právoplatného rozhodnutia o tejto koncentrácii vykonávať hlasovacie práva spojené s cennými papiermi, pokiaľ tak nerobí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa § 10 ods. 17 zákona a podnikateľ by napríklad začal vykonávať hlasovacie práva spojené s predmetnými cennými papiermi, výnimka by zanikla, a to od začiatku. Navrhované znenie § 10 ods. 16 zákona zohľadňuje znenie nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 zo dňa 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách).

Doterajšie odseky 16 a 17 v ustanovení § 10 by po podpísaní tohto návrhu zákona prezidentom SR boli v zákone označené ako odseky 17 a 18, pričom so zmenou v označení odsekov by súvisela aj legislatívna úprava vykonaná v § 10 ods. 18 zákona a v § 38 ods. 2 zákona a v spojení s novou úpravou, ktorá by mala byť obsiahnutá v § 10 ods. 16 zákona, sa navrhuje aj úprava poznámky pod čiarou k odkazu 16a v zákone s odvolávkou na zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a na zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Legislatívna úprava by mala byť vykonaná aj v ustanovení § 6 ods. 5 zákona, v ktorom by sa nahradením slova „Komisia“ slovami „Európska komisia (ďalej len „Komisia“) zaviedla len iná legislatívna skratka.

V súvislosti s prechodom SR na menu euro obsahuje návrh zákona aj ustanovenia, na základe ktorých by sumy uvedené v slovenských korunách mali byť nahradené sumami v eurách, a to v § 38 ods. 1 zákona by sumu 10 000 Sk nahradila suma „330 eur“ a sumu 10 000 000 Sk suma „330 000 eur“, ďalej v ustanovení § 38 ods. 3 zákona by sumu 2 000 000 Sk nahradila suma „66 000 eur“ a v § 38 ods. 6 zákona by mala byť suma 100 000 Sk nahradená sumou „3 300 eur“.

V § 38 ods. 5 zákona by v súčasnosti zakotvená pokuta ustanovená pevnou sumou vo výške 5 000 000 Sk mala byť nahradená, a to novým spôsobom ukladania pokút podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré nesplnia povinnosť predložiť úradu v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, alebo predložia nepravdivé alebo neúplné podklady alebo informácie, alebo neumožnia ich preverenie alebo vstup podľa § 40 zákona, a to do výšky 1% z celkového obratu podnikateľa alebo právnickej osoby za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. V predmetnom ustanovení zákona by mala byť súčasne ustanovená aj výška pokuty do 330 000 eur (9 941 580 Sk), ktorú by bolo možné uložiť v prípadoch, ak podnikateľ (1) dosiahol obrat do 330 eur (9 941,58 Sk), alebo (2) nemal žiadny obrat, alebo (3) ak sa podnikateľom dosiahnutý obrat nedá vyčísliť. Cieľom návrhu zákona je novou úpravou sankcií zohľadniť nielen závažnosť porušenia povinností či „veľkosť“ podnikateľa, ale i znenie článku 23 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo dňa 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES.

V § 38 ods. 11 písm. a) zákona by sa po podpísaní návrhu zákona prezidentom SR mali rozšíriť podmienky, ktoré podľa § 38 ods. 11 písm. a) zákona musia byť alternatívne splnené pre neuloženie pokuty podľa tzv. programu zhovievavosti, pričom úprava obsiahnutá v návrhu zákona umožňuje podnikateľovi predložiť z vlastného podnetu aj také informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie podľa § 22 ods. 2, 3 alebo 4 zákona, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz o porušení § 4 zákona alebo osobitného predpisu (článok 81 Zmluvy o ES). Účelom tejto úpravy je rozšírenie možnosti neuložiť pokutu tým podnikateľom, ktorí nedisponujú rozhodujúcimi dôkazmi o porušení zákona, ale môžu označiť konkrétne miesto, kde úrad takéto dôkazy získa.

Návrh zákona v prípade jeho podpísania prezidentom SR zakotví v zákone v novom § 44b prechodné ustanovenia, na základe ktorých by sa mali právne vzťahy vzniknuté do účinnosti návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, teda do dňa 31. mája 2009, spravovať podľa doterajších predpisov, ďalej konania začaté do dňa 31. mája 2009 by sa dokončili podľa doterajších ustanovení zákona a na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov by sa použili ustanovenia návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže vtedy, ak by boli pre podnikateľa priaznivejšie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....