Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o ochrane nefajčiarov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2013

Podľa navrhovanej novely zákona o ochrane nefajčiarov by sa zákaz fajčenia rozšíril aj na elektronické cigarety a rastlinné cigarety. Po schválení novely by bolo zakázané fajčiť aj v obchodných domoch, spoločných stravovacích zariadeniach, kde sa dovážajú už pripravené pokrmy alebo v nekrytých športových zariadeniach. Návrh novely tiež počíta so zvýšením sadzieb pokút za nedodržanie zákazu fajčenia.

Vládny návrh novely zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov (ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“) je v súčasnej dobe v štádiu prvého čítania v Národnej rade SR. Po schválení by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2013.

Zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. bol prijatý za účelom ochrany nefajčiarov pred negatívnymi účinkami fajčenia a iného spôsobu užívania tabaku. Súčasne čiastočne chráni aj samotných fajčiarov pred negatívnymi dopadmi fajčenia. Výraznejšie zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov priniesla novela č. 87/2009 Z. z., ktorá zaviedla povinnosť stavebne oddeliť v zariadeniach spoločného stravovania fajčiarske časti od nefajčiarskych. Súčasné znenie ustanovenia § 2 ods. 4 písm. i) zákona o ochrane nefajčiarov definuje zariadenie spoločného stravovania ako zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Predmetná novelizácia sa preto nedotkla podnikov, kde sa podávajú len nápoje, alebo kde sa dovážajú už pripravené pokrmy. Novela by uvedené mala zmeniť a zákaz by po novom platil aj v zariadeniach, v ktorých sa podávajú pokrmy pripravené alebo vyrobené v inom zariadení.

Návrh novely tiež precizuje, že stavebné oddelenie fajčiarskej časti od nefajčiarskej by malo byť vykonané tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Priestor pre nefajčiarov by po novom mal byť umiestnený pri vstupe do zariadenia. Fajčiarsky priestor nebude možné zriadiť v zariadeniach spoločného stravovania, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objektov upravených v ustanovení § 7 ods. 1 písm. a) až g), i) a j). Jedná sa napríklad o zariadenia spoločného stravovania na verejných letiskách, zdravotníckych zariadeniach alebo obchodných domoch.

S uvedenou zmenou súvisí aj ďalšia navrhovaná zmena. Doplneným ustanovením § 2 ods. 4 písm. n) novela zavedie nový pojem pokrm, ktorým by bola upravená potravina určená na bezprostredné požívanie. Definícia uvedeného pojmu je dôležitá z dôvodu určenia, ktorý podnik sa považuje za zariadenie spoločného stravovania. Uvedená definícia pokrmu vychádza z ustanovenia § 4 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Pokrmy v zmysle uvedeného právneho predpisu sú súčasťou jedla a tvoria jeho zostavu (napr. obedné menu). Môže sa jednať o tepelnú úpravu alebo úpravu za studena, napríklad zákusky alebo zmrzlinové poháre. Za pokrm sa nepovažujú potraviny určené na bezprostredné požívanie v nezmenenom stave ako napríklad oriešky, čipsy, tyčinky a podobne. Z uvedeného vyplýva, že podniky, kde sa podávajú napríklad len nápoje a oriešky alebo čipsy sa nebudú považovať za zariadenie spoločného stravovania.

Návrh novely definuje aj ďalšie pojmy. Podľa navrhovaného ustanovenia § 2 ods. 4 písm. k) sa za výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, považujú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením. Jedná sa napríklad o elektronické cigarety alebo výrobky s obsahom sušených rastlín, ktoré sa užívajú fajčením. S uvedeným ustanovením úzko súvisí aj navrhované nové znenie ustanovenia § 2 ods. 4 písmeno e) v zmysle ktorého sa za škodlivé látky pokladajú okrem látok z dymu a dechtu aj látky obsiahnuté vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Uvedenými zmenami by sa pojem zákaz fajčenia rozšíril aj o elektronické cigarety a rastlinné cigarety.

Doplneným ustanovením § 2 ods. 4 písm. l) sa definuje pojem obchodný dom ako vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. Úradnou budovou by v zmysle navrhovaného ustanovenia § 2 ods. 4 písm. m) bol vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý slúži alebo je určený na plnenie úloh orgánov verejnej moci.

Podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 7 ods. 1 písmená e) až h) by sa mal zákaz fajčenia rozšíriť aj na obchodné domy a všetky športové zariadenia. Fajčiť v obchodných domoch by sa po novom mohlo len vo fajčiarňach. Fajčiarne v obchodných domoch by však nemohli byť umiestnené v priestoroch určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru. Fajčiarne by po novom mohli byť zriadené aj v úradných budovách. Zákaz fajčenia v športových zariadeniach v súčasnosti platí len v tých zariadeniach, ktoré sú kryté, po novom by sa zákaz rozšíril aj na nekryté športové zariadenia. Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých odo dňa účinnosti navrhovanej novely platí zákaz fajčenia, budú povinní do 31. decembra 2013 vyvesiť na viditeľnom mieste zariadenia bezpečnostné a zdravotné označenie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 budú povinní na viditeľnom mieste umiestniť oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní zákona o ochrane nefajčiarov.

Znenie dodatočných varovaní na tabakových výrobkoch upravených ustanovením § 4 ods. 4 by sa po novom malo zmeniť na základe transpozície smernice Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov. Súčasným znením dodatočného varovania by spotrebiteľské balenia tabakového výroku mohli byť označované najneskôr do 27. marca 2014, uvádzanie uvedeného označenia na výrobok by bolo možné do 28. marca 2016.

Novela by po schválení v NR SR zaviedla zvýšenie dolnej hranice a hornej hranice pokuty ukladanej orgánmi verejného zdravotníctva fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. V zmysle nového znenia ustanovenia § 10 ods. 7 by namiesto súčasného rozmedzia pokút od 331 Eur do 3.319 Eur bolo možné uložiť pokutu od 500 Eur do 15.000 Eur.

V zmysle navrhovanej novelizácie zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa by podľa nového § 5 ods. 3 mohla Slovenská obchodná inšpekcia na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej osoby vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov za prítomnosti maloletej osoby. Uvedené ustanovenie by odstránilo problémy pri vykonávaní kontroly.

V súčasnej dobe je v prvom čítaní v NR SR aj ďalší návrh novely zákona o ochrane nefajčiarov. Podľa navrhovaného doplnenia ustanovenia § 7 ods. 4 by sa za zákaz fajčenia považoval aj zákaz fajčenia v spoločných častiach bytového domu a v spoločných zariadeniach bytového domu, o ktorom rozhodne (1) schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo zhromaždenie podľa osobitného zákona, (2) obec, ak sa jedná o nájomný bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve, alebo (3) bytové družstvo podľa osobitného zákona, ak sa jedná o bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve. Podľa uvedeného návrhu by bolo možné za porušenie uvedeného zákazu uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 331 Eur. Účinnosť novely sa navrhuje dňom 1. júna 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....