Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o službách zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2014

Cieľom návrhu novely zákona o službách zamestnanosti je samostatne upraviť podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy ešte neboli zamestnaní. Novela by tiež mala upraviť niektoré problémy vznikajúce v praxi a spresniť niektoré pojmy.

Návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „návrh novely“) bol do NR SR doručený dňa 21. augusta 2014. Zákon by po schválení mal nadobudnúť účinnosť dňom 1. január 2015.

Hlavným cieľom predloženého návrhu novely je riešiť situáciu mladých ľudí, ktorí ešte neboli zamestnaní. Navrhovaným riešením je zavedenie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (ďalej len „príspevok“) doplneným ust. § 51a. Podľa uvedeného ustanovenia by mohol poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príspevok zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je (1) občanom mladším ako 25 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, alebo (2) občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov. Príspevok by mohol úrad poskytnúť za podmienky, že (1) uchádzač o zamestnanie pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemal pravidelne platené zamestnanie, (2) pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, (3) na zamestnanie uchádzača o zamestnanie už nebol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa ustanovenia § 50, § 50j, § 56a alebo § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a (4) zamestnávateľ písomne požiada o príspevok.

Vytvorenie pracovného miesta definuje navrhované ust. § 51a ods. 4 ako zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak by však nedošlo k uvedenému zvýšeniu počtu pracovných miest, bude zamestnávateľ povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Zamestnávateľ by po novom mal povinnosť zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, a to najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak by pracovné miesto nezachoval, bol by podľa návrhu novely povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Príspevok by sa mal poskytovať na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Povinnými náležitosťami dohody by podľa návrhu novely mali byť (1) identifikačné údaje účastníkov dohody, (2) charakteristika pracovného miesta alebo pracovných miest a informácia, že ide o vytvorené pracovné miesto alebo pracovné miesta, (3) počet, profesijná a kvalifikačná štruktúra zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času, (4) dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest, (5) výška príspevku, jeho špecifikácia a spôsob úhrady, (6) podmienky poskytovania príspevku, (7) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok, (8) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku, (9) povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody, (10) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru, (11) záväzok zamestnávateľa zachovať vytvorené pracovné miesto alebo pracovné miesta na ustanovené obdobie, (12) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní a (13) ďalšie dohodnuté náležitosti.

Podľa ust. § 51a ods. 2 navrhovanej novely by sa príspevok mal poskytovať mesačne vo výške (1) v okresoch Bratislavského kraja v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, (2) v okresoch iného ako Bratislavského kraja s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a (3) v okresoch iného ako Bratislavského kraja s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Uvedená výška príspevku by bola platná pri pracovnom pomere dohodnutom na ustanovený týždenný pracovný čas, pri dohode kratšieho týždenného pracovného času by sa výška príspevku pomerne krátila. Príspevok má podľa návrhu novely poskytovať úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Okrem uvedenej zmeny je obsahom návrhu novely aj úprava ďalších ustanovení zákona o službách zamestnanosti. Navrhovaná zmena ust. § 8 ods. 1 písm. a) by zmenila definíciu absolventa školy. Po novom by sa podmienka, že osoba nemá pravidelne platené zamestnanie vzťahovala na celé obdobie od získania vzdelania a nie len na obdobie bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ako zakotvuje súčasná právna úprava.

Okruh programov vzdelávania a prípravy na trh práce upravený ust. § 44 ods. 7 by sa po novom rozšíril o ďalší program vzdelávania. Išlo by o doplnenie písm. e) v uvedenom ustanovení, ktoré by doplnilo možnosť vzdelávania o program vzdelávania na získanie praktických skúseností.

Novela by mala priniesť aj zjednotenie právnej úpravy výberu dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. Kým súčasné znenie ust. § 47 ods. 5 podriaďuje výber predmetného dodávateľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (obchodná verejná súťaž) alebo zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, po novom by mal výber dodávateľa prebiehať len podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oproti súčasnej právnej úprave by sa navrhovanou úpravou v ust. § 50j ods. 1 spresnilo vymedzenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorých môže úrad zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia evokuje možnosť poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na účely podpory zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je starší ako 50 rokov a zároveň spĺňa aj podmienku nízkej kvalifikácie. Nakoľko nebolo zámerom zákona upraviť uvedené podmienky kumulatívne, po novele by malo byť zo znenia uvedeného ustanovenia zrejmé, že stačí ak znevýhodnený uchádzať o zamestnanie spĺňa jednu z uvedených podmienok.

Návrh novely doplneným ust. § 72v upravuje prechodné ustanovenia. Podľa predmetného ustanovenia by sa pri poskytovaní príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na základe dohody o absolventskej praxi podľa ust. § 51, ktorá bola uzatvorená pred dňom 1. január 2015, postupovalo podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2014. Výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa ust. § 47, ktorý sa začal pred dňom 1. január 2015, by sa dokončil podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....