Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2014

Vládny návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch by mal podľa dôvodovej správy prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov najmä prostredníctvom zavedenia povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. O ďalších pripravovaných kľúčových zmenách sa dočítate v našom článku.

Dňa 31. októbra 2014 bol do Národnej rady SR vládny návrh novely zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Po schválení návrhu novely zákona sa zavedie proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a nahradí sa proces zápisu do registra veriteľov povoľovacím konaním. Súčasne sa zavedie licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery, ktorých rozsah je zákonom vymedzený.

Súčasné znenie zákona ukladá spotrebiteľovi povinnosť poskytnúť veriteľovi na účely posúdenia schopnosti splácania spotrebiteľského úveru potrebné údaje. Veriteľ má povinnosť posúdiť aj na základe uvedených údajov schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. V nadväznosti na uvedené sa novelou do zákona zavedie povinnosť veriteľa, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu ako aj banky, zahraničnej banky a pobočiek zahraničných bánk nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „register“) a posudzovať poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe získaných informácií. Registre budú neverejné.

Za týmto účelom sa ust. § 7 dopĺňa odsekmi 3 až 17, ktoré komplexne upravujú predmetnú problematiku. Veritelia budú po novele povinní na účely poskytovania spotrebiteľských úverov poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch aspoň do jedného elektronického registra. Veritelia budú po novele povinní s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať príslušné údaje, podľa doplneného odseku 6 aj bez súhlasu spotrebiteľa, za podmienok určených prevádzkovateľom registra. Bude povinnosťou prevádzkovateľov registrov oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie registra a s tým súvisiace skutočnosti. Register budú zakladať veritelia a viesť prevádzkovatelia.

Veritelia budú po novele povinní aj bez súhlasu spotrebiteľa poskytnúť do registra identifikačné údaje o každom spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril zmluvu o spotrebiteľskom úver do jedného mesiaca od uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Doplnený odsek 11 do predmetného ustanovenia určuje, ktorým orgánom a orgánom štátnej správy bude možné po ich písomnom vyžiadaní poskytnúť údaje z registra za účelom kontroly, verifikácie, dohľadu, štatistiky a príslušných postupov alebo konaní.

Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa uchovávajú v registri päť rokov od zániku záväzkov spotrebiteľa zo spotrebiteľských zmlúv voči veriteľovi. Spotrebiteľ má právo bezodplatne raz ročne požiadať prevádzkovateľa registra o poskytnutie (1) menovitého zoznamu osôb, ktorým boli z registra poskytnuté údaje o ňom a (2) zoznamu údajov, ktoré sú vedené v príslušnom registri o ňom a o jemu poskytnutých spotrebiteľských úveroch.

Dôsledkom plánovaného zavedenia povoľovacieho procesu bude zrušenie súčasného registra veriteľov a následné zavedenie zoznamu veriteľov a iných veriteľov, ktorí získajú povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a povolenie pre iných veriteľov. Zoznamy budú ako verejné zoznamy zákonom vymedzených informácií o veriteľoch a iných veriteľoch zverejňované na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Podrobnosti o zverejňovaných údajoch stanovuje doplnené ust. § 8a. Zoznamy sú založené na princípe formálnej publicity, ktorá vyjadruje verejnú prístupnosť údajov bez potreby preukázania právneho dôvodu. Zverejnenie informácií má výlučne deklaratórnu funkciu.

Národná banka Slovenska by mala byť po novom orgánom dohľadu nad spotrebiteľskými úvermi, tohto času má uvedenú kontrolnú právomoc Slovenská obchodná inšpekcia, po novele ju stratí.

ust. § 9 ods. 2 písm. d) sa k náležitostiam zmluvy o spotrebiteľskom úvere dopĺňa ako povinná náležitosť dátum narodenia a rodné číslo. Doplnené písm. aa) do uvedeného odseku zavedie povinnosť uvádzania slovného spojenia „spotrebiteľský úver“ do spotrebiteľskej zmluvy v príslušnom gramatickom tvare. Podľa dôvodovej správy ide o reakciu na potreby praxe, z ktorej vyplýva nežiaduce konanie pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv so spotrebiteľom a ich následné obchádzanie prostredníctvom Obchodného zákonníka.

Doplnený odsek 3 do ust. § 11 zavedie dôsledok neoprávneného uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Ak osoba v zmluve o spotrebiteľskom úvere označená ako veriteľ neoprávnene poskytne spotrebiteľský úver bez povolenia, uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere bude absolútne neplatná. Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie, osoba v neplatnej spotrebiteľskej zmluve označená ako veriteľ, je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sa nedohodnú inak.

Kľúčovou zmenou, ktorú novela zákona plánuje zaviesť, je povoľovacie konanie na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Komplexne pôjde o úpravu v zmysle ust. § 20 a nasl.

Veriteľ bude oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to v závislosti od udeleného povolenia (1) bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa ust. § 20a alebo (2) v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa ust. § 20b, limitovanom objemom ročne poskytnutých spotrebiteľských úverov.

O udelení povolenia rozhodne Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť predloží žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery (ďalej len „žiadateľ“). Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti.

Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery Národná banka Slovenska udelí na neurčitý čas, ak nebude na základe žiadosti o povolenie takéto povolenie udelené na určitý čas. Povolenie nebude prevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo na inú právnickú osobu a tiež neprechádza na právneho nástupcu.

Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Veriteľ je povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať o každej zmene a všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.

Veriteľ bude povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra na základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť. Veriteľ bude tiež povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti alebo právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo musí byť založený za účelom zápisu akciovej spoločnosti alebo za účelom zápisu spoločnosti s ručením obmedzenými do obchodného registra a musí preukázať (1) zriadenie dozornej rady, (2) splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500.000 Eur, (3) prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov, (4) odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, (5) vhodnosť právnickej osoby, (6) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov, (7) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou, (8) právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, (9) umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, (10) mať vytvorený reklamačný poriadok.

Ďalšie bližšie podmienky a pojmové vymedzenia horeuvedených podmienok podrobne upravujú ďalšie odseky doplneného ustanovenia.

Doplnené ust. § 20b komplexne určuje podmienky žiadateľov o povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu. Obmedzený rozsah znamená, ak celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí sumu 10.000 Eur. Pokiaľ je žiadateľom právnická osoba, bude potrebné splniť v zásade obdobné podmienky uvedené v predošlom odseku s drobnými výnimkami.

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery bude musieť žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou preukázať (1) spôsobilosť na právne úkony, (2) bezúhonnosť, (3) odbornú spôsobilosť, (4) dôveryhodnosť, (5) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov, (6) vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5.000 Eur a ďalšie peňažné prostriedky určené na poskytovanie spotrebiteľských úverov, (7) prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov a (8) mať vytvorený reklamačný poriadok.

V zmysle obmedzeného rozsahu, celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledných 12 kalendárnych mesiacov nesmie prekročiť sumu 10.000 Eur, a to každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Do celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov sa započíta len výška poskytnutého spotrebiteľského úveru dohodnutého v zmluve o spotrebiteľskom úvere bez odplaty.

Ak veriteľ celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí uvedenú sumu, bude povinný podať žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa ust. § 20 ods. 1 písm. a) do 30 kalendárnych dní odo dňa prekročenia celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov, inak mu povolenie zanikne.

Podľa doplneného ust. § 20c povolenie zanikne (1) dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia, (2) dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok veriteľa pre nedostatok majetku, (3) dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska, (4) uplynutím lehoty, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti do obchodného registra, (5) posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a nepodal žiadosť o povolenie, (6) veriteľovi, ktorý má udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ak mu Národná banka Slovenska udelí povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a).

Národná banka Slovenska podľa návrhu novely môže odobrať povolenie veriteľovi, ak (1) bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie, (2) veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské úvery, (3) nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia, (4) veriteľ marí výkon dohľadu.

Národná banka Slovenska podľa návrhu novely odoberie povolenie veriteľovi, ak (1) bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie, (2) sankcie neviedli k náprave zistených nedostatkov u veriteľa, (3) veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa, (4) veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.

Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle. Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.

Podľa plánovaného novelizovaného ust. § 23, dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov, je príslušná Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov (1) uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, (2) uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3.000 Eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 7.000 Eur; veriteľovi, ktorý je právnickou osobou, pokutu do 70.000 Eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 140.000 Eur, (3) uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, (4) obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov, (5) odobrať veriteľovi povolenie.

Národná banka Slovenska je podľa návrhu novely zákona príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok.

Vedúcemu organizačnej zložky bude možné uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, bude veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie bude možné uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.

V prípade, že v Národnej rade SR dôjde k schváleniu návrhu, novelizovaná podoba zákona vstúpi do účinnosti dňa 01. apríla 2015. Veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa zákona účinného do 31. marca 2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky najneskôr do dňa 31. augusta 2015. Ak budú veritelia chcieť poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. auguste 2015, budú povinní podať žiadosť o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015, najneskôr do 31. mája 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....