Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o vysielaní a retransmisii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2008

V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prináša informácie, aké zmeny by prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júla 2008.

Do NR SR bol dňa 24. apríla 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii“ alebo len „návrh zákona„). V návrhu zákona, ktorý v tomto období postúpil v NR SR do druhého čítania, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. júla 2008.

Návrh zákona by mal upraviť podmienky pre opakované odvysielanie, časový rozsah záznamov z významných podujatí a mal by riešiť aj otázku predlžovania licencií vysielateľom, ktoré vznikli v súvislosti s prechodom na digitálne televízne vysielanie.

Súčasný zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o vysielaní a retransmisii“ alebo len „zákon“) nerieši kolízie záujmov držiteľov výhradných vysielacích práv na vysielanie športových, kultúrnych či iných podujatí a záujmov vysielateľov, ktorí majú záujem odvysielaním záznamu informovať o týchto podujatiach. Na základe tohto návrhu zákona by mal byť vysielateľ oprávnený odvysielať ten istý záznam z podujatia, ku ktorému má iný vysielateľ výhradné vysielacie práva, aj opakovanie, najdlhšie však počas 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu. Po uplynutí tejto doby by opakované odvysielanie záznamu malo byť možné iba v prípade, ak by sa obsah tohto záznamu priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá by bola predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.

Možnosť opakovane odvysielať ten istý záznam z podujatia, ku ktorému má iný vysielateľ výhradné vysielacie práva, je zásahom do výhradných práv vysielateľa, preto by návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii mal takýto zásah umožniť len v rozsahu nevyhnutnom na informovanie verejnosti a z tohto dôvodu sa v návrhu zákona ustanovuje časový rozsah záznamu, ktorý nesmie pri odvysielaní presiahnuť 90 sekúnd. Zákon o vysielaní a retransmisii v súčasnosti tento časový rozsah ohraničuje na dobu 3 minút.

Návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii rieši aj úpravu platnosti licencií. Licencia na vysielanie televíznej programovej služby sa v súčasnosti udeľuje na 12 rokov a licenciu možno predĺžiť iba raz, a to o 12 rokov. Návrh zákona o vysielaní a retransmisii by mal zakotviť rovnosť podmienok pre vysielateľov, a to doplnením § 52 zákona o nový odsek 7, na základe ktorého by mali byť licencie pre vysielateľov televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako 12 rokov považované za licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené o 12 rokov, pričom týmto doplneným ustanovením by nebolo dotknuté časové obmedzenie využívania analógových frekvencií podľa osobitných predpisov (napríklad podľa § 67 zákona o digitálnom vysielaní, ktorým je vzhľadom na proces prechodu na digitálne televízne vysielanie a stanovenie podmienok tohto prechodu platnosť licencií na analógové televízne vysielanie časovo obmedzená).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....