Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2012

Novela zákona o zamestnanosti by po schválení rozšírila možnosť poberať aktivačný príspevok na dlhodobo nezamestnaného aj štátnym podnikom. Súčasne navrhuje rozšíriť možnosť poberania aktivačného príspevku aj na ďalšie práce. Navrhovanou novelou by mohlo dôjsť k zrušeniu časového obmedzenia vykonávania aktivačných prác.

Poslanecký návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „návrh novely“) bol do NR SR doručený dňa 8. novembra 2012. Účelom návrhu novely je rozšíriť možnosť aktivácie poberateľov dávky v hmotnej núdzi aj cez vykonávanie menších služieb pre podniky vo vlastníctve štátu. Účinnosť novely sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Súčasné znenie ustanovenia § 52 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. umožňuje poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť (ďalej len „aktivačný príspevok“) obci alebo samosprávnemu kraju. Aktivačná činnosť je činnosť vykonávaná formou menších obecných služieb alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, ktorej účelom je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Uvedený príspevok je dvojzložkový, pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Náklady obce alebo samosprávneho kraja pozostávajú napríklad z nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie alebo úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov.

Podľa navrhovanej novely by sa rozšírilo poskytnutie aktivačného príspevku aj pre štátne podniky. V súčasnosti má Slovenská republika 100% podiel v 20 štátnych podnikoch, a to napr.: Agrokombinát Nitra, š.p., Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Lesopoľnohospodársky majetok, š.p., Letové prevádzkové služby SR, š.p., Moldavský recyklačný podnik, š.p., Rudné Bane, š.p., Montostroj, š.p., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Slovthermae, š.p., Mincovňa Kremnica, š.p., Národný žrebčín Topoľčianky š.p., Závodisko, š.p.. Uvedeným podnikom sa podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 52 ods. 4 bude môcť poskytnúť aktivačný príspevok na vykonávanie prác dlhodobo nezamestnaného občana, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.

Podľa súčasného znenia ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) sú menšie obecné služby pre obec organizované obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec. Jedná sa o formu aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok, ďalej tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, či podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a iných činností v sociálnej oblasti. Rovnako sú zahrnuté rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a aj rozvoj a podpora komunitnej činnosti. Návrh novely uvedené činnosti rozširuje o pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.

Menšie služby pre samosprávny kraj definuje ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti ako formu aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác. Uvedené práce sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. Obdobne ako pri menších obecných službách by novelou mal byť rozšírený účel vykonávaných prác. Vykonávané práce by v zmysle novely mali byť rozšírené o práce, ktoré sú určené na zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti.

Okrem rozšírenia účelu vykonávaných prác návrh novely zahŕňa aj upravenie rozsahu vykonávania prác dlhodobo nezamestnaným. Podľa súčasnej právnej úpravy je na získanie aktivačného príspevku dlhodobo nezamestnaný povinný vykonávať prácu nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Po novom by mala byť uvedená práca vykonávaná v rozsahu minimálne 16 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala. Uvedený rozsah predstavuje 2 dni po 8 hodín práce. Uvedenou zmenou by mal byť určený minimálny rozsah prác a nie maximálny rozsah, ako je to upravené v súčasnom znení § 52 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Uvedenou úpravou by sa zrušilo časové obmedzenie vykonávania uvedených prác.

Navrhované znenie § 52 ods. 8 upravuje, že štátny podnik bude môcť požiadať miestne príslušný úrad práce o zoznam dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorých vedie v evidencii a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Miestne príslušný úrad práce je úrad v rámci územného obvodu štátneho podniku alebo odštepného závodu, kde sa majú vykonávať aktivačné práce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....