Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela Zákonníka práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2008

V NR SR je v tomto období v druhom čítaní návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Zákonníka práce. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prináša informácie, aké zmeny by do Zákonníka práce prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá dňom jeho vyhlásenia.

Do NR SR bol dňa 5. marca 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Zákonníka práce (ďalej v texte len „návrh novely Zákonníka práce“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu zákona, ktorý je v tomto období v NR SR v druhom čítaní, sa navrhuje účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

V úprave rovnomerného rozvrhnutia pracovného času obsiahnutej v ustanovení § 86 Zákonníka práce sa zmenou v jeho odseku 3 navrhuje umožniť zamestnávateľom flexibilnejšie rozvrhnutie pracovného času aj pri jeho rovnomernom rozvrhnutí tak, aby zamestnávatelia mali možnosť rozvrhnúť pracovný čas výnimočne aj na šesť pracovných dní v týždni po sebe s tým, že zamestnancom sa garantuje nepretržitý odpočinok v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu.

V návrhu novely Zákonníka práce sa ďalej navrhuje zmena aj v úprave nepretržitého odpočinku v práci, v zmysle ktorej sa pre prípad, že povaha práce alebo podmienky prevádzky zamestnávateľovi neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa § 93 ods. 1 až 3 Zákonníka práce, navrhuje, aby mal zamestnávateľ možnosť zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, že zamestnancovi poskytne minimálny nepretržitý odpočinok v týždni v rozsahu 35 hodín, pričom 24 hodín tohto odpočinku by malo byť určených na nedeľu a jeho zvyšná časť na sobotu alebo pondelok.

Návrhom novely Zákonníka práce sa taktiež navrhuje ustanoviť dni, počas ktorých by nebolo možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej v texte len „maloobchodný predaj“). Týmito dňami by mali byť 1. január, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12-tej hodine a 25. december.

V dňoch uvedených vyššie by tak bolo možné zamestnancovi nariadiť, alebo s ním dohodnúť prácu, len v prípade, ak by sa jednalo o maloobchodný predaj (1) na čerpacích staniciach, (2) v lekárňach, (3) na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, (4) ďalej pre účely predaja cestovných lístkov a (5) predaja suvenírov. Uvedené výnimky sú taxatívne vymedzené v prílohe návrhu novely Zákonníka práce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....