Iné

Pripravuje sa v NR SR– Nový zákon o pozemkových spoločenstvách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2012

Zrušenie pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity, zavedenie štátneho dozoru a úprava možnosti ukladania sankcií je len niekoľko zo zmien, ktoré obsahuje návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách. Dovoľte, aby sme Vás v tomto článku oboznámili s uvedeným návrhom.

Dňa 19. novembra 2012 bol do NR SR doručený vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „návrh zákona“ alebo „návrh nového zákona“). Uvedený návrh zákona by po schválení mal nahradiť súčasný zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Účinnosť nového zákona vláda Slovenskej republiky navrhuje dňom 1. mája 2013 okrem ustanovení § 28 a 29, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. októbra 2013.

V zmysle návrhu zákona by sa za pozemkové spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) považovalo okrem súčasných subjektov aj pozemkové spoločenstvo, ktoré založili individuálni vlastníci poľnohospodárskych alebo lesných nehnuteľností s cieľom ich spoločného obhospodarovania bez toho, aby vznikala spoločná nehnuteľnosť. Cieľom uvedeného spoločenstva by bolo predovšetkým spoločné obhospodarovanie jednotlivých nehnuteľností, ktoré by naďalej zostali vo vlastníctve jednotlivých členov pozemkového spoločenstva.

Súčasná právna úprava zakotvuje dva typy spoločenstiev, a to spoločenstvo s právnou subjektivitou a spoločenstvo bez právnej subjektivity. Podľa novej právnej úpravy by existovalo len spoločenstvo s právnou subjektivitou. Jednalo by sa o právnickú osobu, ktorá by vznikla zmluvou o pozemkovom spoločenstve (ďalej len „zmluva o spoločenstve“) uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti. Zmluva o spoločenstve by okrem náležitostí upravených aj v súčasnej právnej úprave povinne obsahovala aj údaje o nehnuteľnostiach a počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“), alebo ktoré spravuje právnická osoba podľa osobitných predpisov.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy by sa na založenie spoločenstva nevyžadoval súhlas všetkých vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ale rozhodovali by o ňom spoluvlastníci nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva by sa povinne vyhotovovala notárska zápisnica.

Návrh zákona definuje pojem spoločná nehnuteľnosť ako jednu nehnuteľnú vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Uvedený pojem síce súčasná právna úprava používa, ale ho nedefinuje. Spoločná nehnuteľnosť je v zásade nedeliteľná. Podľa návrhu zákona by nehnuteľnosť bola deliteľná, ak (1) by išlo o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou podľa osobitného predpisu, to sa netýka neoprávnených stavieb, (2) by sa menilo účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa osobitných predpisov, (3) by išlo o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť, (4) by tak ustanovoval osobitný predpis, alebo (5) by išlo o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme podľa osobitného predpisu. V uvedených prípadoch by na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bolo možné od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti oddeliť novovytvorený pozemok. Nejednalo by sa o rozdelenie celej nehnuteľnosti, ale len o oddelenie niektorej jej časti.

Zmeny by nastali aj v úprave rozhodovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie by okrem súčasných rozhodovacích právomocí malo po novom rozhodovať aj o nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou a o oddelení jej časti. Zmeny by sa dotkli aj spôsobu hlasovania. Podľa súčasnej právnej úpravy rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, ak sa podľa súčasného zákona o pozemkových spoločenstvách alebo podľa zmluvy o založení nevyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých hlasov.

Po novom by valné zhromaždenie rozhodovalo len nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, ak by rozhodovalo o (1) schvaľovaní zmluvy o spoločenstve a jej zmenách, (2) schvaľovaní stanov a ich zmenách, (3) o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, (4) o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, alebo (5) o zrušení spoločenstva. V ostatných prípadoch by valné zhromaždenie rozhodovalo nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.

Členom spoločenstva by po novom pribudla povinnosť hlásiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov spoločenstva, a to do 2 mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo by muselo zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do 5 dní odo dňa ich nahlásenia. Malo by tiež povinnosť každoročne do dňa 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam členov spoločenstva aktualizovaný ku dňu 31. decembru predchádzajúceho roka.

Navrhovaná právna úprava by ustanovením § 23 ods. 1 rozšírila rozsah údajov, ktoré sa v súčasnosti zapisujú do registra pozemkových spoločenstiev (ďalej len „register“) o (1) identifikačné číslo organizácie spoločenstva, (2) katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti a (3) údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť. Návrh na zápis spoločenstva do registra, návrh na zápis zmeny údajov v registri a návrh na zápis zrušenia spoločenstva by po novom podával predseda spoločenstva a aspoň jeden člen výboru, pričom podpis na žiadosti by musel byť úradne osvedčený. Návrh zákona upravuje ako novú povinnú prílohu žiadosti o zápis do registra notársku zápisnicu o založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva.

Návrh zákona v ustanovení § 26 upravuje konanie o zápise spoločenstva do registra. Podľa uvedeného ustanovenia sa o zápise spoločenstva do registra, zápise zmeny údajov do registra a zápise zrušenia spoločenstva do registra nevydáva rozhodnutie. Obvodný lesný úrad vyznačí zápis v spise a navrhovateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie obvodného lesného úradu, názov spoločenstva, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do registra.

Spoločenstvám bez právnej subjektivity by novou právnou úpravou vznikla povinnosť do 30. septembra 2013 podať návrh na zápis do registra. Ak by si uvedenú povinnosť nesplnili, spoločenstvo by sa zrušilo. Spoločenstvám založeným podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách by účinnosťou navrhovanej právnej úpravy vznikla povinnosť do 30. júna 2013 zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam členov spoločenstva aktualizovaný k 1. máju 2013. Spoločenstvá s právnou subjektivitou založené pred účinnosťou navrhovaného zákona by boli povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona. Na konanie o registrácii spoločenstiev v registri pozemkových spoločenstiev a konanie o zápise zmien údajov, ktoré sa do registra zapisujú, vrátane zápisu zrušenia spoločenstva a na konanie o ukladaní pokút by sa mal subsidiárne vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....