Iné

Pripravuje sa v NR SR – Nový zákon o rodičovskom príspevku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2009

Rezort práce pripravil návrh nového zákona o rodičovskom príspevku, ktorý na svojom septembrovom zasadnutí už schválila vláda SR, a tak bol dňa 1. októbra 2009 doručený na prerokovanie do NR SR. V prípade schválenia tohto návrhu zákona aj v NR SR by nový zákon o rodičovskom príspevku zakotvil nielen vyššiu sumu rodičovského príspevku, ale i ďalšie zmeny. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme pripravovaný nový zákon o rodičovskom príspevku, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. januára 2010.

Do NR SR bol dňa 1. októbra 2009 doručený vládny návrh nového zákona o rodičovskom príspevku (ďalej v texte len „návrh zákona o rodičovskom príspevku“ alebo len „návrh zákona„). Návrh zákona o rodičovskom príspevku, ktorý v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009 pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s pripomienkami schválila vláda SR na svojom septembrovom zasadnutí. Návrh zákona o rodičovskom príspevku by v prípade jeho schválenia v NR SR mal pre časť rodičov priniesť vyššiu sumu rodičovského príspevku, ale i ďalšie zmeny, ktorých účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. januára 2010.


NOVÝ ZÁKON O RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU

Podľa návrhu zákona o rodičovskom príspevku by bol rodičovský príspevok štátnou sociálnou dávkou, ktorou by štát podporoval oprávnenú osobu počas riadnej starostlivosti o dieťa (1) do troch rokov jeho veku, (2) do šiestich rokov jeho veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo (3) do šiestich rokov jeho veku, ak je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Oprávnenou osobou je v zmysle návrhu zákona o rodičovskom príspevku (1) rodič dieťaťa, (2) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo (3) manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa každoročne zvyšuje počet detí narodených mimo územia SR a v záujme poskytovania finančnej podpory rodičom týchto detí, ktorí sa po pôrode vracajú s deťmi späť na Slovensko, navrhuje sa upustiť od podmienky trvalého pobytu dieťaťa na území SR, návrh zákona tak umožňuje poskytovať rodičovský príspevok aj v období zdĺhavého vybavovania slovenského ekvivalentu rodného listu dieťaťa, čo je podmienkou pre prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt na území SR. Rodičovský vzťah k dieťaťu bude mať oprávnená osoba možnosť v takomto prípade preukázať nielen rodným listom dieťaťa vydaným podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, ale aj úradným prekladom rodného listu dieťaťa alebo iným obdobným dôkazom o narodení dieťaťa vydaným v krajine narodenia dieťaťa.

Oprávnená osoba by mala mať nárok na rodičovský príspevok, ak (1) sa riadne stará o dieťa, (2) má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a (3) nevykonáva zárobkovú činnosť, pričom zárobková činnosť by na základe návrhu zákona o rodičovskom príspevku mala byť definovaná ako činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia SR. Za zárobkovú činnosť by sa malo považovať aj vyplácanie (1) náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, (2) nemocenského, (3) ošetrovného alebo (4) obdobných dávok mimo územia SR. Návrh zákona o rodičovskom príspevku vyžaduje, aby oprávnená osoba spĺňala všetky vyššie uvedené podmienky súčasne.

Návrh zákona o rodičovskom príspevku predpokladá, že nárok na rodičovský príspevok nevznikne, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej v texte len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v SR. Návrh zákona o rodičovskom príspevku ďalej predpokladá, že nárok na rodičovský príspevok nevznikne ani jednej z oprávnených osôb, ak (1) jedna z nich má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku 256 eur, ktorej po prepočte podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) zodpovedá suma 7 712,26 Sk, (2) jednej z nich štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské, alebo (3) jednej z nich sa vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa podľa zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa (ďalej v texte len „zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“). Nárok na rodičovský príspevok v zmysle návrhu zákona o rodičovskom príspevku nevznikne ani maloletej matke, ktorá nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.

Návrh zákona zachováva rodičovský príspevok v sume, ktorá zodpovedá súčasnej výške rodičovského príspevku, teda vo výške 164,22 eura (4 947,29 Sk) mesačne, čiže vo výške ustanovenej Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 326/2009 Z. z., o ktorom Vás informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V tejto sume by rodičovský príspevok mal patriť oprávnenej osobe, ktorej by rodičovský príspevok nenahradil stratu pracovného príjmu, teda napríklad rodičovi, ktorý pred narodením dieťaťa nepracoval a neplatil príspevky na nemocenské poistenie, alebo pracoval len krátkodobo, dočasne, a nesplnil podmienky nároku na materské, alebo študentke, ktorá nebola nemocensky poistená.

Návrh zákona o rodičovskom príspevku po novom predpokladá poskytovanie rodičovského príspevku aj v inej sume, a to vo výške 256 eur (7 712,26 Sk) mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok (1) vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte, alebo (2) nevyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením tohto dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená. Táto suma rodičovského príspevku by mala zodpovedať čistej mesačnej minimálnej mzde, pričom v tejto výške sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok rodičovi do dvoch rokov veku dieťaťa, keď je z hľadiska ďalšieho vývinu dieťaťa dôležitá osobná starostlivosť rodiča, pričom rodičia by mali mať možnosť sa pri osobnej starostlivosti o dieťa striedať bez zníženia výšky rodičovského príspevku.

V prípade, ak by oprávnená osoba po dvoch rokoch veku dieťaťa naďalej zabezpečovala riadnu starostlivosť o dieťa osobne, mal by jej počas tohto obdobia patriť rodičovský príspevok v súčasnej výške, teda vo výške 164,22 eura (4 947,29 Sk), alebo vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku 256 eur (7 712,26 Sk) a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte, ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej ako je suma 256 eur (7 712,26 Sk), čím návrh zákona rieši rovnosť finančného zabezpečenia najmä tých rodičov v čase starostlivosti o malé dieťa, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť za nízku mzdu.

V zákone o príspevku na starostlivosť o dieťa sa navrhuje zaviesť nový jednorazový príspevok rodičovi, ktorému sa venujeme v ďalšom texte. V spojení so zavedením nového jednorazového príspevku sa v návrhu zákona o rodičovskom príspevku navrhuje, aby v prípade, ak oprávnenej osobe z dôvodu riadnej starostlivosti o to isté dieťa vznikol nárok na rodičovský príspevok opakovane, a to po vyplatení tohto jednorazového príspevku, aby sa rodičovský príspevok za príslušné kalendárne mesiace poskytoval vo výške 75% sumy rodičovského príspevku, ak sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Návrh zákona o rodičovskom príspevku predpokladá, že sumy rodičovského príspevku by sa upravovali odo dňa 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, takto upravené sumy rodičovského príspevku by sa mali zaokrúhľovať na najbližších desať eurocentov. Sumy rodičovského príspevku by naďalej malo určovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením, ktorého plné znenie by bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR najneskôr do dňa 31. decembra kalendárneho roka.

V súvislosti so zánikom nároku na rodičovský príspevok sa obdobne ako pri iných štátnych sociálnych dávkach navrhuje šesťmesačná prekluzívna lehota. Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac by podľa návrhu zákona zanikol uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na rodičovský príspevok by zanikol (1) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šiestich rokov, (2) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Navrhuje sa, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v konaní o nároku na rodičovský príspevok postupoval podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkami ustanovenými v návrhu zákona. V záujme zhospodárnenia konania sa navrhuje nevydávať písomné rozhodnutie v prípadoch, ak sa suma rodičovského príspevku zvyšuje, a tiež v prípade zániku nároku na rodičovský príspevok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby by v zmysle návrhu zákona o rodičovskom príspevku bol oprávnený navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a tiež by mal byť oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok, tieto osoby by mali povinnosť poskytnúť potrebné informácie.

V prípade schválenia návrhu zákona o rodičovskom príspevku by bol zrušený (1) v súčasnosti platný zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a (2) opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku. Spomínaným dvom právnym úpravám sa osobitne venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V prípade schválenia tohto návrhu zákona v znení, v akom bol predložený na prerokovanie do NR SR, by sa rodičovský príspevok za január 2010 prvýkrát po novom vyplácal vo februári 2010. V návrhu zákona o rodičovskom príspevku sa navrhuje, aby sa nárok na rodičovský príspevok za obdobie pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona posudzoval podľa v súčasnosti platného zákona č. 280/2002 Z. z., a ďalej, aby sa rodičovský príspevok, ktorý bol rodičovi priznaný podľa v súčasnosti platného zákona č. 280/2002 Z. z., považoval za rodičovský príspevok priznaný podľa tohto návrhu zákona, rodičovi sa v takomto prípade dáva možnosť, a je na jeho rozhodnutí, či úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne požiada o posúdenie nároku na rodičovský príspevok podľa tohto zákona.

Návrh zákona o rodičovskom príspevku predpokladá aj vykonanie sprievodných novelizácií v ďalších 3 zákonoch, konkrétne by mali byť novelizované (1) zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa, (2) zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá v znení neskorších predpisov a (3) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Spomínané návrhy sprievodných novelizácií Vám priblížime v ďalšom texte.


NOVELA ZÁKONA O PRÍSPEVKU NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Článkom II návrhu zákona o rodičovskom príspevku by mala byť vykonaná novelizácia zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte a ktorému sa osobitne venujeme aj v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti so zmenami v oblasti rodičovských príspevkov.

Novelou zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mal pre rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a rozhodnú sa pre vstup, resp. návrat na trh práce ešte pred skončením nároku na rodičovský príspevok, zaviesť nový jednorazový príspevok vo výške 25% sumy rodičovského príspevku, na ktorý by mal rodič nárok. Suma jednorazového príspevku by teda mala byť rôzna podľa toho, kedy sa rodič rozhodne vstúpiť, resp. sa vrátiť späť na trh práce. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na jednorazový príspevok rodičovi, by mal byť rodič dieťaťa, ktorý bezprostredne pred uplatnením nároku poberal rodičovský príspevok a tiež osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nový jednorazový príspevok by mal uľahčiť návrat rodičov na trh práce a začať vykonávať zárobkovú činnosť po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky, jeho cieľom je prispieť rodičom na prvotné výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o dieťa inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Nová jednorazová sociálna dávka, príspevok rodičovi, by mala dopĺňať úpravu príspevku na starostlivosť o dieťa a v spojení s novou právnou úpravou rodičovského príspevku by mala vytvárať podmienky a priestor pre možnosť slobodného rozhodnutia sa rodičov v otázke dĺžky poskytovania osobnej starostlivosti o dieťa. Možnosť poskytnúť jednorazový príspevok rodičovi sa navrhuje len raz v priebehu troch rokov, resp. šesť rokov veku dieťaťa. Poskytnutie príspevku zároveň nebráni rodičom vrátiť sa späť na rodičovskú dovolenku v priebehu prvých troch rokov, resp. šiestich rokov života dieťaťa, napríklad z dôvodu straty zamestnania alebo zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa, ktorý by si vyžadoval osobnú a zvýšenú starostlivosť zo strany rodiča.

Návrh predpokladá, že nárok na príspevok rodičovi zanikne uplynutím šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na príspevok rodičovi by mal zaniknúť smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Novela zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa by ďalej mala rozšíriť okruh osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa o dobrovoľne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby v situáciách poberania nemocenského alebo materského do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa, ktoré sa na účel príspevku považujú za zárobkovú činnosť.

Po novele zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa by oprávnená osoba mala mať širšie možnosti preukazovania výdavkov a možnosť využívať aj iné doklady, ktoré preukážu výdavky oprávnenej osoby uhradené poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa na účel poskytnutia príspevku na starostlivosť o dieťa.


NOVELA ZÁKONA O PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Článkom III návrhu zákona o rodičovskom príspevku by mala byť vykonaná úprava znenia § 3 ods. 6 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá v znení neskorších predpisov, ktorou by mala byť odstránená možnosť duplicitnej výplaty príspevku pri narodení dieťaťa príslušnou inštitúciou inej krajiny a zároveň aj príslušnou inštitúciou na území SR.


NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Prostredníctvom článku IV návrhu zákona o rodičovskom príspevku by mala byť vykonaná ďalšia sprievodná novelizácia, a to novelizácia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa navrhuje doplnenie povinnosti Sociálnej poisťovne vydávať na základe žiadosti potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa na účely rodičovského príspevku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....