Služby

Pripravuje sa v NR SR – Ochrana spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2011

Prijatie zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu by znamenalo zosúladenie ochrany spotrebiteľa v SR s právnou úpravou uplatňovanou v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Uvedená skutočnosť by mala prispieť k posilneniu dôvery a právnej istoty spotrebiteľov a predávajúcich v oblasti cestovného ruchu.

Tému ochrany spotrebiteľa sme v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO spracovali už niekoľkokrát. Informovali sme Vás napr. o zmenách v oblasti spotrebiteľských úverov alebo úprave sankcií za omeškanie spotrebiteľa. Uvedenej problematike sme venovali aj špeciálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO – Spotrebiteľské zmluvy.

V súčasnosti bol Národnej rade SR predložený návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Jeho predpokladaná účinnosť je odo dňa 1. mája 2011.

Uvedený návrh zákona je svojím obsahom úplnou transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo dňa 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ sa jedná o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku.

Súčasťou návrhu zákona je ustanovenie, ktorým sa zrušuje doterajšia právna úprava v Občianskom zákonníku ako aj zmena zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktorou sa Slovenská obchodná inšpekcia stáva orgánom dozoru vo veciach uvedených v zákone. Podľa doterajšej právnej úpravy v Občianskom zákonníku môže vo veciach ochrany spotrebiteľských práv pri „zmluvách o time-share“ postupovať iba súd. Novou právnou úpravou by bola zabezpečená aj kontrola prostredníctvom orgánu dohľadu.

Novela by spotrebiteľa definovala samostatne na svoje účely, a to ako fyzickú osobu, ktorá nakupuje a používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. V súčasnosti Občiansky zákonník v ust. § 55 a nasl. presne vymedzuje, aké informácie musia byť spotrebiteľovi sprístupnené pred uzatvorením zmluvy a aké informácie zmluva musí obsahovať. Prijatím nového zákona by boli informácie spotrebiteľovi sprístupňované prostredníctvom vyplneného štandardného formulára, ktorý by tvoril prílohu zákona, a to podľa typu uzatváranej zmluvy.

Vyplnený informačný formulár by predstavoval neoddeliteľnú súčasť zmluvy a jeho zmena by nebola možná, ak by sa zmluvné strany výslovne písomnou formou nedohodli inak alebo ak by zmena vyplývala z neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré predávajúci ani s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti nemohol ovplyvniť. Zmenu poskytnutých predzmluvných informácií uvedených vo vyplnenom informačnom formulári by musel predávajúci oznámiť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko prístupný a zmena by musela byť výslovne uvedená v zmluve.

Navrhuje sa, aby dodávateľovi služby bola vymedzená nová povinnosť pred uzatvorením zmluvy výslovne poučiť spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, o dĺžke lehoty na odstúpenie od zmluvy a o zákaze predbežného plnenia podľa ust. § 7 ods. 1 navrhovaného zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia by pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nesmel predávajúci alebo tretia osoba, na základe zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb alebo zmluvy o účasti na výmennom systéme, od spotrebiteľa požadovať poskytnutie plnenia, ktorým je najmä platba vopred, odplata dohodnutá v zmluve, poskytovanie zábezpeky, vinkulácia peňažných prostriedkov na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovné uznanie dlhu alebo akákoľvek iná protihodnota pre predávajúceho alebo tretiu osobu.

Zmluvami o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu by sa rozumeli zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluva o účasti vo výmennom systéme a zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja. Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení by sa predávajúci zaviazal poskytnúť spotrebiteľovi do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľovi by vznikla povinnosť zaplatiť dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení by sa uzatvárala na čas dlhší ako jeden rok. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb by obsahovala záväzok predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a záväzok spotrebiteľa zaplatiť dohodnutú odplatu. Uzatvárala by sa na čas dlhší ako jeden rok. Zmluvou o účasti vo výmennom systéme by predávajúci spotrebiteľovi umožnil účasť vo výmennom systéme, pričom spotrebiteľ by bol povinný uhradiť dohodnutú odmenu. Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja by sa predávajúci zaviazal, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a súčasne, spotrebiteľ by sa zaviazal, že zaplatí dohodnutú odmenu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.

Uvedené zmluvy by museli mať písomnú povahu, pričom predávajúci by mal povinnosť pri uzatvorení zmluvy odovzdať spotrebiteľovi vyhotovenie zmluvy, a to buď písomne alebo na inom trvalom nosiči. V ust. § 3 ods. 3 by zákon presne vymedzoval aj jazyk, v ktorom zmluvy musia byť uzatvorené. V zmysle uvedeného ustanovenia je predmetným jazykom buď štátny jazyk alebo jeden z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorého je občanom, podľa jeho výberu, ak ide o úradný jazyk Európskej únie. Platná právna úprava obsahuje vymedzenie jazyka time-sharingovej zmluvy v ust. § 60 Občianskeho zákonníka.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....