Iné

Pripravuje sa v NR SR – Vládny návrh zákona o športe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

Platná právna úprava športu v SR nezodpovedá súčasným predstavám o vzťahu štátu k športu. Z tohto dôvodu sa pripravuje nový normatívny základ právnej regulácie v tejto oblasti, ktorý Vám v tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono stručne predstavujeme.Platná právna úprava športu v SR zodpovedá predstavám o vzťahu štátu k športu zo začiatku druhej polovice 20. storočia. Šport bol vtedy chápaný najmä ako prostriedok zábavy a spôsob trávenia voľného času. S výnimkou športových klubov ozbrojených zborov bol oddelený nielen od štátnych, ale aj od podnikateľských subjektov a ťažisko športovej činnosti spočívalo najmä na športových organizáciách fungujúcich na báze dobrovoľnosti.

Dnes platné právne normy, ako zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení zákona č. 416/2001 Z. z., sú nedostatočné. Jedným z kľúčových problémov slovenského športu je téma, ktorá nie je osobitne upravená právnym predpisom – nesprávne financovanie športu z centrálnych zdrojov. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa v súčasnosti nerozdeľujú efektívne. Štát kladie pri rozdeľovaní peňazí z centrálnych zdrojov malý dôraz na súťaživosť. Podporuje tak monopolné postavenie prijímateľov dotácie, ktorých efektívnosť v dôsledku poklesu výkonu a rastu nákladov dlhodobo klesá. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa tiež v súčasnosti nerozdeľujú transparentne. Na základe verejne dostupných informácií sa nedá zistiť, prečo jeden šport získal viac peňazí a iný menej. Kritériá na rozdeľovanie peňazí sú síce známe, ale spôsob ich vyhodnocovania je nejasný. V skutočnosti sa rozhoduje „za zatvorenými dverami“. Štát tiež vo veľkej miere podporuje subjekty bez toho, aby podporu viazal na ciele, ktoré majú subjekty sledovať (napr. zväz má organizovať športové súťaže, športová reprezentácia má dosahovať čo najlepšie výsledky, na športoviskách sa má športovať). Z týchto a mnohých ďalších dôvodov sa preto ako riešenie nesprávneho financovania navrhuje zmena podmienok financovania športu zo štátneho rozpočtu z hľadiska obsahu (určenie priorít) i formy (viac efektívnosti a transparentnosti). Normatívny základ by mal priniesť práve tento návrh zákona.

Navrhovaný zákon by mal preto upravovať (1) pôsobnosť a úlohy orgánov verejnej správy v oblasti športu, (2) financovanie športu z verejných zdrojov, (3) právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so športom a právne postavenie profesionálneho športovca, (4) právne postavenie športového klubu a športového zväzu a organizovanie športových súťaží, (5) právne postavenie športovej reprezentácie Slovenskej republiky, (6) rozhodovanie sporov v oblasti športu a (7) informačný systém o športe.

Obsahom informačného systému o športe by mali byť viaceré registre, ktorých cieľom je sprehľadnenie systému vykonávania športovej činnosti na Slovensku. Jeho súčasťou by mal byť aj register dotácií a grantov z verejných zdrojov, ktorý bude obsahovať aj informácie o ich použití. Prístup k informačnému systému o športe by mal byť verejný.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....