Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o finančnej správe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2011

V rámci reformy daňovej a colnej správy s účelom zjednotenia výberu daní, cla a poistného predložilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o finančnej správe, ktorý má upraviť klasifikáciu a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a ciel ako aj postavenie colníka.

Návrh zákona o finančnej správe predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Má sa ním realizovať druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Zlúčením existujúcich daňových a colných úradov by sa vytvorili finančné úrady, ktoré by vykonávali komplexnú správu daní a cla. Uvedený proces by predstavoval zavŕšenie inštitucionálnej prípravy na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.

V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa navrhuje ustanoviť sústavu orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Týmito orgánmi by mali byť Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, finančné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. V rámci finančnej správy by mohli aj colníci pôsobiť ako ozbrojený zbor. Orgánmi finančnej správy podľa navrhovaného ust. § 2 ods. 2 zákona má byť finančné riaditeľstvo, finančné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Orgány finančnej správy by pri plnení úloh mali spolupracovať so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, vyššími územnými celkami a obcami a inými osobami. Taktiež by podľa návrhu mali spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, daňovými orgánmi a colnými orgánmi iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúčastnených strán.

Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva upravuje navrhovaný zákon v ust. § 3 – § 10, pričom v mnohých odkazoch sa odvoláva na európsku úpravu, napr. na nariadenie Komisie č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

Vo štvrtej hlave navrhovaného zákona je upravené postavenie, oprávnenia, povinnosti a prostriedky colníka. V zmysle ust. § 16 predmetného návrhu by bol colník pri plnení úloh orgánu finančnej správy v služobnom pomere povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s plnením uvedených úloh vznikla inej osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom jeho služby. Colník by bol ďalej povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach navrhovaného zákona vykonať služobný zákrok, ak by bol v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov páchaný trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt alebo bolo podozrenie, že sa takýto trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt pácha. Služobným zákrokom by sa pritom rozumela zákonom o finančnej službe ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť colníka, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

Medzi oprávnenia colníka na účely navrhovaného zákona patrí oprávnenie požadovať vysvetlenie, informácie, preukázanie totožnosti, oprávnenie na prehliadku bytu, ďalej na zaistenie osoby, na odoberanie daktyloskopických odtlačkov, na zaistenie veci, odňatie zbrane, oprávnenie zakázať vstup na určité miesta, na prekonanie odporu alebo vytvorenej prekážky, na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí, na cezhraničné prenasledovanie a špeciálne oprávnenia colníka pri colnom dohľade, pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pri následnej kontrole a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov a oprávnenie na území Slovenskej republiky podľa ust. § 31 navrhovaného zákona, podľa ktorého by colník mohol dávať pokyny napr. na zastavenie osoby a dopravného prostriedku.

Podľa návrhu zákona by štát zodpovedal za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí súčinnosti, ak takúto pomoc poskytla colníkovi alebo finančnej správe na ich žiadosť alebo s ich vedomím. V prípade, ak by osoba v súvislosti s poskytnutím pomoci utrpela ujmu na zdraví buď chorobou alebo úrazom, vzniklo by jej právo na jednorazové mimoriadne odškodnenie. Osobe, ktorej by pri poskytnutí súčinnosti vznikla škoda na veciach, by musela byť uhradená aj táto škoda.

Prijatím návrhu zákona by bolo do právneho poriadku Slovenskej republiky prevzaté rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV zo dňa 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní. Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov vo vzťahu k štátom Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi finančnej správy. Spresňuje sa výpočet možností, za ktorých finančná správa môže odmietnuť poskytnutie informácií alebo osobných údajov. O ochrane osobných údajov v procese policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach transpozíciou rámcového rozhodnutia Rady EÚ 2008/977/SVV sme Vás informovali vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO 05/2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....