Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o minimálnej mzde

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

V NR SR je v tomto období v prvom čítaní vládny návrh zákona o minimálnej mzde, ktorým by sa mal určiť právny rámec na poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, spôsob vyjednávania o sume minimálnej mzdy, kritériá na úpravu sumy minimálnej mzdy a mechanizmus jej úpravy. V pripravovanom zákone sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. januára 2008.

V NR SR je v tomto období v prvom čítaní vládny návrh zákona o minimálnej mzde. Účinnosť tohto vládneho návrhu zákona sa predpokladá odo dňa 1. januára 2008. Novo pripravovaným zákonom o minimálnej mzde by sa úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy mala vo väčšom rozsahu ako doteraz odvodzovať od vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.

Dôraz by sa kládol na vyjednávanie sociálnych partnerov, prostredníctvom ktorého by mali väčší priestor dospieť k vzájomnej dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy. Na účely návrhu zákona o minimálnej mzde sa za sociálnych partnerov považujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. V predloženom návrhu zákona o minimálnej mzde sa navrhuje ustanoviť nový postup na úpravu sumy minimálnej mzdy, mal by sa ustanoviť aj mechanizmus výpočtu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre prípad, že aj napriek rokovaniam sociálnych partnerov a zástupcov vlády SR nedôjde k dohode o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy. Suma minimálnej mzdy by mala byť ustanovovaná každoročne nariadením vlády SR, a to na obdobie odo dňa 1. januára do dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka, čím by bola zohľadnená aj požiadavka sociálnych partnerov, aby zvýšená suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok bola známa pred začiatkom kolektívneho vyjednávania o mzdách na príslušný kalendárny rok, najneskôr však odo dňa 1. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nariadením vlády ustanovuje nová suma minimálnej mzdy. Návrh zákona o minimálnej mzde by mal umožniť v kolektívnej zmluve dohodnúť sumu minimálnej mzdy nad úroveň ustanovenú nariadením vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy v príslušnom kalendárnom roku. Pripravovaný zákon o minimálnej mzde by mal taktiež zaviesť kritériá na úpravu sumy minimálnej mzdy, na ktoré by sa prihliadalo pri vyjednávaní, resp. navrhovaní sumy mesačnej mzdy.

Upraviť by sa mal aj mechanizmus výpočtu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre prípad, že napriek rokovaniam sociálnych partnerov, a to najneskôr do dňa 31. augusta kalendárneho roka, nedôjde k dohode o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy. V takom prípade by do tohto procesu vstúpila vláda SR, ktorá by prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila návrh v súlade s mechanizmom, podľa ktorého by sa suma minimálnej mzdy určila ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v percentách za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa navrhuje úprava sumy minimálnej mzdy.

Návrh zákona o minimálnej mzde by nemal ustanoviť sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy. Suma mesačnej minimálnej mzdy a hodinovej minimálnej mzdy by sa mala určiť každoročne nariadením vlády SR a pre účely zabezpečenia rovnakého výpočtu sumy hodinovej minimálnej mzdy by sa táto mala vypočítať ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Návrh zákona o minimálnej mzde by sa nemal vzťahovať na poskytovanie odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Na obdobie odo dňa 1. januára 2008 do dňa 31. decembra 2008 sa v pripravovanom zákone o minimálnej mzde navrhuje ponechať v platnosti sumu minimálnej mzdy ustanovenú nariadením vlády SR č. 450/2007 Z. z., účinným odo dňa 1. októbra 2007, o ktorom Vás taktiež informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....