Verejná správa

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2014

Návrh zákona bol predložený Národnej rade z dôvodu potreby úpravy nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. Súčasná právna úprava nezamedzuje znižovaniu výmery poľnohospodárskej pôdy. Účelom zákona je upraviť, aby poľnohospodársku pôdu prednostne nadobúdali len osoby, ktoré ju budú užívať na účel podnikania. Ak nebude možné previesť poľnohospodársku pôdu na takéto osoby, budú ju môcť nadobúdať aj iné osoby. Vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde by mohli po novom nadobúdať aj cudzozemci.

Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „návrh zákona“) bol do NR SR predložený dňa 24. apríla 2014. Novým zákonom by sa malo upraviť nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov. Článkom III navrhovaného zákona by sa mal novelizovať aj zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v platnom znení ohľadne nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami. Po schválení Národnou radou by mal navrhovaný zákon nadobudnúť účinnosť dňom 1. júna 2014.

Predmetom úpravy navrhovaného zákona je podľa ust. § 1 postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Poľnohospodárskym pozemkom na účely navrhovaného zákona sa podľa ust. § 2 navrhovaného zákona rozumie poľnohospodárska pôda, teda produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Za poľnohospodársky pozemok by sa mal považovať tiež pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do dňa 24. júna 1991. Za poľnohospodársky pozemok by sa po novom nemala považovať (1) záhrada, (2) pozemok v zastavanom území obce, (3) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov, možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov, jeho výmera je menšia ako 2 000 m2, je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Návrh zákona definuje nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ako jeho odplatný alebo bezodplatný prevod podľa ust. § 588 až 610 § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Za nadobúdanie vlastníctva by sa podľa nového zákona nemal považovať bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov. Pôjde napríklad o bezodplatný prevod na základe reštitúcií, napríklad podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom, alebo prevod podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z.. Navrhovaným zákonom by malo zostať nedotknuté nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vo verejnom záujme pri vykonávaní pozemkových úprav a pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku upravuje ust. § 4 navrhovaného zákona. Podľa uvedeného ustanovenia by po schválení navrhovaného zákona boli vlastník alebo iná osoba oprávnení previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „prevádzajúci“) a povinní zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“) na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Mali by tiež ďalšie povinnosti, a to pri výmere poľnohospodárskeho pozemku (1) do 10.000 m2 vrátane, túto ponuku zverejniť v rovnakom čase ako v registri aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza a na úradných tabuliach v susedných obciach, (2) nad 10.000 m2 túto ponuku zverejniť aj najmenej v jednom tlačenom periodiku s okresnou pôsobnosťou v okrese, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza, a ak také periodikum neexistuje, v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou. Poľnohospodársky pozemok by po novom mohla nadobudnúť osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Pobyt alebo sídlo a vykonávanie podnikateľskej činnosti by osoba musela mať (1) v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo (2) bez ohľadu na miesto podnikania.

Zverejnenie ponuky prevádzajúcim upravujú ust. § 5 až § 10. Prevádzajúci by podľa uvedených ustanovení bol povinný najprv zverejniť ponuku pre osoby podľa bodu 1 predchádzajúceho odseku. V takom prípade bude právo na akceptáciu ponuky nasledovné: (1) nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok, (2) nadobúdateľ zo susednej obce. Ak žiadny nadobúdateľ neprejaví záujem, prevádzajúci môže zverejniť ponuku pre osoby podľa bodu 2 predchádzajúceho odseku. Pri takej ponuke je prednostné právo na akceptáciu ponuky nasledovné: (1) nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok, (2) nadobúdateľ zo susednej obce a (3) nadobúdateľ bez ohľadu na miesto podnikania.

Ak žiadna z uvedených osôb neprejaví záujem o nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku, prevádzajúci bude podľa návrhu môcť previesť poľnohospodársky pozemok na inú osobu ako nadobúdateľa. Uvedený postup a podmienky nadobudnutia vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku sa budú vzťahovať aj na prevod darovaním poľnohospodárskeho pozemku. Za tých istých podmienok ako nadobúdateľ, bude môcť nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

Na nadobúdateľa, ktorý je mladým poľnohospodárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, sa nebude vzťahovať ustanovenie o povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky, zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku však bude musieť obsahovať záväzok, že mladý poľnohospodár takto získaný pozemok počas troch rokov od prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprenajme, nepredá ani nedaruje.

Navrhovaný zákon zakotvuje možnosť previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku aj bez zverejnenia ponuky v registri. Išlo by o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (1) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, (2) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, alebo (3) blízkej osobe podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Náležitosti ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku zverejnenej v registri upravuje ust. § 5 návrhu zákona. Podľa uvedeného ustanovenia ponuka musí obsahovať (1) identifikačné údaje prevádzajúceho, (2) údaje o pozemku z katastra nehnuteľností, (3) informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku, (4) cenu pozemku za m2, to neplatí pre bezodplatnom prevode a (5) termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod. Ak na zverejnenú ponuku nikto nebude reagovať 6 mesiacov, ponuka zanikne. Nadobúdateľ bude povinný zaznamenať každý záujem v registri a odoslať písomne informáciu prevádzajúcemu v termíne a na adresu uvedenú v ponuke. Ak nadobúdateľ do piatich dní od uplynutia určenej lehoty nezašle písomnú informáciu prevádzajúcemu, bude platiť, že o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem.

Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku bude podľa ust. § 6 overovať okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný. O splnení podmienok vydá osvedčenie, ktoré bude povinnou prílohou zmluvy o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku bude nadobúdateľ povinný podať na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Povinnými náležitosťami žiadosti budú identifikačné údaje nadobúdateľa, predpísané prílohy a podpis nadobúdateľa. Prílohy budú tvoriť napríklad číslo ponuky z registra, potvrdenie obce o vykonávaní podnikania v poľnohospodárstve nadobúdateľom, alebo informácia obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Okresný úrad osvedčenie nevydá, ak (1) nadobúdateľ nevykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára, (2) nebol dodržaný zákonný postup ponukového konania, (3) nadobúdateľ nie je inou osobou, ktorá môže nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, (4) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti, alebo (5) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej 10 rokov.

Ak okresný úrad osvedčenie v lehote nevydá, nadobúdateľ ho v lehote piatich dní vyzve na vydanie osvedčenia. Ak okresný úrad ani po výzve osvedčenie do 15 dní odo dňa doručenia výzvy nevydá, platí, že vydanie osvedčenia odmietol. Odmietnutie vydania osvedčenia bude preskúmateľné súdom.

Ustanovenie § 7 upravuje zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Podľa uvedeného ustanovenia nebude môcť poľnohospodársky pozemok nadobúdať do vlastníctva štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; to sa nebude vzťahovať na dedenie poľnohospodárskeho pozemku. Uvedené sa však nebude vzťahovať na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Nebude sa vzťahovať ani na ich štátnych občanov, ani na fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.

Predloženým návrhom by sa mal novelizovať aj zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon. Najdôležitejšou zmenou je navrhované zavedenie zrušenia obmedzenia cudzozemcov nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku. Podľa navrhovaného nového znenia ust. § 19a by cudzozemci mohli nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi, ako napríklad zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, alebo zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....