Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

V NR SR je v tomto období vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. O príprave tohto zákona sme Vás v predstihu informovali už v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Po späťvzatí pôvodne predloženého návrhu tejto právnej úpravy jej navrhovateľom – vládou SR, je návrh tohto zákona predložený vládou SR do NR SR opakovane, avšak spracovaný výrazne precíznejšie. Základné tézy tejto právnej úpravy, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009, Vám v bulletine opäť prezentujeme.

Do NR SR bol dňa 22. augusta 2008 opakovane predložený vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej v texte len „návrh zákona o pomoci a podpore z fondov ES“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu zákona, ktorý v tomto období v NR SR postúpil do tretieho čítania, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. januára 2009.

Pôvodne predložený návrh tejto právnej úpravy, o ktorom sme Vám priniesli informácie v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO vzal jeho navrhovateľ – vláda SR, späť. Nanovo predložený návrh zákona je prepracovaný a obsahuje množstvo osobitných procesných úprav, ktoré predtým v návrhu tejto právnej úpravy absentovali, pričom niektoré úpravy nahradili, prípadne pozmenili ustanovenia obsiahnuté v predchádzajúcom návrhu tejto právnej úpravy.

Návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES by mal umožniť aplikovanie príslušných nariadení Európskeho spoločenstva (ďalej v texte len „ES“) na území SR. Návrh zákona by mal vytvoriť legislatívne podmienky pre (1) koordináciu, (2) riadenie, (3) implementáciu, ale aj (4) kontrolu opatrení financovaných z fondov ES, vytvoriť tak ucelený systém riadenia a kontroly pomoci a podpory poskytovanej z fondov ES pri súčasnom vymedzení postavenia a právomocí subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu, mal by tak ustanoviť postavenie a právomoc vlády SR, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, určiť práva a povinnosti prijímateľov, žiadateľov, partnerov a iných osôb pri poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES.

Pod pojmom fondy ES návrh zákona rozumie (1) fondy, z ktorých je na území SR poskytovaná pomoc v rámci kohéznej politiky EÚ, teda Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond, ako aj (2) fondy, z ktorých je na území SR poskytovaná podpora v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, teda Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, a (3) fondy, z ktorých je na území SR poskytovaná podpora v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva EÚ, teda Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

Za hlavný orgán riadenia, koordinácie a kontroly návrh zákona určuje vládu SR. Vláda SR by v zmysle návrhu zákona zabezpečovala plnenie povinností vyplývajúcich pre SR, určovala subjekty riadenia, implementácie a kontroly fondov ES. Návrh zákona definuje (1) centrálny koordinačný orgán, teda orgán, ktorý koordinuje a usmerňuje riadiace orgány a napomáha synergii a komplementarite pri riadení a implementácii, (2) riadiaci orgán, ktorý môže v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 navrhnúť sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a na základe určenia sprostredkovateľského orgánu vládou SR ho splnomocní vykonávaním úloh, (3) sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý je v zmysle návrhu zákona povinný plniť úlohy, ktoré na neho delegoval riadiaci orgán v splnomocnení, (4) certifikačný orgán, ktorým by malo byť Ministerstvo financií SR, ktorému sa, okrem povinností vyplývajúcich priamo z právnych predpisov ES, ustanovuje zodpovednosť za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia pomoci a podpory poskytovanej z fondov ES, ďalej zodpovednosť za príjem prostriedkov EÚ z Európskej komisie, ich prevod na príjmové účty platobných jednotiek, resp. priamo prijímateľom, ako aj zodpovednosť za prípadné vrátenie prostriedkov EÚ Európskej komisii a taktiež za plnenie ďalších úloh súvisiacich s finančným riadením pomoci a podpory a upravuje sa jeho právomoc pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt, resp. ich časti, (5) orgán auditu, ktorým by taktiež malo byť Ministerstvo financií SR, ktorému by ostatné subjekty zapojené do implementácie fondov ES boli povinné poskytovať súčinnosť potrebnú pre plnenie jeho úloh, (6) platobné jednotky, ktorými by boli ministerstvá alebo ostatné ústredné orgány štátnej správy určené vládou SR alebo Pôdohospodárska platobná agentúra v prípade podpory z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, úlohou ktorých je realizácia poskytovania príspevku prijímateľom formou jednotlivých platieb.

Návrh zákona upravuje spôsob, lehotu a miesto na podanie žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy vypracovanej a vyhlásenej riadiacim orgánom. Obsahom výzvy sú formálne náležitosti výzvy a podmienky poskytnutia pomoci a podpory. Súčasťou výzvy sú jej prílohy. Žiadosť sa posudzuje podľa podmienok poskytnutia pomoci a podpory platných ku dňu uzavretia výzvy, a to najmä v prípade, ak v priebehu vyhlásenia výzvy dôjde k jej zmene alebo k jej zmene a k pozastaveniu. Osobitným postupom je konanie o žiadosti, ktoré začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu a končí vydaním rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti, pričom žiadateľ má možnosť podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu, a to žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadateľ, ktorému bola žiadosť schválená, nie je oprávnený podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu, a to ani v prípade, ak bola schválená pomoc alebo podpora v nižšej výške ako žiadateľ vo svojej žiadosti požadoval. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu o žiadosti v druhom stupni rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie riadiaceho orgánu zmeniť alebo opravný prostriedok zamietnuť a rozhodnutie riadiaceho orgánu potvrdiť. Osobitným inštitútom je možnosť opravy rozhodnutia riadiaceho orgánu o žiadosti z jeho vlastného podnetu. Po uzavretí zmluvy nie je možné rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti zmeniť, rozhodnutie štatutárneho orgánu o žiadosti v druhom stupni je konečné a nie je preskúmateľné súdom.

Návrh zákona okrem úpravy uceleného systému riadenia i kontroly pomoci a podpory poskytovanej z fondov ES pri súčasnom vymedzení postavenia a právomocí subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu, obsahuje pre niektoré, v návrhu zákona taxatívne určené projekty, aj osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci, a to (1) pre národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a operačného programu Zdravotníctvo, (2) pre iné projekty ako veľké projekty v rámci operačného programu Doprava, (3) pre veľké projekty v rámci operačného programu Doprava (v ktorých náklady prevyšujú sumu 50 miliónov eur) a operačného programu Životné prostredie (v ktorých náklady prevyšujú sumu 25 miliónov eur), na ktoré sa poskytuje pomoc na základe rozhodnutia Európskej komisie, (4) na projekty technickej pomoci, ktorá je upravená v nariadení (ES) č. 1083/2006 a slúži na zabezpečenie financovania prípravy, riadenia, monitorovania, informovania, kontroly a hodnotenia aktivít operačných programov, (5) pre projekty operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika.

Návrh zákona deklaruje právny status prostriedkov EÚ poskytnutých SR z fondov ES. Tieto prostriedky sa podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zaraďujú do štátneho rozpočtu, z ktorého budú na základe tohto návrhu zákona poskytované prostredníctvom platobných jednotiek prijímateľom na základe zmluvy uzatvorenej s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom. Výnimkou sú prostriedky z programu spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca, ktoré certifikačný orgán poskytuje priamo prijímateľom.

Návrh zákona zavádza pojem certifikácia a certifikačné overovanie. Certifikácia predstavuje v zmysle návrhu zákona potvrdenie, že všetky výdavky v rámci operačného programu boli použité správne, výdavky na projekty boli oprávnené a celý proces poskytnutia a čerpania pomoci prebehol v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Aby mohol certifikačný orgán certifikáciou realizované výdavky potvrdiť, vykonáva certifikačné overovanie. Certifikačným overovaním sa overuje správnosť postupu riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi a platobných jednotiek, ako aj správnosť postupu prijímateľov pri nakladaní s poskytnutými prostriedkami. Certifikačné overovanie sa vykonáva pred zaslaním žiadosti o platbu Európskej komisii.

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 sa v návrhu zákona ustanovujú základné princípy ochrany finančných záujmov ES, ktoré sú orgány zapojené do riadenia pomoci poskytovanej z fondov ES povinné dodržiavať. Súčasťou ochrany finančných záujmov ES sú najmä prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku nezrovnalostí, odhaľovanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení a ukladanie sankcií. Nápravnými opatreniami sa rozumejú opatrenia vedúce k odstráneniu nezrovnalosti. Ustanovuje sa povinnosť prijímateľa bezodkladne oznámiť vznik nezrovnalosti a zodpovednosť riadiaceho orgánu za jej riešenie v rámci operačného programu, za ktorý je riadiaci orgán zodpovedný.

Z dôvodov odlišnosti spôsobu financovania a organizačného zabezpečenia finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka návrh zákona ustanovuje orgán finančného riadenia na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva SR a jeho povinnosti, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej v texte len „platobná agentúra“). Návrh zákona aj tu vymedzuje pojem certifikácia účtov Pôdohospodárskej platobnej agentúry a určuje povinnosti riadiaceho orgánu i Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výkonu certifikácie. V návrhu zákona sa upravujú formálne náležitosti, obsah, prílohy a termín podania výzvy, na základe ktorej žiadateľ podáva žiadosť platobnej agentúre a taktiež podmienky, po splnení ktorých je platobná agentúra oprávnená výzvu meniť alebo zrušiť, postup nakladania so žiadosťou a konanie platobnej agentúry o žiadosti. Ustanovenia návrhu zákona v tejto časti sa nevzťahujú na projekty technickej pomoci. Rozhodnutie platobnej agentúry o schválení alebo o neschválení žiadosti obsahuje zákonom stanovené náležitosti a žiadateľ môže voči tomuto rozhodnutiu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Návrh zákona stanovuje podmienky, po splnení ktorých uzavrie platobná agentúra zmluvu so žiadateľom, na základe ktorej sa tento stane prijímateľom podpory, upravuje obsah zmluvy i možnosti prípadného odstúpenia od zmluvy.

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 sa ustanovujú základné princípy ochrany finančných záujmov ES, ktoré sú subjekty zapojené do implementácie podpory poskytovanej z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka povinné dodržiavať. Ustanovuje sa zodpovednosť platobnej agentúry za riešenie vzniknutej nezrovnalosti, pričom riešením nezrovnalosti sa rozumie monitorovanie zistenej nezrovnalosti, vypracovanie správy o zistenej nezrovnalosti vrátane jej aktualizácií a zabezpečenie odstránenia nezrovnalosti prijatím účinných nápravných opatrení na jej odstránenie a predchádzanie, ako aj finančné vysporiadanie podľa zmluvy o poskytnutí príspevku a príslušných právnych predpisov.

Návrh zákona zakotvuje povinnosť riadiaceho orgánu zverejniť na internetovej stránke zoznam schválených žiadostí vrátane výšky schválenej pomoci. Zverejňovanie poskytovania podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo upravuje zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Návrh zákona taktiež upravuje zaujatosť (v návrhu zákona teda už nie je definovaný konflikt záujmov, ako tomu bolo v jeho predchádzajúcom znení) v procese poskytovania pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva.

V prechodných ustanoveniach sa v návrhu zákona navrhuje úprava vo vzťahu k výzvam vyhláseným pred nadobudnutím účinnosti tohto právneho predpisu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....