Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o pomoci poskytovanej z fondov ES

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2007

V NR SR je v tomto období vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov ES. Pripravovaný zákon o pomoci poskytovanej z fondov ES by mal vytvoriť legislatívne podmienky pre koordináciu, riadenie, implementáciu, ale aj kontrolu opatrení financovaných z fondov ES, vytvoriť tak ucelený systém riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov ES pri súčasnom vymedzení postavenia a právomocí subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu. ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu oboznámi so základnými tézami tejto právnej úpravy.
V NR SR je v tomto období vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov ES. Účinnosť vládneho návrhu zákona o pomoci poskytovanej z fondov ES sa predpokladala odo dňa 1. januára 2008, no vzhľadom na priebeh druhého čítania sa dátum účinnosti ustáli až v ďalšej etape legislatívneho procesu.

Novo pripravovaný zákon o pomoci poskytovanej z fondov ES (ďalej v texte len „návrh zákona“) má umožniť aplikovanie príslušných nariadení ES na území SR. Predmetom návrhu zákona je právna úprava otázok v oblasti zabezpečenia systému riadenia a kontroly pomoci a podpory poskytovanej z fondov ES na území SR vytvorením podmienok pre koordináciu, riadenie, implementáciu a kontrolu opatrení financovaných z fondov ES prostredníctvom stanovenia postavenia a právomocí ako aj práv a povinností subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu. Pod pojmom fondy ES návrh zákona rozumie fondy, (1) z ktorých je na území SR poskytovaná pomoc v rámci kohéznej politiky EÚ, teda Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond, ako aj (2) fondy, z ktorých je na území SR poskytovaná podpora v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, teda Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, a (3) v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva EÚ, teda Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

Za hlavný orgán riadenia, koordinácie a kontroly je určená vláda SR, ktorá má v zmysle návrhu zákona zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich pre SR, určovať subjekty riadenia, implementácie a kontroly fondov ES, ktorými sú centrálny koordinačný orgán, riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, certifikačný orgán a orgán auditu. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 by vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci aj podľa návrhu zákona schvaľovala Národný strategický referenčný rámec a operačné programy a ich zmeny, Národný strategický plán rozvoja vidieka a programy rozvoja vidieka a ich zmeny, Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo a operačný program a ich zmeny. Vláda by súčasne mala schvaľovať relevantné dokumenty upravujúce systém riadenia a kontroly, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov ES v SR a ich zmeny.

Návrh zákona deklaruje právny status prostriedkov EÚ poskytnutých SR z fondov ES. Tieto prostriedky sa podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zaraďujú do štátneho rozpočtu, z ktorého budú na základe tohto návrhu zákona poskytované prijímateľom na základe zmluvy uzatvorenej s príslušným riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom.

Certifikácia predstavuje nevyhnutnú súčasť procesu implementácie prostriedkov fondov ES a návrh zákona ňou rozumie potvrdenie, že všetky výdavky v rámci operačného programu boli použité správne, výdavky na projekty boli oprávnené a celý proces poskytnutia a čerpania pomoci prebehol v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Aby mohol certifikačný orgán certifikáciou realizované výdavky potvrdiť vykonáva certifikačné overovanie. Certifikačným overovaním sa overuje správnosť postupu riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi a platobných jednotiek, ako aj správnosť postupu prijímateľov pri nakladaní s poskytnutými prostriedkami. Certifikačné overovanie sa vykonáva pred zaslaním žiadosti o platbu na EK.

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 sa v návrhu zákona ustanovujú základné princípy ochrany finančných záujmov ES, ktoré sú orgány zapojené do riadenia pomoci poskytovanej z fondov ES povinné dodržiavať. Súčasťou ochrany finančných záujmov ES sú najmä prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku nezrovnalostí, odhaľovanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení a ukladanie sankcií. Nápravnými opatreniami sa rozumejú opatrenia vedúce k odstráneniu nezrovnalosti.

Ustanovuje sa zodpovednosť riadiaceho orgánu za riešenie vzniknutej nezrovnalosti v rámci operačného programu, za ktorý je riadiaci orgán zodpovedný. V prípade nezrovnalosti, ktorá je zároveň aj porušením finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa riadiacemu orgánu ustanovuje povinnosť zabezpečiť vykonanie následnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. Ustanovuje sa právomoc riadiaceho orgánu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 vykonať finančnú opravu voči prijímateľovi v prípade porušenia podmienok poskytnutia príspevku. Finančné opravy predstavujú jednu z foriem sankcie za vzniknutú nezrovnalosť a na národnej úrovni znamenajú zrušenie príspevku poskytnutého prijímateľovi alebo jeho časti, predovšetkým v prípadoch nezrovnalostí, pri ktorých nebude možné presné vyčíslenie finančného dopadu. Z dôvodu predchádzania kumulatívnemu ukladaniu sankcií vo forme finančných opráv a sankcií podľa iných predpisov (napríklad podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) za to isté konanie (tú istú nezrovnalosť) sa ustanovuje, že sankcia podľa osobitného predpisu sa v prípade predchádzajúceho vykonania finančnej opravy neukladá. V prípade, že už k uloženiu sankcie podľa osobitného predpisu došlo, nevykoná sa finančná oprava. V návrhu zákona sa ďalej ustanovuje spôsob a postup vysporiadania finančných vzťahov v prípade vzniku nezrovnalosti alebo povinnosti vrátiť príspevok. Vysporiadanie finančných vzťahov je možné vykonať vrátením príspevku v súlade so zmluvou na základe výzvy alebo vzájomným započítaním pohľadávok za príspevok voči prijímateľovi.

V návrhu zákona je obsiahnutá i definícia konfliktu záujmov, ktorej znenie zohľadňuje špecifické podmienky využívania fondov ES.

Predmetný návrh zákona súvisí s problematikou podpory regionálneho rozvoja a taktiež s právnou úpravou týkajúcou sa pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, z ustanovení návrhu zákona obsiahnutých v jeho druhej i tretej časti je však zrejmé, že odlišnosti týchto oblastí zohľadňuje.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....